Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2438. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, stran 6231.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 83. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 65/08) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod ima v svoji sestavi dve glavni organizacijski enoti: Službo za kulturno dediščino in Center za konservatorstvo.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Služba za kulturno dediščino ima v svoji sestavi sedem organizacijskih enot, ki so območno organizirane:
– Celje,
– Kranj,
– Ljubljana,
– Maribor,
– Nova Gorica,
– Novo mesto,
– Piran.«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se v 17. točki besedilo »predhodnimi raziskavami« nadomesti z besedilom »raziskavami dediščine in arheoloških ostalin«.
V 20. točki se beseda »in« nadomesti z vejico, v 21. točki se pika na koncu nadomesti z besedo »in« ter doda nova 22. točka, ki se glasi:
»22. sodeluje pri pripravi konservatorskih načrtov in konservatorskih načrtov za prenovo.«.
V četrtem odstavku se v 11. točki za besedo »prakso« doda besedilo »in druge aktivnosti«.
V 12. točki se beseda »in« nadomesti z vejico, v 13. točki se pika na koncu nadomesti z besedo »in« ter doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. vodi in izvaja interventne konservatorsko-restavratorske posege na spomenikih, ki so nujni in zahtevajo takojšnjo izvedbo zaradi preprečitve nadaljnje večje škode, ki je nastala kot posledica naravne ali druge nesreče.«.
V petem odstavku se v tretji alinei besedilo »manj zahtevne posege« nadomesti z besedilom »posege, ki ne sodijo v prejšnji odstavek«.
V četrti alinei se besedilo »manj zahtevne konservatorsko-restavratorske posege« nadomesti z besedilom »konservatorsko-restavratorske posege, ki ne sodijo v prejšnji odstavek«.
V šestem odstavku se v prvi alinei besedilo »in iz tretjega odstavka 34. člena« nadomesti z besedilom »ter iz prve, druge in pete alinee tretjega odstavka 34. člena«.
V šesti alinei se za besedo »prakso« doda besedilo »in druge aktivnosti«.
V sedmem odstavku se v prvi alinei besedilo »drugi in tretji odstavek 34. člena zakona« nadomesti z besedilom »prejšnji odstavek«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Raziskovalni inštitut v okviru Centra za konservatorstvo načrtuje in izvaja raziskovalne projekte s področja varstva nepremične in z njo povezane premične dediščine.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-21/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-3340-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti