Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Št. 430-0018/2014 Ob-3291/14 , Stran 1966
Št. 430-0018/2014 Ob-3291/14
Občina Lendava – Lendva Község, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, na podlagi 25. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), objavlja
javno zbiranje ponudb
za odkup poslovnega deleža gospodarske družbe Gramoz d.o.o., Trimlini 2f, Lendava
1. Predmet prodaje je navedeni poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo: – Gramoz, družba za proizvodnjo in poslovne storitve d.o.o., MŠ 1638874000, – zap. št. deleža: 65926, – osnovni vložek: 10.849,54 EUR, – poslovni delež imetnika: zap. št. družbenika 489378, Občina Lendava – Lendva Közseg, – delež v odstotku ali ulomku: 26,0000%. 2. Družbeniki družbe Gramoz, družba za proizvodnjo in poslovne storitve d.o.o. imajo prednost pri nakupu poslovnega deleža pred drugimi osebami, v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah. 3. Izhodiščna cena za odkup poslovnega deleža znaša: 240.000,00 EUR. 4. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika: – ponujeno ceno, – način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine, – rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za oddajo ponudbe. 5. Ponudba mora biti brezpogojna. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega poslovnega deleža. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem ali madžarskem jeziku. 6. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 7. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija za izbor najboljšega ponudnika. Ponudbe bo komisija ocenjevala na osnovi kriterijev, ki so navedeni kot elementi ponudbe v 4. točki tega razpisa. V primeru, da komisija oceni, da na podlagi ponujenih pogojev, izmed prejetih ponudb, ki vsebujejo vse elemente iz razpisa, ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko pozove ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija lahko odloči, da se s posameznimi ponudniki opravijo pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku oziroma najkasneje v osmih dneh od zadnjega dne roka za oddajo ponudb. 8. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Občine Lendava – Lendva Község, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, najpozneje do dne 8. 9. 2014 do 12. ure, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za odkup poslovnega deleža v družbi Gramoz d.o.o. – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. 9. Javno odpiranje prispelih ponudb bo dne 8. 9. 2014 ob 13. uri, v prostorih Občine Lendava – Lendva Község. 10. Na podlagi tega razpisa Občina Lendava – Lendva Község ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 11. Dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu Občine Lendava – Lendva Község, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, pri Aleksandri Kreslin, univ. dipl. ekon., tel. + 386 2/577-25-00, faks: + 386 2/577-25-09, e-pošta: sandra.kreslin@lendava.si. 12. Objava na spletni strani Občine Lendava: www.lendava.si, dne 29. 8. 2014.
Občina Lendava – Lendva Község

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti