Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2695. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4), stran 7275.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena, 108. in 174. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 25. avgusta 2014 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4)
I.
S tem odlokom se ustanovijo naslednje komisije in odbori Državnega zbora:
1. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti,
2. Ustavna komisija,
3. Odbor za gospodarstvo,
4. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor,
5. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
6. Odbor za finance in monetarno politiko,
7. Odbor za zunanjo politiko,
8. Odbor za pravosodje,
9. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo,
10. Odbor za obrambo,
11. Odbor za zdravstvo,
12. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide,
13. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino,
14. Odbor za kulturo ter
15. Odbor za zadeve Evropske unije.
II.
Komisije in odbori Državnega zbora imajo, poleg pristojnosti določenih s Poslovnikom Državnega zbora in drugimi predpisi, naslednje naloge:
1. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti:
– obravnava pritožbe in predloge (v nadaljnjem besedilu: vloge) državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov,
– obravnava vloge, ki se nanašajo na posamične zadeve, in ukrepa pri pristojnih organih,
– proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom, ter ugotavlja vzroke zanje,
– obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov,
– spremlja in proučuje problematiko uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter daje pobude in priporočila organom in pravnim osebam,
– spremlja in proučuje vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje politike enakih možnosti ter na izvajanje enakopravnega vključevanja žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja in dela,
– spremlja uresničevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, ki se nanašajo na človekove pravice,
– obravnava redna letna in posebna poročila Varuha človekovih pravic ter poročila drugih organov, ki poročajo Državnemu zboru, kolikor se ta nanašajo na izvajanje in uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in
– kot zainteresirano delovno telo obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine ter zagotavljanje enakih možnosti.
2. Ustavna komisija:
– obravnava predloge za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in za spremembo Ustavnega zakona o spremembi Ustave Republike Slovenije,
– pripravi predloge ustavnih zakonov za spremembe ustavnih aktov iz prejšnje alinee in predloge odlokov o njihovi razglasitvi.
3. Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na ekonomski sistem in razvoj,
– na tehnologijo, pošto in meroslovje,
– na notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila,
– na varstvo potrošnikov,
– na varstvo konkurence,
– na ekonomske odnose s tujino,
– na razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti,
– na intelektualno lastnino,
– na drobno gospodarstvo in turizem,
– na industrijske projekte in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor tudi:
– obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja regionalnega razvoja,
– obravnava predloge, ki se nanašajo na teritorialno členitev Republike Slovenije, povezane s programi strukturne in kohezijske politike,
– spremlja izvajanje zakonodaje s področja skladnega regionalnega razvoja in razvojne podpore regijam ter nalog na področju medregionalnega meddržavnega razvojnega sodelovanja in čezmejnega razvojnega povezovanja ter oblikovanja evroregij,
– spremlja priprave in usklajevanje strateških dokumentov Vlade z Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: EU), na podlagi katerih Republika Slovenija prejema strukturna sredstva iz evropskega proračuna,
– spremlja izvajanje nalog splošnega upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike, in
– druge zadeve, povezane s področjem regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
4. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na prometno politiko,
– na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa,
– na železniški promet,
– na zračni promet,
– na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah,
– na prometno infrastrukturo,
– na žičniške naprave,
– na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije,
– na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami,
– na jedrsko varnost,
– na podnebne spremembe,
– na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda,
– na varstvo pred ionizirajočimi sevanji,
– na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo,
– na sanacijo naravnih in drugih nesreč,
– na urejanje prostora in graditev,
– na stanovanjsko področje,
– na stavbno-zemljiško področje,
– na geodetsko dejavnost in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
5. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na kmetijstvo,
– na razvoj podeželja,
– na prehrano,
– na varstvo rastlin,
– na veterinarstvo in zootehniko,
– na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo,
– na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
6. Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform,
– na javnofinančne prihodke in odhodke,
– na proračun in javna naročila,
– na zakladništvo in javno računovodstvo,
– na davčni in carinski sistem,
– na finančni sistem,
– na finančno premoženje,
– na poroštva,
– na zadolževanje javnega sektorja,
– na javno-zasebno partnerstvo,
– na preglednost finančnih odnosov,
– na centralnobančni sistem in monetarno politiko,
– na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja,
– na prirejanja iger na srečo,
– na državne pomoči,
– na makrofiskalne analize in napovedi,
– na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
7. Odbor za zunanjo politiko obravnava predloge zakonov, drugih aktov in problematiko, ki se nanaša:
– na področje zunanjih zadev države,
– na gospodarsko diplomacijo,
– na konzularne zaščite,
– na mednarodno pravo ter mednarodne pogodbe,
– na mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor tudi:
– obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje,
– lahko zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in organizacij, ter opozarja predsednika Državnega zbora in predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem,
– potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Republike Slovenije, ter v primeru novih elementov v pogajanjih tudi nova stališča za delo pogajalskih delegacij,
– obravnava predloge za odprtje ali zaprtje diplomatskih predstavništev Republike Slovenije v tujini ter za imenovanje vodij diplomatskih predstavništev,
– pripravlja predloge kolegiju predsednika Državnega zbora za sestavo delegacij, ki sodelujejo v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in telesih, in
– usmerja mednarodno dejavnosti Državnega zbora v skladu s pravilnikom.
Odbor v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom Državnega zbora:
– obravnava zadeve EU s področja zunanje in varnostne politike ter s tem povezane zunanje dejavnosti EU, vključno z vprašanji širitve EU s svojega področja ter vlogo in dejavnost Slovenije v pogajalskem procesu z zunanjepolitičnega vidika,
– obravnava zadeve s področja zunanjih odnosov in širitve, ki so na dnevnem redu Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (GAC in FAC) in Evropskega sveta,
– obravnava predloge zakonov o ratifikaciji sprememb pogodb, na katerih temelji EU, vključno s pogodbami o pristopu držav kandidatk k EU, ter predloge zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb, ki jih sklepa Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami EU ter Evropsko skupnostjo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo,
– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU,
– na svojem področju sodeluje z institucijami ter drugimi organi EU in
– sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami EU s svojega delovnega področja.
8. Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča,
– na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov,
– na civilno in kaznovalno pravo,
– na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo,
– na odvetništvo in notariat,
– na izvrševanje kazenskih sankcij,
– na varstvo osebnih podatkov,
– na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah,
– na e-pravosodje in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
9. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na javno varnost in policijo,
– na upravne notranje zadeve in migracije,
– na javno upravo in sistem javnih uslužbencev,
– na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja,
– na plačni sistem v javnem sektorju,
– na volilno in referendumsko zakonodajo,
– na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka,
– na upravno poslovanje,
– na elektronsko poslovanje javne uprave,
– na dostop do informacij javnega značaja,
– na nevladne organizacije,
– na kakovost javne uprave,
– na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir,
– na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb,
– na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti,
– na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava tudi:
– predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti,
– predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine,
– spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in
– druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
10. Odbor za obrambo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na obrambni sistem,
– na sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
11. Odbor za zdravstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na javno zdravje,
– na zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje in zdravstvene dejavnosti,
– na kemijsko varnost in varstvo pred sevanji,
– na zagotavljanje enake, varne in visokokakovostne celostne zdravstvene obravnave in dostopnosti do zdravstvenih storitev,
– na zdravila in medicinske pripomočke,
– na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, proizvodnjo in promet materialov, ki prihajajo v stik z živili, njihovo uporabo v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, pitno vodo ter živila oziroma hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu z vidika preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
12. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na delovna razmerja in pravice iz dela,
– na zaposlovanje in poklicno usposabljanje,
– na družino, socialne zadeve in invalidsko varstvo,
– na vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja ter vojna grobišča in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
13. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na predšolsko vzgojo,
– na osnovno, srednje in višje šolstvo,
– na visoko šolstvo,
– na izobraževanje odraslih,
– na znanost in raziskovanje,
– na informacijsko družbo,
– na elektronske komunikacije,
– na šport,
– na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi,
– na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
14. Odbor za kulturo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
– na ustvarjanje in umetnost,
– na kulturo in kulturni razvoj Slovenije, slovenskega naroda in narodnih skupnosti ter kulturno dediščino,
– na medije,
– na slovenski jezik,
– na področje verske svobode,
– na področji filma in knjige in
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
15. Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom Državnega zbora:
– obravnava zadeve Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, med drugim tudi glede predloga sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija, ter glede pogodb o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji, vključno s pogajalskimi izhodišči,
– obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske unije oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami Evropske unije ter Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo,
– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije,
– sodeluje pri tem, da Državni zbor v skladu z 12. členom Pogodbe o Evropski uniji prispeva k dobremu delovanju Evropske unije, še posebej s spoštovanjem načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,
– obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in organov Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, ter poročila o dejavnostih predstavnikov Republike Slovenije v teh institucijah in organih,
– sodeluje z institucijami in organi Evropske unije ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve Evropske unije,
– sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami Evropske unije z njihovega delovnega področja in
– skrbi za evidenco zadev Evropske unije.
III.
Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi:
– opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije,
– obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije,
– obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov,
– obravnava revizijska poročila in
– obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije.
Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
IV.
Delovna telesa Državnega zbora lahko za obravnavanje specifičnih vprašanj s svojega področja ustanavljajo delovne skupine. Pri svojem delu lahko angažirajo strokovno pomoč. Delovne skupine pripravljajo gradiva za odločanje matičnega delovnega telesa, pri delu pa lahko sodeluje zunanja strokovna in zainteresirana javnost.
V.
2. točka II. poglavja tega odloka se začne uporabljati v skladu s 174. členom Poslovnika Državnega zbora.
VI.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 7/12, 36/12, 28/13 in 52/13).
VII.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/14-19/6
Ljubljana, dne 25. avgusta 2014
EPA 11-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost