Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2389. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2014 do 20. 12. 2014, stran 6132.

Številka: Su-I-5/14-9
Datum: 7. 7. 2014
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) na 10. upravni seji z dne 7. 7. 2014 sprejelo
R A Z P O R E D D E L A U S T A V N E G A S O D I Š Č A
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2014 do 20. 12. 2014
I.
Terminski program za jesensko zasedanje:
1. Redne plenarne seje Ustavnega sodišča:
       11., 18. in 25. septembra
      2., 9., 16. in 23. oktobra
      6., 13., 20. in 27. novembra
      4., 11. in 17. decembra
S sklepom Ustavnega sodišča se lahko določi nadomestni datum redne plenarne seje.
2. Izredno plenarno sejo skliče predsednik Ustavnega sodišča v skladu s Poslovnikom.
3. Seje senatov za preizkus ustavnih pritožb skličejo predsednice oziroma predsedniki senatov po razporedu, ki ga določi senat, oziroma po potrebi.
4. Upravne seje Ustavnega sodišča skliče predsednik Ustavnega sodišča po potrebi.
5. Komisija za redakcijo odločb in sklepov Ustavnega sodišča ima sejo vsak torek, ki sledi tednu, v katerem je bila plenarna seja Ustavnega sodišča, če Ustavno sodišče ne odloči drugače.
II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Etelka Korpič - Horvat, predsednica,
dr. Dunja Jadek Pensa, članica, in
Jan Zobec, član.
Namestnik predsednice senata je Jan Zobec.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Jadranka Sovdat, predsednica,
dr. Ernest Petrič, član, in
dr. Mitja Deisinger, član.
Namestnik predsednice senata je dr. Mitja Deisinger.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
mag. Marta Klampfer, predsednica,
mag. Miroslav Mozetič, član, in
Jasna Pogačar, članica.
Namestnica predsednice senata je Jasna Pogačar.
4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma člana senata se za čas jesenskega zasedanja določi nadomestna sodnica ali nadomestna sodnika kot članica oziroma člana senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju sodnik) po naslednjem razporedu:
sodnica Jasna Pogačar za zadeve kazenskega senata,
sodnik dr. Mitja Deisinger za zadeve upravnega senata,
sodnik dr. Ernest Petrič za zadeve civilnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nadomestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike predsednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov vseh sodnikov.
III.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v kazenskih postopkih, postopkih o prekrških, ter ustavne pritožbe zoper posamične akte, izdane v upravnem sporu in upravnih postopkih po določbah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v pravdnih in izvršilnih postopkih ter v postopkih gospodarskih sporov, ter ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v nepravdnih in zapuščinskih postopkih, in zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih zaradi motenja posesti.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih, za katere je določena pristojnost po določbah Zakona o upravnem sporu, ter ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih delovnih in socialnih sporov.
IV.
Zadeve se dodeljujejo sodnikom po naslednjih pravilih:
1. Zadeve iz vpisnika U-I se dodeljujejo po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da obstaja poseben vrstni red za oceno ustavnosti zakonov in poseben vrstni red za oceno ustavnosti drugih predpisov.
2. Zadeve iz P vpisnika se dodeljujejo med zadevami iz U-I vpisnika – drugi predpisi tako, da se zadeva dodeli sodniku, ki je po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov na vrsti za dodelitev U-I zadeve.
3. Zadeve drugih posebnih vpisnikov (U-II vpisnik, Rm vpisnik, Mp vpisnik in drugi posebni vpisniki) se dodeljujejo po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da se vrstni red za vse vpisnike nadaljuje ne glede na statistično leto.
4. Zadeve iz vpisnika Up se dodeljujejo sodnikom glede na njihov razpored v senatih po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov članov senata.
5. Če je v krajšem časovnem obdobju vloženo večje število pobud ali zahtev zoper isti predpis ali splošni akt ali večje število ustavnih pritožb z bistveno enakim dejanskim in pravnim stanjem, se po časovnem zaporedju vložitve prva zadeva dodeli sodniku ob upoštevanju abecednega vrstnega reda začetnic priimkov sodnikov, druge zadeve pa se posebej označijo in dodelijo istemu sodniku.
6. Če udeleženec v postopku hkrati ali v krajšem časovnem obdobju vloži pobudo in ustavno pritožbo, ki sta povezani, se zadeva iz U-I vpisnika dodeli sodniku, ki se mu dodeli zadeva iz Up vpisnika po točki IV. 5. tega razporeda.
V.
1. V primerih izločitve sodnika, ki mu je zadeva dodeljena, se sodnik poročevalec določi izmed drugih sodnikov po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov, če gre za zadeve iz U-I, P in posebnih vpisnikov iz IV. 4. točke tega razporeda. V zadevah Up vpisnika se zadeva dodeli sodnikoma, članoma istega senata po abecednem vrstnem redu začetnic njihovih priimkov.
2. Ustavno sodišče lahko na seji odloči, da se zadeva dodeli drugemu sodniku poročevalcu.
3. Na podlagi poprejšnjega dogovora med sodnikoma se zadeva, dodeljena sodniku, predodeli drugemu sodniku, ki postane sodnik poročevalec.
4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo na podlagi tretjega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) in med sodniki, ki so se izrekli za njen sprejem, ni sodnika, ki mu je bila zadeva dodeljena, postane sodnik poročevalec tisti izmed članov senata, ki se je izrekel za sprejem ustavne pritožbe. Če sta se izrekla za sprejem ustavne pritožbe dva člana senata, postane sodnik poročevalec tisti izmed njiju, ki je po začetnih črkah priimka po abecedi pred drugim, če se ustavna sodnika ne sporazumeta drugače.
5. Predodelitev zadeve izvede na podlagi odredbe generalnega sekretarja Ustavnega sodišča glavna pisarna.
VI.
1. Svetovalkam oziroma svetovalcem Ustavnega sodišča (v nadaljevanju svetovalec) dodeljuje zadeve v delo generalni sekretar Ustavnega sodišča oziroma po njegovem pooblastilu namestnica in pomočnici generalnega sekretarja. Zadeve se dodeljujejo pretežno po enem strokovnem področju. Zadeve, ki jih ni mogoče dodeliti na ta način, se dodelijo ob upoštevanju sorodnosti strokovnih področij med svetovalce tako, da se zagotovi približno enaka obremenjenost svetovalcev enakega položaja.
2. V primeru zelo zahtevnih zadev lahko dodeli generalni sekretar po dogovoru s sodnikom poročevalcem zadevo v delo več svetovalcem, pri čemer določi med njimi, kdo je glavni svetovalec.
3. Če strokovno delo za zadevo opravi zunanji ekspertni strokovnjak, ostane zadeva dodeljena svetovalcu, ki opravi drugo potrebno delo v zvezi z zadevo.
VII.
1. Novo imenovanim svetovalcem dodeli generalni sekretar Ustavnega sodišča zadeve s strokovnega področja, ki ga določi Ustavno sodišče ob odločitvi o razpisu prostega mesta.
2. Zadeve se svetovalcem iz prejšnje točke dodelijo tako, da se jim dodelijo najprej najstarejše zadeve, ki jih imajo v delu svetovalci.
VIII.
1. Odločbe Ustavnega sodišča, izdane v zadevah za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v katerem je bil objavljen predpis.
2. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v drugih zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, razen odločb, izdanih v zadevah ustavnih pritožb in sporov glede pristojnosti, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče.
3. Sklepi, sprejeti na plenarni seji v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče.
4. Sklepi senatov v zadevah ustavnih pritožb se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene senat.
IX.
Uradne ure v glavni pisarni in knjižnici Ustavnega sodišča so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.30 do 12. ure, ob sredah od 10. do 15. ure.
X.
Razpored dela se razmnoži za predsednika, sodnike, generalnega sekretarja, namestnico in pomočnice generalnega sekretarja ter se objavi na intranetni strani Ustavnega sodišča. Razpored se pritrdi na oglasno desko Ustavnega sodišča ter se, razen točk VI. 4. in VI. 5., objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti