Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, stran 7327.

Na podlagi tretjega odstavka 78. člena, četrtega odstavka 79.a člena, četrtega in petega odstavka 80. člena, drugega odstavka 82. člena, četrtega odstavka 83. člena, četrtega odstavka 85. člena in četrtega odstavka 112. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 98/11 – odl. US, 83/12, 111/13 in 114/13 – odl. US) minister za notranje zadeve, v soglasju z ministrico za zdravje, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrom za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito
1. člen
V Pravilniku o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 68/11 in 42/12) se v četrtem odstavku 2. člena število »60« nadomesti s številom »120«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »brošura« doda besedilo »z informacijami iz prvega odstavka 9. člena zakona«.
3. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če višina stroškov oskrbe in nastanitve prosilca, ki je nastanjen v drugih primernih institucijah iz 11. člena tega pravilnika, presega višino finančne pomoči, ki mu je dodeljena v skladu s prvim odstavkom 23. člena tega pravilnika, razliko v stroških na podlagi izstavljenega računa za stroške storitev institucionalnega varstva, krije pristojni organ, če na podlagi drugega predpisa ni določen drug zavezanec za plačilo.«.
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo »zagotoviti« črta beseda »ustrezne«, za besedilom »nastanitve v azilnem domu« pa se doda besedilo »ali njegovi izpostavi«. Drugi stavek se črta.
V drugem odstavku se črta beseda »ustrezne«, za besedo »domu« pa se doda besedilo »ali njegovi izpostavi«.
5. člen
V tretjem odstavku 19. člena se za besedo »storitev« doda vejica in besedilo »vključno s psihoterapevtsko pomočjo«.
Četrti odstavek se črta.
6. člen
Peti odstavek 22. člena se črta.
7. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prosilcu, ki mu je odobrena razselitev zunaj azilnega doma v skladu z 11., 12. in 13. členom tega pravilnika in nima zagotovljene brezplačne osnovne oskrbe iz 79. člena zakona in mu pristojni organ ne more zagotoviti nastanitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi ter nima lastnih sredstev za preživljanje najmanj v višini finančne pomoči, določene v 27. členu tega pravilnika, se na podlagi vloge za uveljavljanje finančne pomoči dodeli finančna pomoč, če nima na podlagi drugih predpisov drugih zavezancev, ki so ga dolžni preživljati.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
8. člen
V tretjem odstavku 28. člena se za besedilom »mladoletnemu prosilcu« doda besedilo »in prosilcu, ki je mladoletnik brez spremstva,«.
V četrtem odstavku se beseda »višje« nadomesti z besedo »višješolskega«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Sredstva za zagotavljanje pravic do osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter univerzitetnega izobraževanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2014
Ljubljana, dne 20. maja 2014
EVA 2014-1711-0016
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
v funkciji ministrice za zdravje
mag. Alenka Bratušek
Predsednica vlade
 
Soglašam!
dr. Anja Kopač Mrak
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
 
Soglašam!
dr. Jernej Pikalo
Minister
za izobraževanje,
znanost in šport

AAA Zlata odličnost