Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Št. 3528-0001/2012-10 Ob-3035/14 , Stran 1714
Št. 3528-0001/2012-10 Ob-3035/14
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS; št. 86/10, 75/12, 47/13) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanjskih prostorov
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. 2. Vrsta pravnega posla in predmet prodaje Prodaja stvarnega premoženja, in sicer stanovanjskih prostorov v večstanovanjski stavbi na naslovu Mariborska cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi, v skupni izmeri 67,80 m2 (stanovanje, v izmeri 61,20 m2 in klet, v izmeri 6,60 m2). Za stanovanjske prostore, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Občina Radlje ob Dravi obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. 3. Izhodiščna cena: Izhodiščna cena stanovanjskih prostorov znaša 18.000,00 EUR. Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno ceno in jih plača kupec. 4. Informacije in ogled Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/887-96-35. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javnega zbiranja ponudb daje svetovalka za splošne in pravne zadeve, Maja Košir. 5. Pogoji prodaje Kupec mora skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kupec je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od prejema računa. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe in zadržati varščino. Nepremičnina preide v posest kupca po plačilu celotne kupnine. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po vzpostavitvi etažne lastnine. 6. Pogoji udeležbe Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene, in sicer 1.800,00 EUR na transakcijski račun prodajalca št. 01301-0100010958, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb«. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter ponujeni znesek kupnine. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za morebitno vračilo varščine; – kopijo osebnega dokumenta in davčno številko – fizične osebe; oziroma izpis iz sodnega registra in ID za DDV – pravne osebe; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne osebe; – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade transakcijskega računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade transakcijskega računa)- za pravne osebe; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Ponudnik je vezan na dano ponudbo do 30. 8. 2014. V primeru, da bo več ponudnikov podalo enako ponudbo, bo lastnik nadaljeval postopek s pogajanji, pri čemer bo k pogajanjem povabil vse najugodnejše ponudnike. 7. Postopek Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, v zaprtih kuvertah, najkasneje do 4. 8. 2014, do 12. ure, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za stanovanjski prostor, Mariborska 16 – Ne odpiraj!« Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po izbiri. Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena na njegov transakcijski račun v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika, brez obresti. Lastnik – najemodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o najemu nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek najema kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Občina Radlje ob Dravi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti