Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2734. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv, stran 7377.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) in za izvrševanje 166. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
1. člen
V Uredbi o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 74/11) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembo Direktive 93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/77/EU z dne 10. junija 2014 o spremembi prilog I in II k Direktivi 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (UL L št. 170 z dne 11. 6. 2014, str. 62), Direktivo Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L št. 121 z dne 11. 5. 1999, str. 13), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2012/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v gorivih za plovila (UL L št. 327 z dne 27. 11. 2012, str. 1) in Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16) določa:
– tehnične specifikacije za tekoče gorivo (v nadaljnjem besedilu: gorivo) za motorje na prisilni vžig in motorje na kompresijski vžig za cestna vozila in necestne premične stroje, plovila za celinske plovne poti, ko niso na morju, kmetijske in gozdarske traktorje ter plovila za rekreacijo, ko niso na morju, in katerakoli plovila v teritorialnem morju Republike Slovenije, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora onesnaževanja;
– vsebnost žvepla v gorivih za plovila, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije v območju nadzora nad emisijami žveplovih oksidov pod jurisdikcijo in nadzorom druge države;
– vsebnost žvepla v gorivih, ki se uporabljajo v kurilnih napravah.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta uredba v skladu z Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 114) določa tudi kakovost tokov ogljikovega dioksida.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se v 4. točki oznaka »2710 19 41« nadomesti z besedilom »2710 19 43 ali 2710 20 11«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. dizelsko olje za plovila je katerokoli gorivo za plovila, kakor je določeno za stopnjo DMB iz razpredelnice 1 standarda SIST ISO 8217, razen sklica na vsebnost žvepla;«.
V 8. točki se za besedo »morju« dodata pika in besedilo »Vsebnost onesnaževal v gorivu za plovila se lahko izraža kot masa ali kot masni odstotek«.
V 13. točki se besedilo »2710 11 41, 2710 11 45 in 2710 11 49« nadomesti z besedilom »2710 12 41, 2710 12 45 in 2710 12 49«.
V 16. točki se oznaka »2710 19 45« nadomesti z besedilom »2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ali 2710 20 19«, znak » %« pa se nadomesti z besedo »odstotkov«.
V 17. točki se oznaka »2710 19 41« nadomesti z besedilom »2710 19 43 ali 2710 20 11«.
18. točka se spremeni tako, da se glasi:
»18. plinsko olje za plovila je katerokoli gorivo za plovila, kakor je določeno za stopnje DMX, DMA in DMZ iz razpredelnice 1 standarda SIST ISO 8217, razen sklicev na vsebnost žvepla;«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. privezano plovilo je plovilo, ki je med natovarjanjem, raztovarjanjem ali oskrbo, vključno s časom ko ni pretovarjanja ali oskrbe, varno privezano v pristanišču ali zasidrano na sidrišču;«.
V 21. točki se besedilo »2710 19 51 do 2710 19 69« nadomesti z besedilom »2710 19 51 do 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ali 2710 20 39«, na koncu se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 22. in 23. točka, ki se glasita:
»22. metoda za zmanjšanje emisij pomeni opremo, material, napravo ali aparat, ki se vgradi v ladjo, ali drug postopek, alternativna goriva ali metodo za doseganje skladnosti, ki se uporabljajo kot alternativa pri ladijskem gorivu z nizko vsebnostjo žvepla za izpolnjevanje določb te uredbe, ki jo je mogoče preveriti, količinsko opredeliti in izvršiti;
23. tok ogljikovega dioksida je tok snovi, ki izvira iz postopkov zajemanja ogljikovega dioksida.«.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(informacije o ustrezni uporabi mešanic motornega bencina)
Pravna oseba, ki daje v Republiki Sloveniji na trg ali v najem vozilo, ki uporablja motorni bencin, mora končnemu uporabniku zagotoviti informacije o ustrezni uporabi različnih mešanic motornega bencina z biogorivi, ki so primerna za uporabo v tem vozilu. Pri tem mora biti posebna pozornost namenjena informiranju o uporabi mešanice motornega bencina z vsebnostjo nad 10 odstotkov etanola.«.
4. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Plinsko olje se lahko uporablja samo, če največja vsebnost žvepla v njem ne preseže vrednosti 1 g/kg.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Plinsko olje za plovila se lahko da na trg samo, če največja vsebnost žvepla v njem ne preseže vrednosti 1 g/kg.«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(vsebnost žvepla v gorivu za plovila na območju nadzora nad emisijami onesnaževanja)
(1) Na plovilu, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, je v teritorialnem morju, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora onesnaževanja, ki spadajo v območje nadzora nad emisijami SOx, pod jurisdikcijo in nadzorom druge države prepovedano uporabljati gorivo za plovila z vsebnostjo žvepla več kot 1 g/kg.
(2) Na potniški ladji v rednem prometu, ki opravlja prevoze iz slovenskega pristanišča ali v slovenska pristanišča, se ne glede na zastavo, pod katero pluje, v teritorialnem morju, izključni ekonomski coni in coni nadzora onesnaževanja, ki ne spada v območje nadzora nad emisijami SOx, ne sme uporabljati gorivo za plovila z vsebnostjo žvepla več kot 5 g/kg.
(3) Izpolnjevanje zahteve iz prejšnjega odstavka se preverja na podlagi podatkov v ladijskih dnevnikih o menjavi goriva za plovila.
(4) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena ter 10. člena te uredbe največja vsebnost žvepla v gorivu za plovila, ki niso potniške ladje in ki plujejo v teritorialnem morju, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora onesnaževanja pod jurisdikcijo in nadzorom Republike Slovenije ter na plovilih, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ne sme preseči 5 g/kg.
(5) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) v skladu z 18. pravilom iz priloge VI k MARPOL:
1. vodi evidenco distributerjev goriv za plovila;
2. preverja, da distributer vsebnost žvepla za vsa goriva za plovila, ki so dobavljena plovilom na ozemlju Republike Slovenije, dokumentira na dobavnici, ki ji priloži zapečateni vzorec dobavljenega goriva, dobavnico pa podpiše tudi predstavnik namembnega plovila.
(6) Distributer goriva za plovila mora pisno obvestiti upravo ob začetku opravljanja svoje dejavnosti.«.
6. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na privezanem plovilu je prepovedano uporabljati gorivo za plovila z vsebnostjo žvepla z več kot 1 g/kg. Menjavo goriva je potrebno izvesti ob prihodu najkasneje v eni uri po prihodu na sidrišče ali privez (kar je prej), ob odhodu pa največ eno uro pred odhodom.«.
V tretjem odstavku 10. člena se za besedo »obale« doda besedilo »ali pa uporablja metodo za zmanjšanje emisij iz 10.c člena te uredbe«.
7. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b, 10.c in 10.č člen, ki se glasijo:
»10.a člen
(vsebnost žvepla v gorivu za plovila na ozemlju Republike Slovenije)
Gorivo za plovila se na ozemlju Republike Slovenije lahko uporablja na plovilih, če največja vsebnost žvepla v njem ne preseže vrednosti 35 g/kg, razen če so namenjena uporabi na ladjah, ki uporabljajo metode za zmanjšanje emisij iz 10.c člena te uredbe.
10.b člen
(ukrepi za zagotavljanje skladnosti goriv za plovila)
(1) Poveljnik ladje z neskladnim gorivom, ne glede na zastavo, pod katero pluje, mora pred prihodom v pristanišče predložiti upravi:
1. pojasnilo o izvedenih ukrepih, s katerimi je poskušal doseči skladnost goriva za plovila z določbami te uredbe;
2. dokaze, da je skušal kupiti gorivo za plovila, ki je skladno s to uredbo, v skladu s svojim načrtom plovbe in, če ni bilo na voljo, kjer je bilo načrtovano, da je poskusil poiskati alternativne vire za to gorivo za plovila in da kljub prizadevanjem po najboljših močeh, da bi našel gorivo za plovila, ki je skladno s to uredbo, tega ni bilo mogoče kupiti.
(2) Poveljnik ladje, ki ne more kupiti goriva za plovilo, ki je skladno z določbami te uredbe, o tem obvesti pristojni organ države zastave in pristojni organ namembnega pristanišča.
(3) Uprava obvesti Evropsko komisijo, kadar poveljnik ladje iz prvega in drugega odstavka tega člena predloži dokaze, da gorivo za plovila, ki je skladno s to uredbo, ni razpoložljivo.
(4) Po predloženih dokazih iz prvega odstavka tega člena uprava ob upoštevanju okoliščin naloži poveljniku ladje vsaj enega od naslednjih ukrepov, in sicer da:
– nabavi takoj po prihodu v pristanišče gorivo za plovila, ki je skladno s to uredbo, in ga mora uporabljati na plovilu, dokler ne odpluje iz pristanišča, ali
– začne uporabljati metodo za zmanjšanje emisij še pred izplutjem iz pristanišča.
10.c člen
(metoda za zmanjšanje emisij)
(1) Uporaba metode za zmanjšanje emisij kot alternativna možnost uporabe goriv za plovila s povišano vsebnostjo žvepla glede na določbe 9., 10. in 10.a člena te uredbe je dovoljena v pristaniščih, teritorialnem morju, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora nad onesnaževanjem na ladjah ne glede na zastavo, pod katero plujejo.
(2) Ladje, ki uporabljajo metode za zmanjšanje emisij iz prejšnjega odstavka, morajo dosegati zmanjšanje emisij žveplovega dioksida, ki je enakovredno zmanjšanju, doseženemu z uporabo goriv za plovila, ki izpolnjujejo zahteve iz 9., 10. in 10.a člena te uredbe. Enakovredne emisijske vrednosti so določene v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Metode za zmanjšanje emisij morajo izpolnjevati merila iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se oskrba z električno energijo iz kopenskih energetskih sistemov upošteva za privezana plovila kot alternativno enakovredna metodi za zmanjšanje emisij.
10.č člen
(odobritev metod za zmanjšanje emisij)
(1) Metode za zmanjšanje emisij se odobrijo v skladu s predpisom, ki ureja pomorsko opremo.
(2) Metode za zmanjšanje emisij, za katere ne velja prejšnji odstavek, se odobrijo v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002 z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) in o spremembi uredb o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL L št. 324 z dne 29. 11. 2002, str. 1), pri čemer se upoštevajo:
– smernice, ki jih je oblikovala Mednarodna pomorska organizacija,
– rezultati preizkusov metod za zmanjšanje emisij, ki jih je država članica, po potrebi v sodelovanju z drugimi državami članicami, predložila Evropski komisiji in ki so bili opravljeni na plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo ali v morskih območjih pod njihovo pristojnostjo,
– učinki na okolje, vključno z dosegljivim zmanjšanjem emisij, in učinki na ekosisteme v zaprtih pristaniščih, lukah in estuarijah, in
– izvedljivost spremljanja in preverjanja.«.
8. člen
Za 16. členom se dodata novo poglavje IV.a in nov 16.a člen, ki se glasita:
»IV.a KAKOVOST TOKOV OGLJIKOVEGA DIOKSIDA
16.a člen
(kakovost tokov ogljikovega dioksida)
(1) Tok ogljikovega dioksida je pretežno sestavljen iz ogljikovega dioksida in se mu ne smejo dodajati odpadki ali druge snovi, namenjene odstranjevanju odpadkov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko tok ogljikovega dioksida vsebuje naključne snovi iz vira, zajema ali postopka vbrizgavanja ogljikovega dioksida ter dodane sledljive snovi, ki so v pomoč pri spremljanju in preverjanju migracije ogljikovega dioksida.
(3) Koncentracije vseh naključnih in dodanih snovi v tokove ogljikovega dioksida morajo biti pod ravnijo, ki bi:
– negativno vplivala na neoporečnost območja shranjevanja ogljikovega dioksida ali infrastrukturo, namenjeno njegovemu transportu, ali
– pomenila znatno tveganje za okolje ali zdravje ljudi.«.
9. člen
V drugem odstavku 17. člena se besedilo »prvega odstavka 7. člena, 9. in 10. člena« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka 7. člena, 8., 9., 10., 10.a, 10.b, 10.c in 10.č člena«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Inšpekcija, pristojna za pomorstvo, ob ugotovljeni neskladnosti goriv za plovila z določbami te uredbe ne sme zahtevati, da poveljnik ladje odstopi od načrtovane plovbe ali da zaradi doseganja skladnosti s to uredbo odloži plovbo.«.
10. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(prekrški ladjarja in poveljnika ladje)
(1) Z globo od 12.000 eurov do 60.000 eurov se za prekršek kaznuje ladjar, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s:
– prvim, drugim ali četrtim odstavkom 9. člena te uredbe in pri tem ne uporablja metode za zmanjšanje emisij iz 10.b člena te uredbe,
– prvim odstavkom 10. člena te uredbe in pri tem ne uporablja metode za zmanjšanje emisij iz 10.b člena te uredbe,
– 10.a členom te uredbe in pri tem ne uporablja metode za zmanjšanje emisij iz 10.b člena te uredbe, ali
– prvim odstavkom 10.b člena te uredbe.
(2) Z globo od 120 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi poveljnik ladje.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 2.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje ladjar, ki je fizična oseba.«.
11. člen
V prilogi 1 se za razpredelnico 1 v opombah (1) in (6) besedilo »SIST EN 228:2008« nadomesti z besedilom »SIST EN 228:2012«.
Za razpredelnico 2 se v opombi (1) besedilo »SIST EN 590:2009-A1:2010« nadomesti z besedilom »SIST EN 590:2013«.
12. člen
Za prilogo 2 se dodata novi priloga 3 in priloga 4, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(uporaba goriv za plovila na območju nadzora nad emisijami onesnaževanja)
(1) Prvi odstavek spremenjenega 9. člena uredbe začne veljati tudi za plovila v teritorialnem morju, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora onesnaževanja, ne glede na zastavo, pod katero plujejo, z dnem vzpostavitve SOx območja pod jurisdikcijo in nadzorom Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka spremenjenega 9. člena uredbe znaša vsebnost žvepla za plovila do 31. decembra 2014 največ 10 g/kg.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka spremenjenega 9. člena uredbe znaša vsebnost žvepla v gorivih za plovila do 31. decembra 2019 največ 15 g/kg.
(4) Ne glede na določbo četrtega odstavka spremenjenega 9. člena uredbe znaša vsebnost žvepla v gorivih za plovila do 31. decembra 2019 največ 35 g/kg.
(5) Distributer iz šestega odstavka spremenjenega 9. člena uredbe, ki na ozemlju Republike Slovenije ob uveljavitvi te uredbe že daje goriva za plovila na trg, mora v 15 dneh od uveljavitve te uredbe upravo pisno obvestiti o opravljanju te dejavnosti.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-45/2014
Ljubljana, dne 28. avgusta 2014
EVA 2014-2330-0147
Vlada Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti