Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Št. 430-0030/2014-3 Ob-3299/14 , Stran 1948
Št. 430-0030/2014-3 Ob-3299/14
Na podlagi prvega odstavka 42. člena in prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13, v nadaljevanju ZZDej), Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12), Odloka o načinu podeljevanja koncesij na področju zdravstvenih dejavnosti (Naš časopis, št. 262/2000) in sklepa župana Občine Dobrova - Polhov Gradec o začetku postopka za podelitev koncesije za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, objavlja Občina Dobrova - Polhov Gradec
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1. Koncedent: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, tel. 01/360-18-00, e-mail: info@dobrova-polhovgradec.si. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev ene koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Dobrova - Polhov Gradec (1,00 koncesije na področju splošne oziroma družinske medicine). 3. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa in krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: – 1,00 programa splošne oziroma družinske medicine, čim bliže lokaciji Ulica Vladimirja Dolničarja 11, Dobrova, vendar znotraj Krajevne skupnosti Dobrova. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 20 let od podpisa pogodbe. Izbrani kandidat je dolžan začeti opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo. 5. Prijava na javni razpis: za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in dodatne pogoje, ki jih določa koncendent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo. 5.1. Zakonsko predpisani pogoji za prijavitelja fizično osebo: 5.1.1. da ima zahtevano strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 5.1.2. da ni v delovnem razmerju (oziroma kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo); 5.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe/poklica; 5.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisnem krajevnem območju, ustrezno opremo in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; 5.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljala koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat v popoldanskem času (ponedeljek in torek) in sicer tako, da praviloma najmanj petina ordinacijskega časa poteka po 15. uri; 5.1.6. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v Republiki Sloveniji na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu (oziroma kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo); 5.1.7. da se o isti upravni zadevi ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja (upravni postopki, ki jih vodi Občina Dobrova - Polhov Gradec ali sodni postopki, v katerih občina nastopa kot stranka). 5.2. Zakonsko predpisani pogoji za prijavitelja pravno osebo: 5.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 5.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi (oziroma kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo); 5.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe/poklica; 5.2.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisnem krajevnem območju, ustrezno opremo in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; 5.2.5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije; 5.2.6. da bo predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljala koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat v popoldanskem času (ponedeljek in torek) in sicer tako, da praviloma najmanj petina ordinacijskega časa poteka po 15. uri; 5.2.7. da pravna oseba ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v Republiki Sloveniji na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu (oziroma kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo); 5.2.8. da se o isti upravni zadevi ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva pravno osebo, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti (upravni postopki, ki jih vodi Občina Dobrova - Polhov Gradec ali sodni postopki, v katerih občina nastopa kot stranka). 5.3. Drugi pogoji za prijavitelja fizično osebo in za prijavitelja pravno osebo: 5.3.1. da bo zaposlil medicinsko sestro dosedanjega nosilca zdravstvene dejavnosti za čas trajanja koncesije; 5.3.2. da prevzame vse tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki bodo to želele. 6. Dodatna pravila pri oddaji vloge za prijavitelja fizično osebo in za prijavitelja pravno osebo: – vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku in podpisana s strani vlagatelja. Kolikor je vlagatelj pravna oseba, je potreben podpis njenega zakonitega zastopnika, podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ter žig pravne osebe; – vlagatelj mora lastnoročno oštevilčiti in parafirati vsako stran vloge v desnem spodnjem kotu; – v vsaki poslani pošiljki z oznako: »Ne odpiraj – Koncesija« je lahko samo ena vloga, v kateri lahko vlagatelj kandidira le z enim ordinacijskim prostorom; – vsak vlagatelj lahko kandidira le z eno pošiljko; – vsak vlagatelj, ki je pravna oseba lahko kandidira le z enim predvidenim nosilcem koncesijske dejavnosti; – vsak posameznik lahko na javni razpis kandidira samo enkrat in sicer (ne naštete kombinacije niso možne): – kot fizična oseba, – kot zakoniti zastopnik pravne osebe, – kot predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, – kot zakoniti zastopnik pravne osebe in hkrati kot predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri tej pravni osebi. 7. Merila za ocenitev ponudb Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb: – pričetek z delom: največ 10 točk, – delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk, – razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in v javnem razpisu navedeno lokacijo: največ 10 točk. 8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih prijaviteljev na podlagi postavljenih meril pri razpisni koncesiji enako število točk, se izvede žreb. 9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji. 10. Rok za oddajo vlog: vloga mora biti naslovljena na naslov Občine Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do dne 15. 9. 2014 do 12. ure. 11. Obravnava vlog Razpisna komisija, ki jo je imenoval župan, bo ocenjevala le pravočasne in pravilne vloge, ki bodo ustrezale pogojem razpisne dokumentacije. Na merilih utemeljen predlog za izbiro bo posredovala pristojnemu upravnemu organu, Oddelku za družbene dejavnosti. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti bo o podelitvi koncesije odločeno z upravno odločbo. Koncedent bo po pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije pozval izbranega prijavitelja k sklenitvi koncesijske pogodbe. O izboru bodo prijavitelji pisno obveščeni. Zoper sklep, s katerim so prijavitelji obveščeni o izboru, lahko prijavitelj uveljavlja pravno varstvo s pritožbo v upravnem postopku. V primeru, da bo razpisna komisija ocenila, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se koncesija ne bo podelila in se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi. 12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne 15. 9. 2014 ob 15. uri v sejni sobi v Občine Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova. Odpiranje vlog ne bo javno. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dosegljiva: – Na spletni straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec, – Na sedežu Občine Dobrova - Polhov Gradec. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Aleksandra Nartnik, tel. 01/360-18-00, sandra.nartnik@dobrova-polhovgradec.si, Simona Kostrevc, tel. 01/360-18-00, simona.kostrevc@dobrova-polhovgradec.si.
Občina Dobrova - Polhov Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti