Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2703. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podplanina, stran 7279.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podplanina
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Podplanina (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi, ki ga je februarja 2014 izdelal ARHA PLUS projektivni biro, d. o. o., Ulica na Utrdbah 18, Črnomelj, pod št. 13.025 in je na vpogled na Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
2. člen
(1) Ureditveno območje obsega:
a) nepremičnine, zemljišča in objekte, potrebne za opravljanje varnostnega in inšpekcijskega nadzora policije ter zagotavljanje nemotene pretočnosti prometa, in sicer zemljišča na parc. št. 4455, 4917/15, 4917/17, 4457/3 in 4457/8, vse k. o. 1585 Trava, ter
b) infrastrukturne objekte in naprave, potrebne za nemoteno delovanje mejnega prehoda, z ureditvijo električnega, vodovodnega, kanalizacijskega in telefonskega napajanja.
(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu 1:250, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistično podlago za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda urejajo naslednji prostorski izvedbeni akti:
– Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (OPN LP 07) (Uradni list RS, št. 86/10),
– Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (OPN LP) (Uradni list RS, št. 86/10),
– Prostorski izvedbeni načrti: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (OPN LP 07) (Uradni list RS, št. 86/10).
Oznaka prostorske enote:
– parcele št. 4455, 4454, 4457/3, 4457/5, 4457/8, 4457/7, 4890/11 in 4875/6, vse k. o. Trava, ležijo na območju za poselitev Po08.ppn;
– parceli št. 4453/1 in 4453/3, obe k. o. Trava, ležita na območju za poselitev Po11.tm;
– del parcele št. 4917/17 in del parcele št. 4917/18, obe k. o. Trava, ležita na območju za poselitev Po11.ppn;
– parcela št. 4917/15 in del parcele št. 4917/17, obe k. o. Trava, ležita na območju za poselitev Po08. ppn;
– del parcele št. 4917/18, k. o. Trava, leži na območju Republike Hrvaške.
4. člen
Urbanistična podlaga za območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:
– objektom policije in nadstrešnici,
– prometnim površinam, parkiriščem in infrastrukturnim objektom ter napravam, potrebnim za nemoteno delovanje mejnega prehoda,
– drugim površinam zunanje ureditve.
5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podplanina (Uradni list RS, št. 48/07).
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-10/2014
Ljubljana, dne 26. avgusta 2014
EVA 2014-2030-0038
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost