Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2014 z dne 5. 9. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2739. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2740. Uredba o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov
2741. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

MINISTRSTVA

2742. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2743. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

SODNI SVET

2744. Končno poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 17. junija 2014

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2745. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik
2746. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
2747. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju
2748. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2014

OBČINE

Kanal ob Soči

2749. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2750. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči

Kobarid

2751. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid

Kostanjevica na Krki

2752. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans II

Miren-Kostanjevica

2753. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 254/6, 254/7 in 261/0, vse k. o. 2324 – Orehovlje

Postojna

2754. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Smolevec za območje Razdrto RA 04/2-del

Ravne na Koroškem

2755. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobja vas
2756. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Stražišče

Rečica ob Savinji

2757. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rečica ob Savinji

Ribnica

2758. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Ribnica

Sodražica

2759. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Sodražica
2760. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica

Trebnje

2761. Sklep o določitvi načina in postopka za izračun višine najemnin, ki jih Občina Trebnje zaračunava najemnikom v službenih stanovanjih

POPRAVKI

2762. Popravek Dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško
2763. Popravek Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Tabor
2764. Popravek Statuta Občine Trebnje
2765. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan«

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti