Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Ob-3267/14 , Stran 1951
Ob-3267/14
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33. 2. Opis predmetov prodaje, izklicna cena, višina varščine in najnižji znesek višanja Predmet prodaje oziroma javne dražbe je: 1. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-6, v izmeri 65,90 m2. Stanovanje se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe. Izklicna cena: 49.000,00 EUR. Višina varščine: 4.900,00 EUR. Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR. 2. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-7, v izmeri 66,90 m2. Stanovanje se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe. Izklicna cena: 43.500,00 EUR. Višina varščine: 4.350,00 EUR. Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR. 3. prazno stanovanje na naslovu: Rakek, Partizanska cesta 6, 1381 Rakek, ID znak: 1659-531-7, v izmeri 46,94 m2. Stanovanje se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe. Izklicna cena: 23.500,00 EUR. Višina varščine: 2.350,00 EUR. Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR. 4. prazen poslovni prostor na naslovu: Rakek, Partizanska cesta 6, 1381 Rakek, ID 1659-531-3, v izmeri 30,51 m2. Prostor se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, v katerem je že obratovala prodajalna sadja in zelenjave. Izklicna cena: 26.000,00 EUR. Višina varščine: 2.600,00 EUR. Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR. Etažna lastnina je urejena pri vseh stanovanjih in pri poslovnem prostoru. Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec. 3. Način in rok plačila kupnine Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudli najvišjo ceno. Prodajna pogodba mora biti sklenjena z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavljanje predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Cerknica pa ima pravico njegovo vplačano varšino zadržati. Kupec mora znesek kupnine, dosežene na javni dražbi, poravnati najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino v enkratnem znesku na račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563, pri UJP Postojna. Plačilo kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo izdano s strani prodajalca najkasneje 5 dni, po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo. 4. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na Občini Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v sejni sobi v 2. nadstropju in sicer za: 1. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-6, v izmeri 65,90 m2, v torek, 23. 9. 2014, s pričetkom ob 9. uri; 2. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-7, v izmeri 66,90 m2, v torek, 23. 9. 2014, s pričetkom ob 10. uri; 3. prazno stanovanje na naslovu: Rakek, Partizanska cesta 6, 1381 Rakek, ID znak: 1659-531-7, v izmeri 46,94 m2, v torek, 23. 9. 2014, s pričetkom ob 11. uri; 4. prazen poslovni prostor na naslovu: Rakek, Partizanska cesta 6, 1381 Rakek, ID 1659-531-3, v izmeri 30,51 m2, v torek, 23. 9. 2014, s pričetkom ob 12. uri. 5. Višina varščine: Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe za vsak predmet prodaje posebej vplačati varščino v višini 10% izklicne cene oziroma v višini, ki je določena v drugi točki tega razpisa: Opis predmeta prodaje, na transakcijski račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna, z navedbo namena nakazila: plačilo varščine – javna dražba – nakup stanovanja pod zap. št. (napišite zap. št. nepremičnine iz tega razpisa ali točen opis stanovanja, na katerega se plačilo varščine nanaša). Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli pa se vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in bodo pristopili k javni dražbi in med postopkom javne dražbe odstopili od javne dražbe, se varščina prav tako zadrži. 6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter da pred pričetkom javne dražbe: – za vsak predmet posebej plača varšino za nepremičnino v višini 10% izklicne cene oziroma v višini, ki je določena v drugi točki tega razpisa: Opis predmeta prodaje in predloži potrdilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na opisan predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto od dneva javne dražbe; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb; – predloži številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine; – davčno številko. Vse listine vključno z dokazilom o plačilu varščine je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjene kopije listin. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne bodo mogli sodelovati. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 7. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitevlja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisane pogoje javne dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki je ponudil najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 8. Posebni pogoji S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi obveznost, da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, davek na promet nepremičnin, stroške overitev pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom kupljene nepremičnine. Navedeni posebni pogoj bo sestavni del prodajne pogodbe. 9. Posebno določilo Organizator javne dražbe lahko postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez odškodninske odgovornosti. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne izkazane stroške in vplačana varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil. Nepremičnina bo prodana po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačno ugotovljene površine stanovanja ali poslovnega prostora pri morebitnem kasnejšem ponovnem preverjanju površin. Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). Javno dražbo vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. Javna dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10. Ogled nepremičnine in informacije Za dodatne informacije v zvezi s posamičnim predmetom javne dražbe, z ogledom in podrobnejšimi podatki v zvezi z izvedbo javne dražbe, se obrnite na kontaktno osebo Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica – Olgo Smodila, e-pošta: olga.smodila@cerknica.si, tel. 01/709-06-10. Ogled predmetov prodaje je možen po predhodnem dogovoru. Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani Občine Cerknica, www.cerknica.si.- ravnanje s stvarnim premoženjem.
Občina Cerknica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti