Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Št. 671-191/2013-26 Ob-3286/14 , Stran 1943
Št. 671-191/2013-26 Ob-3286/14
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
2. javni razpis
za sofinanciranje programov in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2014
1. Pomen izrazov- povzeti po Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, ki je izbran na tem javnem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega razpisa odobri tudi: – sofinanciranje posameznega programa; – uporabo javnih športnih objektov. Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL. Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez. Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, atletika – stadionska, gimnastika – športna, gimnastika – ritmična, golf, hokej na ledu, judo, kajak kanu, kolesarstvo – cestno, kolesarstvo – gorsko in bmx, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, smučarski skoki, smučarski teki, strelstvo, tenis in vaterpolo. Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi: – I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka; – II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka; – III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe; – IV. skupina: izvajalci miselnih iger. Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje oziroma izobraževanja. V mrežo javnih športnih objektov se za potrebe izvajanja letnega programa športa lahko vključi tudi športne objekte v upravljanju srednjih šol, ob soglasju pristojnega ministrstva. Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov obsega uporabo pokritih in nepokritih športnih površin in se podrobneje opredeli z letnim programom športa. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih. Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2014 in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2014. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za končnega uporabnika. I. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci 3 in 4 Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih objektih. Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe športnih objektov se za izvedbo letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji. Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo Programi interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov ter Programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Vadbena enota za dodeljevanje uporabe prostora je 45 minut. Na podlagi števila točk, ki so jih programi izvajalcev dosegli v postopku vrednotenja na posameznem področju letnega programa športa in vlog izvajalcev za uporabo športnih objektov, se na posameznih športnih objektih izdela prednostni vrstni red, na podlagi katerega se posameznim izvajalcem programov določi obseg uporabe športnih objektov, izražen v urah (45 minutnih enotah). Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOL. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V postopku dodeljevanja uporabe prostora lahko komisija v primeru zasedenosti želenega in nadomestnega objekta dodeli katerikoli prost športni objekt, ki je v mreži javnih športnih objektov MOL. Pri tem se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge. Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih se za programe športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki, določi glede na starostne kategorije, kot jih opredeljujejo pravila posamezne panoge: – cicibani in cicibanke v obsegu do 80 ur, – mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur, – starejši dečki in deklice v obsegu do 320 ur, – kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur, – mladinci in mladinke v obsegu do 480 ur. Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih se za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, v katere so vključeni registrirani športniki, določi v starostni kategoriji: – člani in članice v kakovostnem športu v obsegu do 320 ur, – člani in članice v vrhunskem športu v obsegu do 640 ur. II. Sofinanciranje programov, Obrazec 9 Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13). Osnovo za izračun zneskov iz četrtega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 31. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) predstavljajo zneski, ki so bili panogam oziroma izvajalcem dodeljeni na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2013, zbiranje predlogov za sofinanciranje teh programov za leto 2013 ter sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leto 2013. Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu: a. Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa odraslih (starostna kategorija člani) ter vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija člani), Obrazec 3 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki, v vseh naslednjih starostnih kategorijah, kot jih opredeljujejo pravila posameznih panog: – cicibanke in cicibani (do 10 let) v obsegu do 80 ur, – mlajši dečki in deklice (do 12 let) v obsegu do 240 ur, – starejši dečki in deklice (do 14 let) v obsegu od 240 do 400 ur, – kadeti in kadetinje v obsegu (do 16 let) od 300 do 800 ur, – mladinci in mladinke v obsegu (do 19 let) od 400 do 1100 ur. Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, kjer se zagotovi stalnost športnikov v celotnem obdobju izvajanja programa oziroma se izvaja program z omejenim prestopom športnikov v klube in društva, ki nimajo sedeža v MOL. Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov kakovostnega športa članov v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta in strokovnega kadra ter omogočanje uporabe javnih športnih objektov, na področju Programov kakovostnega športa članov ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih objektov; na vsakem od obeh področji v obsegu do 320 ur. Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov vrhunskega športa članov v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta in strokovnega kadra ter omogočanje uporabe javnih športnih objektov, na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih objektov; na vsakem od obeh področji v obsegu do 1200 ur. b. Športna rekreacija odraslih - Programi vadbe, Obrazec 4 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje animacijskih programov vadbe za ciljne skupine, ki so določeni v letnem programu športa: – Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let, – Strokovno vodena vadba za zdravstveno ogrožene in – Strokovno vodena vadba za socialno ogrožene. Izvajalcem se sofinancira uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo do 80 ur programa iz seznama objektov, ki so namenjeni športni rekreaciji odraslih. c. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9 Vlagatelji lahko v okviru vloge za druga velika mednarodna tekmovanja in prireditve zaprosijo za sofinanciranje uporabe objekta ali materialni stroški za izvedbo programa. Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju mednarodne športne dejavnosti na območju MOL in v tujini ter promociji Mestne občine Ljubljana preko športnih tekmovanj in prireditev. Predmet sofinanciranja regionalnih mednarodnih tekmovanj je izvajanje promocije mesta Ljubljana. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije: – športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo);zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08); – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo); – zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa. Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja programov in uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki: – so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; šifrant SKD: 85.510, 93.120, 93.190, 94.991; – imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL; – delujejo in imajo sedež v MOL najmanj dve leti; – imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri; – imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in udeležencev programov; – imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo; – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z MOL in njenimi povezanimi osebami; – zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli trajnostnega razvoja; – izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13), letnim programom športa in razpisno dokumentacijo. Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in: – se mu sofinancira program iz proračuna MOL ali – se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali – v postopku vrednotenja programov po merilih prejme vsaj 50% točk. Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot en vlagatelj. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL. 4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh štirih starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke) oziroma vsaj en program kakovostnega ali vrhunskega športa članov v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne ali mednarodne športne zveze. Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge. Kandidiranje v višjih starostnih skupinah je možno le ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec izvaja program skladno z vsemi določili v vseh predhodnih starostnih skupinah, za katere potekajo uradni tekmovalni sistemi v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez. Programe v starostni kategoriji cicibani in cicibanke se sofinancira le v primeru, ko izvajalec izvaja program v vseh nadaljnjih starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke). Starostna kategorija cicibanke in cicibani se ne upošteva kot pogoj za kandidaturo na programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Sredstva za sofinanciranje programov v starostni kategoriji cicibani in cicibanke so namenjena le za strokovni kader in objekt za vadbo. Na področju programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez. Na razpis za sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se lahko prijavi izvajalec, ki: – za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu; – zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa, projekta ali aktivnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Na področju programov kakovostnega športa članov prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji člani in članice. Izvajalcem na področju programov kakovostnega športa prednostnih športnih panog se lahko sofinancira najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju programov kakovostnega športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov. Na področju programov vrhunskega športa članov prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki s statusom kategorizacije mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda po pravilniku OKS, in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji člani in članice. Izvajalcem na področju programov vrhunskega športa prednostnih športnih panog, ki imajo športnike s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, se lahko sofinancira najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov. Pogoj za kandidaturo na programe kakovostnega in vrhunskega športa članov je izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah. Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na področju programov kakovostnega športa in programov vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na enega od navedenih programov s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslih – Programi vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu, – so strokovno vodeno vadbo v vadbeni skupini, s katero zaprošajo za sofinanciranje, izvajali tudi v predhodnem letu, – vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – upokojenci ali starejši od 65 let, zdravstveno ogroženi, socialno ogroženi, – vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe, – kandidirajo le na točno določene objekte MOL, ki so našteti na priloženem seznamu. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za področje Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – za razpisani program 3.4.6.13 Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj se lahko prijavijo izvajalci mednarodne športne dejavnosti na območju MOL, ki organizirajo regionalna mednarodna tekmovanja s ciljem promocije vrhunskega športa na področju nogometa za mlade in ostale prebivalce MOL ter mednarodne promocijo Mestne občine Ljubljana. 5. Merila za izbor programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost programa. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. Prednost pod enakimi pogoji pri izboru imajo tisti izvajalci, ki na razpis za leto 2014 še niso oddali nobene vloge. 6. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih programov MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2014. Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 530.000 EUR. Okvirne višine sredstev in obsega uporabe javnih športnih objektov, ki so namenjena izvedbi razpisanih programov za leto 2014, po posameznih razpisnih področjih znašajo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov v navedenih okvirnih zneskih na naslednjih področjih delovanja v športu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dodelitev uporabe javnih športnih objektov programom Letnega programa športa v MOL obsega okvirne kvote ur na naslednjih javnih športnih objektih: Vaterpolo: ŠL Park Kodeljevo / bazen – balon – 25 × 25 / vaterpolo ŠL Park Kodeljevo / bazen – letni – 25 × 25 / vaterpolo ŠL Park Tivoli / bazen – šolski / plavanje Strelstvo: ŠL Centralno strelišče / strelišče 1 – zračna puška – 20 mest / strelstvo ŠL Centralno strelišče / strelišče 2 – zračna puška – 20 mest / strelstvo Baseball: ŠL Igrišča Štepanjsko naselje / baseball ŠL ŠC Tesovnikova / baseball OŠ Jožeta Moškriča – 285 m2 OŠ Polje – 386 m2 OŠ Polje – 188 m2 OŠ Karla Destovnika Kajuha – 152 m2 OŠ Ketteja in Murna – 273 m2 ŠL Park Ježica / košarka / igre z žogo OŠ Danile Kumar / Stavba 1 – 435 m2 OŠ Milana Šuštaršiča – 456 m2 Animacijski programi vadbe za ciljne skupine, ki so določeni v letnem programu športa – strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let, strokovno vodena vadba za zdravstveno ogrožene in strokovno vodena vadba za socialno ogrožene: OŠ Bičevje – 156 m2 OŠ Božidarja Jakca – 122 m2 OŠ dr. Vita Kraigherja – 129 m2 OŠ Franceta Bevka – 123 m2 OŠ Hinka Smrekarja – 154 m2 OŠ Jožeta Moškriča – 77 m2 OŠ Koseze – 115 m2 OŠ Mirana Jarca – 184 m2 OŠ Nove Jarše – 125 m2 OŠ Riharda Jakopiča – 130 m2 OŠ Savsko naselje – 140 m2 OŠ Sostro -171 m2 OŠ Trnovo – 165 m2 OŠ Valentina Vodnika – 123 m2 – plezalna stena OŠ Vič – 90 m2 – Tržaška cesta OŠ Vrhovci – 125 m2 7. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014. 8. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 5. 9. 2014 (velja datum poštnega žiga). Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e- Razpis v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« v e-Razpisu; – pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu; – izjave oddane preko e-Razpisa; – obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e-Razpisa; – prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku; – vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL. 9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 8. 9. 2014 in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. 10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) in pritožba glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna. Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge. Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa, – ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov, – ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e- Razpis in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, – ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. Pristojni organ bo ločeno objavil rezultate razpisa in ločeno izdal sklepe o sofinanciranju programov in sklepe o dodelitvi domicila in uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov. MOL bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o sofinanciranih programih LPŠ 2014 v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog, o dodelitvi domicila in dodelitvi uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov pa v roku 240 dni po zaključku odpiranja vlog. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi. 12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresirani dobili pri skrbnikih društev po telefonu oziroma po e-pošti, in na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost