Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2432. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
2433. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016
2434. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
2435. Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
2436. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja

Odloki

2437. Odlok o prenehanju Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja

Sklepi

2438. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine

MINISTRSTVA

2380. Pravilnik o podrobnejši vsebini registra zemljepisnih imen
2381. Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov daljinskega zaznavanja
2382. Pravilnik o katalogu topografskih podatkov in topografskem ključu
2383. Pravilnik o kartografskem ključu
2384. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
2385. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
2386. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2014
2387. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE«
2439. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije

USTAVNO SODIŠČE

2388. Odločba o razveljavitvi členov 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 in 169 Zakona o elektronskih komunikacijah
2389. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2014 do 20. 12. 2014

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2390. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice v 7. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote
2391. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

OBČINE

Ankaran

2392. Razpis rednih volitev v Svetu Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran

Beltinci

2393. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci

Celje

2394. Obvezna razlaga druge alineje 1. točke 4. člena Odloka o sprejetju zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
2395. Obvezna razlaga pete alineje prvega odstavka 4. člena Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno
2396. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje
2397. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno – Ložnica III
2398. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Košnica KO - 4
2399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču Teharje
2400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje
2401. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
2402. Sklep št. 01/2014 o ukinitvi statusa zemljišč javnega dobra

Cerknica

2403. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 04 SS v naselju Slivice
2404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CE-01/1
2405. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GJ 08 na Gorenjem Jezeru
2406. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejana BG 19/1 (osrednji del) v Begunjah pri Cerknici

Dobrepolje

2407. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote v Občini Dobrepolje

Dravograd

2408. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 na območju Občine Dravograd

Grad

2409. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grad

Krško

2410. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Krško

Litija

2411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«
2412. Razpis rednih volitev članov sveta mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija

Ljubno

2413. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ljubno
2414. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljubno
2415. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Medvode

2416. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Medvode

Naklo

2417. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti
2418. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – 1. faza
2419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«

Razkrižje

2420. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2013
2421. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje

Slovenska Bistrica

2422. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
2423. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro

Šmarješke Toplice

2426. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šmarješke Toplice

Šmartno pri Litiji

2427. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014
2428. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šmartno pri Litiji

Trebnje

2424. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Trebnje

Turnišče

2425. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Turnišče za volilno leto 2014
2429. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2014

Žiri

2430. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Žužemberk

2431. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti