Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2726. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Tešanovcih, stran 7361.

Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Tešanovcih
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Tešanovcih (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN), ki je bi sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Tešanovci (Uradni list RS, št. 95/09).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN)
(1) V jugovzhodnem delu območja OPPN se nahaja delno zasuta opuščena gramozna jama, katero je v skladu z veljavnim OPPN potrebno v celoti zasuti in urediti kot zeleno površino.
(2) V času zasipavanja gramozne jame se je izkazal investicijski interes, da se še nezasuti del gramozne jame uredi kot ribnik, ob njem pa se uredi prostor za piknike, na katerem se postavi objekt za spravilo rekvizitov in pripravo ter užitje hrane oziroma pijače.
(3) Z veljavnim OPPN takšna prostorska ureditev ni dopustna, zato je investitor podal pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta.
3. člen
(ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev OPPN)
(1) Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega zemljišče s parcelno številko 538/25 v k.o. Tešanovci (93). Predmetno zemljišče meri 2.282 m² in je v naravi delno travnik, delno opuščena gramozna jama.
(2) S spremembami in dopolnitvami OPPN se na predmetnem zemljišču določijo prostorsko izvedbeni pogoji za ureditev ribnika in prostora za piknike, vključno s pogoji za postavitev objekta za spravilo rekvizitov in pripravo ter užitje hrane oziroma pijače.
(3) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Rok za predložitev smernic in mnenj se skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili veljavne prostorske zakonodaje.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta)
Za postopek priprave sprememb in dopolnitev OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
– objava Sklepa o začetku priprave OPPN (avgust 2014),
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN, (7 dni po objavi sklepa),
– pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (15 dni po pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPPN),
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (7 dni po pridobitvi smernic za načrtovanje),
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi z javnim naznanilom na krajevno običajen način,
– začetek 15-dnevne javne razgrnitve z javno obravnavo (7 dni po objavi javnega naznanila o javni razgrnitvi),
– izdelava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave (7 dni po javni razgrnitvi),
– sprejem stališč do pripomb na občinskem svetu,
– izdelava predloga sprememb in dopolnitev OPPN (7 dni po objavi stališč do pripomb in predlogov javnosti),
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN (15 dni po pripravi predloga sprememb in dopolnitev OPPN),
– izdelava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPPN (7 dni po pridobitvi mnenj),
– obravnava in sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPPN na občinskem svetu,
– objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Območna enota Murska Sobota, Lendavska ulica 31a, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Telemach d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota,
– Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 32B, 9226 Moravske Toplice,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN)
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN v celoti financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Št. 350-00003/2014-7
Moravske Toplice, dne 6. avgusta 2014
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost