Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2719. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2013, stran 7338.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je občinski svet na 24. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Borovnica za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2013 ter njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Proračun Občine Borovnica za leto 2013 je bil realiziranih v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |     v EUR|
|   |ODHODKOV          |       |
+-----------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto  |  Realizacija|
|                  |     2013|
+------+----------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI       |   2.777.299|
|   |(70+71+72+73+74)      |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |   2.598.989|
+------+----------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI       |   2.272.683|
|   |(700+703+704+706)      |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in   |   2.070.921|
|   |dobiček           |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje   |    138.302|
+------+----------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in|    63.460|
|   |storitve          |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki       |       0|
+------+----------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI      |    326.306|
|   |(710+711+712+713+714)    |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |    165.281|
|   |dohodki           |       |
|   |od premoženja        |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine  |     2.160|
+------+----------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni      |     1.679|
+------+----------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje   |     2.946|
|   |blaga in storitev      |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki |    154.240|
+------+----------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI     |    11.015|
|   |(720+721+722)        |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje   |       0|
|   |osnovnih sredstev      |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje   |       0|
|   |zalog            |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje   |    11.015|
|   |zemljišč          |       |
|   |in neopredmetenih      |       |
|   |dolgoročnih sredstev    |       |
+------+----------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731) |      240|
+------+----------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz   |      240|
|   |domačih virov        |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz   |       0|
|   |tujine           |       |
+------+----------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)  |    167.055|
+------+----------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz |    167.055|
|   |drugih javnofinančnih    |       |
|   |institucij         |       |
+------+----------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|   2.913.340|
+------+----------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |    845.700|
|   |(400+401+402+403+409)    |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |    156.755|
|   |zaposlenim         |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev |    28.411|
|   |za socialno varnost     |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in   |    642.806|
|   |storitve          |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti |       0|
+------+----------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve         |    17.728|
+------+----------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |   1.103.602|
|   |(410+411+412+413+414)    |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije       |    26.276|
+------+----------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom |    716.639|
|   |in gospodinjstvom      |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim  |    138.456|
|   |organizacijam        |       |
|   |in ustanovam        |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači   |    222.231|
|   |transferi          |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v   |       0|
|   |tujino           |       |
+------+----------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |    891.238|
+------+----------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja    |    891.238|
|   |osnovnih sredstev      |       |
+------+----------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |    72.800|
|   |(431+432)          |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi |    34.800|
|   |pravnim           |       |
|   |in fizičnim osebam, ki niso |       |
|   |proračunski uporabniki   |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi |    38.000|
|   |proračunskim uporabnikom  |       |
+------+----------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |   –136.042|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)   |       |
+------+----------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |       |
+------+----------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH    |       0|
|   |POSOJIL           |       |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |       |
|   |DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+----------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH    |       0|
|   |POSOJIL           |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih  |       0|
|   |posojil           |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih   |       0|
|   |deležev           |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |       0|
|   |privatizacije        |       |
+------+----------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      136|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|   |(440+441+442+443)      |       |
+------+----------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      136|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila      |       0|
+------+----------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih  |       0|
|   |deležev           |       |
|   |in naložb          |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |      136|
|   |iz naslova privatizacije  |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega  |       0|
|   |premoženja         |       |
|   |v javnih skladih in drugih |       |
|   |osebah javnega prava, ki  |       |
|   |imajo premoženje v svoji  |       |
|   |lasti            |       |
+------+----------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |     –136|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+------+----------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |       |
+------+----------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |       0|
+------+----------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |       0|
+------+----------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje   |       0|
+------+----------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)    |       0|
+------+----------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA       |       0|
+------+----------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga|       0|
+------+----------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |   –136.178|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH     |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |       |
+------+----------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |       0|
|   |VIII.)           |       |
+------+----------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-|    136.042|
|   |VIII.-IX.)         |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |       |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |       |
+------+----------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo |    200.247|
+------+----------------------------+--------------+
4. člen
Presežek odhodkov nad prihodki v znesku 136.178 EUR se prenese v proračun za leto 2014.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2014-13
Borovnica, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost