Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2720. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni, stran 7339.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS), 3. člena in drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06, 129/06), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 17. seji dne 11. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
1. člen
Cena programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v enoti Vrtec Dobje pri Planini znašajo mesečno na otroka za:
1. dnevni program za otroke kombiniranega oddelka 366,51 EUR;
2. dnevni program za otroke jasličnega oddelka 420,85;
3. v primeru odsotnosti otrok iz vrtca zaradi bolezni, neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, krije Občina Dobje 50 % vrednosti zneska programa, določenega staršem z odločbo o višini plačila programov vrtca (brez prehrane).
Vrtec Dobje, katerega ustanoviteljica je Občina Dobje, mora v roku enega meseca po vključitvi otroka s posebnimi potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti občinsko upravo Občine Dobje, pristojno za predšolsko vzgojo.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 43,40 EUR mesečno oziroma 2,17 EUR na dan. Staršem, ki do 8.00 ure obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z istim dnem.
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.
3. člen
Starši, ki do izteka poslovnega časa vrtca (do 16.30) ne odpeljejo otroka iz vrtca, plačajo za vsako začeto uro neopravičene zamude 10,00 EUR. Znesek starši poravnajo skupaj z zneskom na položnici.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje. Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati in se uporabljati sklep št. 602-0012/2013-01 z dne 15. 11. 2013.
Št. 602-0004/2014
Dobje, dne 11. julija 2014
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost