Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Št. 3533-04/2014-01 Ob-3275/14 , Stran 1953
Št. 3533-04/2014-01 Ob-3275/14
Občina Brda v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) ter letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2014, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti
1. Predmet prodaje: I. Stavbna zemljišča Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni vključen 22% davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih zemljišč, so po posameznih parcelah oziroma sklopih parcel naslednje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Kmetijska in gozdna zemljišča Prodaja na podlagi metode javne dražbe bo potekala pod pogoji III. poglavja (17. – 25. člen) Zakona o kmetijskih zemljiščih (postopek prodaje, upoštevanje predkupnih pravic), (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – Odl. US, 1/99 – ZNIDC, 54/00 – ZKme, 68/00 – Odl. US, 27/02, 58/02 – ZMR-1, 67/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1, 36/03, 43/11, 58/12). Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni vključen 2% davek na promet nepremičnin, so po posameznih parcelah oziroma sklopih parcel naslednje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Stavbna in kmetijska zemljišča Prodaja na podlagi metode javne dražbe bo potekala pod pogoji III. poglavja (17. – 25. člen) Zakona o kmetijskih zemljiščih (postopek prodaje, upoštevanje predkupnih pravic), (Uradni list RS, št. 59/96, 27/02, 67/02, 36/03, 43/11, 58/12). Izklicna cena na javni dražbi, v katere ni vključen 2% davek na promet nepremičnin pri delu kmetijskega zemljišča in 22% DDV pri stavbnem delu zemljišča, je naslednja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo odvijala v sredo, 17. 9. 2014, v sejni sobi Občine Brda (3. nadstropje), Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, ob 13. uri. Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do torka, 16. 9. 2014 do 12. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti. Osebe, ki prej navedenih potrdil ne bodo predložile do navedenega datuma in ure, na dražbi ne morejo sodelovati. 3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno nepremičnino (parcelo) oziroma sklop nepremičnin, za nakup katerih kandidirajo (v primeru, če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih). Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna v kupnino. Varščino je potrebno vplačati na TRR Občine Brda, št. 01207-0100014109, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – nepremičnina (stavbno ali kmetijsko zemljišče)« (vplačnik navede tiste parcele, za nakup katerih kandidira). Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine Brda, sicer na javni dražbi ne morejo sodelovati. Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji. Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z 32. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). Pooblaščenci dražiteljev morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine, – osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice in potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – davčno številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnine (parcele) oziroma sklopa parcel, ki jih želijo kupiti, – izjavo, da je oseba državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do torka, 16. 9. 2014 do 12. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti! Za resničnost izjav je dražitelj kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo Občine Brda je tisti, s katerim se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. 4. Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi: Najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša za parcele iz sklopa I. (stavbna zemljišča) 200,00 EUR, za parcele iz sklopa II. (kmetijska zemljišča) 50,00 EUR, za parcelo iz sklopa III. (kmetijska- stavbna zemljišča) pa 200,00 EUR. 5. Pravila poteka javne dražbe Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili: – pravico do sodelovanja pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa in pravočasno predložijo vse potrebne dokumente iz 3. točke tega razpisa, – dražitelji se morajo najpozneje do 13. ure na dan dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe, sicer se šteje, da so od dražbe odstopili, – izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena, – ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika, – dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost, – dražbo vodi komisija, ki jo imenuje župan. 6.1. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine za stavbna zemljišča: Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od pogodbe, občina pa zadrži prejeto varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od podpisa pogodbe in sicer na TRR Občine Brda št. 01207-0100014109. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo. 6.2. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine za kmetijska zemljišča: Po končani javni dražbi bo uspeli dražitelj v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih zemljiščih zaradi varovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 23. člena zakona dolžan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na pristojni upravni enoti, kjer bo ta ponudba objavljena, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži. V primeru, da poda izjavo o sprejemu ponudbe za kakšno parcelo na upravni enoti tudi kateri od predkupnih upravičencev oziroma predkupnih upravičencev, ki so po vrstnem redu predkupnih upravičencev iz 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih pred uspelim dražiteljem (močnejša predkupna pravica), bo prodajna pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem; uspelemu dražitelju se povrne vplačana varščina. Z najugodnejšim dražiteljem oziroma predkupnim upravičencem se sklene pogodba v 15 dneh po prejemu obvestila pristojne upravne enote o sprejemu ponudbe. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe se šteje, da je odstopil od pogodbe, občina pa zadrži njegovo varščino. Kupec (pogodbena stranka) mora v roku 7 dni od podpisa pogodbe podati vlogo za odobritev pravnega posla na pristojno upravno enoto. Kupec (pogodbena stranka) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva, ko pristojna Upravna enota odobri pravni posel in sicer na račun Občine Brda št. 01207-0100014109. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo. 7. Drugo: Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Notarske stroške overitve pogodbe, vse davščine povezane s pogodbo, stroške zemljiškoknjižnega prenosa, plača kupec. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana brez odškodninske odgovornosti ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Varščina se brezobrestno vrne dražiteljem. Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah je možno pridobiti na Oddelku za okolje in prostor Občine Brda oziroma na tel. 05/335-10-36, v času uradnih ur.
Občina Brda

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti