Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2708. Pravilnik o strokovnih nalogah ocenjevanja aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev ter pogojih glede izobrazbe ocenjevalcev, stran 7325.

Na podlagi devetega odstavka 6. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o strokovnih nalogah ocenjevanja aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev ter pogojih glede izobrazbe ocenjevalcev
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa strokovne naloge ocenjevanja aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ocenjevalci glede izobrazbe.
2. člen
(strokovne naloge ocenjevanja)
(1) Strokovne naloge ocenjevanja aktivnih snovi in FFS so:
1. ocenjevanje identitete, fizikalno-kemijskih in tehničnih lastnosti ter analitskih metod;
2. ocenjevanje uporabe in učinkovitosti ter dodatnih informacij;
3. ocenjevanje toksikoloških lastnosti in izpostavljenosti uporabnika;
4. ocenjevanje podatkov o ostankih v ali na tretiranih proizvodih, živilih in krmi;
5. ocenjevanje obnašanja in vpliva po uporabi v okolju in
6. ocenjevanje ekotoksikoloških lastnosti.
(2) K posameznim strokovnim nalogam ocenjevanja iz prejšnjega odstavka sodijo tudi:
– izdelava poročil o oceni za aktivne snovi in FFS v slovenskem in angleškem jeziku,
– zbiranje in upoštevanje pripomb držav članic Evropske unije;
– dajanje pripomb na ocene drugih držav članic Evropske unije;
– z ocenjevanjem povezano sodelovanje na sestankih in konferencah, ki jih za usklajevanje mnenj na področju ocenjevanja aktivnih snovi in FFS organizirajo Evropska Komisija, Evropska Agencija za varnost hrane in druge države članice Evropske unije in
– predstavljanje Republike Slovenije na mednarodnih dogodkih, povezanih z ocenjevanjem aktivnih snovi in FFS.
3. člen
(pogoji glede izobrazbe)
Ocenjevalec aktivnih snovi in FFS mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, z naslednjega področja:
1. za ocenjevanje identitete, fizikalno-kemijskih in tehničnih lastnosti ter analitskih metod: s področja kemije;
2. za ocenjevanje uporabe in učinkovitosti ter dodatnih informacij: s področja agronomije – rastlinske smeri ali biologije;
3. za ocenjevanje toksikoloških lastnosti in izpostavljenosti uporabnika: s področja medicine, farmacije, kemije ali biologije;
4. za ocenjevanje podatkov o ostankih v ali na tretiranih proizvodih, živilih in krmi: s področja kemije, biologije, živilske tehnologije ali agronomije – rastlinske smeri;
5. za ocenjevanje obnašanja in vpliva po uporabi v okolju: s področja biologije, kemije ali agronomije – rastlinske smeri;
6. za ocenjevanje ekotoksikoloških lastnosti: s področja biologije, farmacije, kemije, ali agronomije.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-269/2014
Ljubljana, dne 11. avgusta 2014
EVA 2014-2330-0170
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost