Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Ob-3269/14 , Stran 1938
Ob-3269/14
Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljevanju: EZ-1), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 57/1 in 17/14 – EZ-1; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13; v nadaljevanju: Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1; Pravilnika o spodbujanju URE in OVE), Sheme državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč« (št. priglasitve SA. 34281(2012/X)) in Programa za doseganje prihrankov energije pri končnih kupcih, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada št. 3600-7/2013-4 z dne 29. 11. 2013 ter Pravilnika o spremembah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 62/13; v nadaljevanju Pravilnik o metodah), Energija plus d.o.o. (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PURE 2014
nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude v skladu z uredbo: Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljevanju: EZ-1), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 57/1 in 17/14 – EZ-1; v nadaljevanju: uredba), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč« (št. priglasitve SA. 34281(2012/X)) ter Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 62/13; v nadaljevanju Pravilnik o metodah), in Program za doseganje prihrankov energije pri končnih kupcih, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada št. 3600-7/2013-4 z dne 29. 11. 2013. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe: A. Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz OVE B. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave C. Programi izvajanja energetskih pregledov D. Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov F. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin G. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih H. Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb. Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu. V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. 4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 682.614,00 EUR. 5. Upravičeni ukrepi: namen sofinanciranja so ukrepi, navedeni v točki 3 tega razpisa. Cilj razpisa je povečana učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo. 6. Upravičeni stroški Za vsak posamezni ukrep se definirajo deleži priznanih stroškov, s katerimi se določi višina nepovratne finančne spodbude. Zato je pomembno, da so priznani stroški natančno opredeljeni. Višina spodbude se določi v skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE. Med upravičene stroške spada tudi priprava projektne dokumentacije, ki se nanaša na predviden ukrep in je nanj neposredno vezana. Prizna se upravičeni strošek v višini 3% od upravičene investicije, vendar ne več kot 1.000,00 €. Neupravičeni stroški: – dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, – stroški nadzora izvedbe projekta, ki presegajo delež priznanih upravičenih stroškov, – stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav, – postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole, nove instalacije pri razsvetljavi), – pri ukrepih vezanih na ovoj stavb so neupravičen strošek krovsko kleparska dela, ki niso neposredno vezana na izvedbo nove fasade ali strehe predvidene z Elaboratom energetske sanacije. Pri zamenjavi stavbnega pohištva se ohranijo enake lastnosti v smislu odpiranja in varnosti (vse ostale izboljšave oken, ki niso neposredno vezane na izboljšanje kvalitete okna/vrat iz vidika toplotnega upora, so neupravičen strošek), – izboljšave, ki so predmet rednega vzdrževanja (npr. odprava puščanja zraka sistemov za pripravo komprimiranega zraka), – DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki, – naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing, – stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd. Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav. 7. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenec za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu je ves javni sektor s sedežem v Republiki Sloveniji, ki namerava izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, bo zavrnjena. Ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije. 8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije. 9. Merila za izbiro investicij: razvidno iz razpisne dokumentacije. 10. Višina sofinanciranja Maksimalna višina nepovratne finančne spodbude znaša: – za posamezne ukrepe A, B, C, E in F 20% upravičenih stroškov, – za ukrep G 30% upravičenih stroškov, – za ukrep D 50% upravičenih stroškov (ali največ 5.000,00 € ali pa 44,5 €/MWh letnega prihranka energije), – za ukrepe H (obnova strehe in stropa proti neogrevanemu podstrešju) 30% upravičenih stroškov, – za ukrepe H (obnova fasade) 25% upravičenih stroškov, – za ukrepe H (obnova poda/tla) 10% upravičenih stroškov in – za ukrepe H (obnova oken in vrat v ogrevanih prostorih) 25% upravičenih stroškov. Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju investicije na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja. Nepovratna finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s priloženimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi ukrepi iz javnega razpisa. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter poročilo o izvedeni investiciji, ki podaja bistvene podatke o investiciji. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. Ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije. 11. Obdobje upravičenosti stroškov: rok za zaključek investicije je 31. 5. 2015, sicer pravica do dodelitve nepovratne finančne spodbude preneha. 12. Postopek obravnave vlog: razvidno iz razpisne dokumentacije. 13. Rok in način prijave Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do 1. 12. 2014. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 9. 9. 2014, nato pa vsak naslednji delovni torek (v primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje izvaja naslednji delovni dan). Zadnje odpiranje bo izvedeno 2. 12. 2014 oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.energijaplus.si. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: pure@energijaplus.si.
Energija plus d.o.o.

AAA Zlata odličnost