Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Št. 5441-5/2014-10 Ob-3300/14 , Stran 1933
Št. 5441-5/2014-10 Ob-3300/14
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 6. 2006, str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list R, št. 210/06, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 371/06, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013 (št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007SI161PO001 z dne 27. 8. 2007, 19. 4. 2011 in z dne 19. 12. 2013), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07, 48/09, 8/10 ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 47/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 102/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in sklepa Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja št. OP RR/3/3/009-0-MIZŠ z dne 27. 8. 2014 o potrditvi instrumenta, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
javni razpis za izbor operacij
za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo – V Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura
1. Naziv in sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju OP RR 2007–2013), razvojne prioritete „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“ in prednostne usmeritve »Športno-rekreacijska infrastruktura«. Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih produktov turistične ponudbe, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte kot to določa OP RR 2007 – 2013. Sofinancirali se bodo objekti državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj turizma. Objekti morajo biti primerni za organizacijo različnih prireditev, tudi na najvišjih mednarodnih ravneh, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev, pa tudi za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in vrhunskega športa. Z izgradnjo športno-rekreacijske infrastrukture pričakujemo povečanje atraktivnosti turističnih destinacij, dodatno ponudbo novih turističnih produktov na področju športnega turizma, izboljšano strukturo gostov, povečano število dnevnih in stacionarnih gostov, gostinstva, trgovine in muzejske dejavnosti. Projekt (v nadaljevanju: operacija) mora predstavljati pomembno športno infrastrukturo, ki bo: – zagotovila povečanje vadbenih površin na prebivalca v turistični destinaciji ali zagotovila kakovostno športno tehnološko obnovo obstoječega objekta; – zagotovila nova delovna mesta; – omogočila organizacijo športnih prireditev na najvišjih ravneh in tudi prireditev na področju športne rekreacije. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: 3.1. Prijavitelj 3.1.1. Na javni razpis se lahko prijavi lastnik nepremičnine (pravna oseba javnega prava), ki je predmet prijave, ali njegov uradni pooblaščenec. Javni športni objekti so v skladu s 17. in 18. členom Zakona o športu za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori, ki so v lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti. 3.1.2. Posamezna lokalna skupnost se lahko na razpis prijavi samo z enim projektom. 3.1.3. Za isti namen prijavitelj ni prejel drugih sredstev proračuna RS (slednje ne velja za športne objekte, ki so v lasti RS). 3.2. Finančni pogoji za kandidiranje: 3.2.1. Vrednost investicije brez DDV in brez vrednosti zemljišča mora presegati 1,5 mio EUR in ne sme biti večja od 5 mio EUR. 3.2.2. Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena vsa potrebna sredstva za izvedbo operacije, kar se dokazuje z dokumenti iz tč. 10.2.7. Pričakovana višina sofinanciranja iz sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko na podlagi javnega razpisa ne sme presegati 673.260,00 EUR. 3.3. Ostali pogoji za kandidiranje Predlagane investicije se morajo izvajati v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje: 3.3.1. Skladnost investicije s predmetom in namenom javnega razpisa, skladnost prijave z razpisno dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo. 3.3.2. Povečanje vadbenih površin na prebivalca v turistični destinaciji, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo. 3.3.3. Zagotovljena bodo nova delovna mesta, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo. 3.3.4. Za izvedbo investicije morajo biti pridobljena vsa zakonsko predpisana upravna dovoljenja za poseg v prostor, kot je to navedeno v tč. 10.2.5. tega razpisa. 3.3.5. Operacija ne sme biti predmet državne pomoči. 3.3.6. Na nepremičnini, ki je predmet prijave za sofinanciranje (zemljišče, objekt) ne sme biti ustanovljena hipoteka, zemljiški dolg ali stvarno breme. 3.3.7. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim programom, ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in 55. členom Uredbe 1083/2006/ES ter Delovnim dokumentom št. 4, predložiti sklep ustreznega pristojnega organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na investicijskem dokumentu, ki je predmet sklepa. 3.3.8. Ustvarjanje prihodkov na investiciji mora biti prikazano v investicijskem dokumentu, ki mora upoštevati določila 55. člena Uredbe 1083/2006/ES ter iz tega izhajajočih obvez za pripravo analize stroškov in koristi skladno z Delovnim dokumentom 4 – Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (v nadaljevanju: Delovni dokument 4). 3.3.9. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da se izvedba del še ni pričela izvajati (kot začetek izvedbe del se šteje prijava gradbišča pristojni delovni inšpekciji skladno z 82. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US in 57/12). Predlagatelj kot dokazilo predloži fotografije lokacije, terena oziroma objektov, ki so predmet predlagane investicije (v fizični obliki ali na CD); v primeru, da je prijavitelj že začel z izvajanjem investicije pred navedenim možnim začetkom izvajanja, mora nujnost začetka izvedbe del upravičiti s posebno utemeljitvijo. 3.3.10. Določilo v tč. 3.3.9. ne omejuje začetka postopka oddaje javnega naročila. Sklepi o izbiri izvajalca za GOI dela v postopkih javnega naročanja morajo biti pravnomočno veljavni najkasneje do 31. 1. 2015, v nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 3.3.11. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 15. 8. 2015, pri čemer se za zaključek investicije šteje datum podpisa dokazila o zanesljivosti objekta skladno z 92. členom Zakona o graditvi objektov. 3.3.12. Prijavitelj mora zagotavljati, da so v investiciji upoštevani omilitveni ukrepi OP RR 2007-2013: učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost, zmanjševanje vplivov na okolje, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo. 3.3.13. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do sofinancirane javne športne infrastrukture dostop širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu. Pri tem se morajo morebitne dejavnosti, ki ustvarjajo prihodke, izvajati in dodeliti na pregleden način, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo. 3.3.14. Prijavitelj v vlogi, s katero je kandidiral na preteklih javnih razpisih ministrstva za sofinanciranje investicij v javno športno infrastrukturo, ni navedel zavajajočih pomembnih podatkov. Šteje se, da je prijavitelj v vlogi na preteklih javnih razpisih navedel zavajajoče pomembne podatke, če je to do dne podpisa pogodbe o sofinanciranju ugotovljeno s pravnomočno odločbo ali sodbo. Prijave prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo. Izpolnjevanje vseh pogojev se bo preverjalo pred izdajo sklepa in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se pred podpisom pogodbe ugotovi, da pogoji po tem javnem razpisu niso izpolnjeni, ima ministrstvo pravico, da odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju. 4. Merila za izbor operacij prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa: Prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Osnova za ocenjevanje so podatki iz obrazca MIZŠ-ESRR-JR (tč. 10.1), ki je del razpisne dokumentacije, in investicijskega dokumenta, ki mora biti obvezno izdelan na osnovi predpisane metodologije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). V ocenjevanje bodo uvrščene pravočasne, ustrezno označene in popolne prijave, ki jih bodo predložili prijavitelji skladno s pogoji in merili razpisa. Popolnost se šteje, da so vloge formalno popolne. Največje možno število točk je 100. Izbrana bo prijava, ki bo dosegla največ točk. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk. Na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja prijav, se bo pripravila prioritetna lista prijav. V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora najprej upošteva doseženo število točk pri merilu Regionalni kriterij (1. točka II. sklopa meril). Če bodo prijave iz istih regij, se bo kot dodatno merilo izbora nadalje upoštevalo še doseženo število točk pri merilu Skladnost z Zakonom o športu (1. točka I. sklopa meril). 5. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura. Predvidena višina sredstev za javni razpis je največ do 673.260,00 EUR, in sicer: – 572.271,00 EUR s PP 693810 – Športno-rekreacijska infrastruktura – ESRR- 07-13 – EU udeležba – (85,00%), – 100.989,00 EUR s PP 695110 – Športno-rekreacijska infrastruktura – ESRR- 07-13 – SLO udeležba – (15,00%). Skupina projektov 3330-13-S002. Za proračunsko leto 2015 je po tem javnem razpisu skupno namenjenih 673.260,00 EUR. V skladu s sklepom vlade št. 5440-6/2014/3 od 27. 3. 2014 lahko Ministrstvo do sklenitve pogodbe odstopi od sofinanciranja projekta, iz razlogov, ker zanj v proračunu ni zagotovljenih pravic porabe. Ministrstvo si prav tako pridržuje pravico, da predmetni javni razpis do izdaje sklepov o (ne)izboru kadarkoli prekliče. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, je proračunsko leto 2015. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti dostavljen najkasneje 15. oktobra 2015. 7. Delež sofinanciranja: Najvišji možni delež sofinanciranja se določi z upoštevanjem določila 55. člena Uredbe 1083/2006/ES in finančnega izračuna, skladnega z Delovnim dokumentom št. 4 – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, vendar je lahko največ 673.260,00 EUR. 8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00?%. Sredstva na postavkah slovenske udele?be za sofinanciranje kohezijske politike:%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 10. Vsebina prijave: Popolna prijava mora vsebovati: 10.1. Obrazec MIZŠ-ESRR-JR s podatki o investiciji, ki vsebuje sledeče dele (odda se natisnjen, podpisan in ožigosan dokument ter na CD): 10.1.1. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji 10.1.2. Podatki o operaciji 10.1.3. Terminski in finančni načrt za izvajanje investicije 10.1.4. Finančni načrt investicije po stroških 10.1.5. Utemeljitev investicije z vidika prispevka razvojnim ciljem 10.1.6. Stopnja pripravljenosti investicije 10.1.7. Časovni načrt izvajanja investicije 10.1.8. Organizacija izvajanja investicije 10.1.9. Analiza stroškov in koristi v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4 (9a ali 9b). 10.1.10. Naslovnica za kuverto 10.2. Priloge: 10.2.1. Izjava prijavitelja, da na nepremičnini, ki je predmet prijave za sofinanciranje (zemljišče, objekt) ni ustanovljena hipoteka, zemljiški dolg ali stvarno breme, 10.2.2. Sklep o potrditvi Dokumenta o identifikaciji investicijskega programa; 10.2.3. Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove, kolikor je ta potrebna; 10.2.4. S sklepom potrjen investicijski program, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), 55. členom Uredbe 1083/2006/ES ter Delovnim dokumentom št. 4, ki ne sme biti starejši kot eno leto; 10.2.5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje; 10.2.6. Projektna dokumentacija – vodilna mapa k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja; 10.2.7. Dokazila o ostalih virih financiranja (pogodba, vključitev lastnih sredstev v proračun občine- NRP); 10.2.8. Strategija razvoja turistične destinacije – izvleček iz regionalnega razvojnega programa; 10.2.9. Najmanj dve različni sliki sedanjega stanja lokacije (15 x 20 cm) na kateri se bo izvajala operacija z obveznim digitalnim datumom, ki je lahko največ tri dni pred oddajo prijave na razpis; 10.2.10. Utemeljitev o nujnosti začetka izvedbe del, v primeru, da je prijavitelj že začel z izvajanjem investicije pred navedenim možnim začetkom izvajanja; 10.2.11. Licenca panožnega športnega centra, ki jo izda OKS skladno z dokumentom št. 30304-1-8/9 – Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre. 11. Način prijave in roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev: Celoten postopek prijave je opisan v razpisni dokumentaciji, ki jo najdete na spletni strani http http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/. Dokumentacija v prijavi naj bo zložena po vrstnem redu iz tč. 10. Popolna prijava mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana do vključno 14. 10. 2014 do 10. ure v vložišče ministrstva, ne glede na način dostave v zaprti ovojnici, na kateri mora biti prilepljen obrazec 10. 1. 10 iz razpisne dokumentacije. Prijav, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno označene, ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene prijavitelju. 12. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Odpiranje prispelih prijav bo javno in se bo pričelo 14. 10. 2014 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, Masarykova 16. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija) bo v roku osmih dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Neustrezno označene in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene prijavitelju. Strokovna komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekte, ki naj se po javnemu razpisu financirajo. Obrazložen sklep ministra o izbiri, zavrnitvi ali zavržbi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo sodelovali v javnem razpisu. 13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od datuma odpiranja prijav. Prijavitelji, ki bodo na podlagi prioritetne liste prijav upravičeni do sofinanciranja prijavljene investicije, bodo prejeli sklep o izboru, pri čemer pridobijo sredstva s podpisom pogodbe o sofinanciranju s strani obeh pogodbenih strank. Če ministrstvo po izdaji sklepa o izboru, a pred podpisom pogodbe o sofinanciranju ugotovi, da je prijavitelj podal napačne ali zavajajoče podatke v prijavi, si ministrstvo pridržuje pravico do odstopa od podpisa pogodbe o sofinanciranju. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30) dneh od prejema sklepa ministra o izboru sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočena oddana na pošto. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/. Dodatne informacije so na voljo tudi po e-pošti na naslovu esrr-sti.mss@gov.si. Kontaktna oseba je Mojca Plestenjak, 01/400-52-28. Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in se smatrajo za del razpisne dokumentacije. 15. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 16. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 17. Morebitno dopolnilno financiranje: skladno z drugim odstavkom 34. člena Uredbe št. 1083/2006/ES dopolnilno financiranje ni predvideno. 18. Upravičeni stroški, obdobje upravičenosti, dokazila za izkazovanje stroškov V okviru razpisa se sofinancirajo upravičeni stroški gradnje nepremičnin, oprema ter informiranje in obveščanje. Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost, stroški najemanja kreditov in stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke. Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1. 2007 do 15. 10. 2015 Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015. Zaključek investicije najkasneje 15. 8. 2015. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij ESRR, ki so del javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter bodo sestavni del pogodbe o sofinanciranju. 19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji Upravičenec mora za operacijo voditi predpisano dokumentacijo in jo hraniti do konca leta 2020. Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem dokumentacije, ki dokazuje upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti mora: – vse originalne račune, – vsa dokazila o plačilu, – vsa dokazila o upravičenosti stroška, skupaj z metodologijo izračuna. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za posamezne aktivnosti operacije v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Enako je potrebno spremljati tudi morebitne prihodke projekta. 20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom: Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec mora nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov operacije, katere sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa ter omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. V primeru, da se v okviru nadzora ugotovi, da je upravičenec nenamensko in nepravilno porabil sredstva, bo upravičenec dolžan vrniti sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi. 21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: Upravičenec je dolžan upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES in o spremembah operacije obveščati ministrstvo. Upravičenec mora zagotoviti, da v roku pet let od zaključka operacije ne pride do bistvenih sprememb operacije, kar je posledica spremenjenih značilnosti lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne dejavnosti in kar vpliva na značilnosti ali pogoje izvajanja operacije ali kar podjetju ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost. Slednje ne velja za operacijo, ki se po koncu izvajanja bistveno spremeni zaradi prenehanja proizvodne dejavnosti na podlagi stečaja, ki ni posledica goljufij. 22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, prijavitelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja, lahko ministrstvo prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo sofinanciranja, bo ministrstvo zahtevalo vračilo preveč izplačanih sredstev. 23. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del prijave, ne more pa se nanašati na celotno prijavo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v prijavi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da prijava po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti