Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2403. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 04 SS v naselju Slivice, stran 6167.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO. 1b, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 25. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 04 SS v naselju Slivice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt, v nadaljevanju OPPN SL 04, ki ga je izdelala družba KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, pod številko 007/2012.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN SL 04)
OPPN SL 04 določa mejo ureditvenega območja, funkcijo in lego območja, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov z okolico, pogoje za komunalno in prometno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, obveznosti investitorja in izvajalcev, dovoljena odstopanja ter nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(pomen izrazov)
Gradbena meja (GM) – je črta, ki jo novogradnje ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjene od nje v notranjost.
4. člen
(vsebina OPPN SL 04)
OPPN SL 04 vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
A. SPLOŠNI IN UVODNI DEL
B. BESEDILO ODLOKA
C. BESEDILO OPPN SLIVICE (poročilo)
D. KARTOGRAFSKI DEL Z GRAFIČNIMI NAČRTI
E. PRILOGE
F. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
G. ODLOČBO O CPVO
H. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA, DA JE OPPN IZDELAN V SKLADU S PROSTORSKIMI AKTI IN DRUGIMI PREDPISI
5. člen
(sestavni deli OPPN)
--------------------------------------------------------------
A.   SPLOŠNI IN UVODNI DEL
    Naslovna stran
    Kazalo vsebine
--------------------------------------------------------------
B.   BESEDILO ODLOKA OPPN SL 04
--------------------------------------------------------------
C.   BESEDILO OPPN SL 04 – poročilo
--------------------------------------------------------------
D.   KARTOGRAFSKI DEL Z GRAFIČNIMI NAČRTI
--------------------------------------------------------------
    1. Grafični Izsek iz OPN Občine Cerknica M 1:1000
    2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
    M 1:500
    3. Območje OPPN z bodočim parcelnim stanjem
    M 1:500
    4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
    M 1: 1000
    5. Zazidalna situacija – M 1:500
    6. Zazidalna situacija – prikaz izrabe površin M 1:500
    7. Zakoličbena situacija M 1: 500
    8. Prikaz ureditev poteka omrežij in priključevanja
    objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
    grajeno javno dobro M 1:500
    9. Prikaz prometne ureditve M 1:500
    10. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja,
    naravnih virov in ohranjanje narave M1:500
    11. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo in varstvo
    pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
    varstvom pred požarom M 1:500
    12. Prikaz situacije z označenimi značilnimi prerezi
    M 1:500
    13. Prikaz značilnih prerezov 01, 02, 03 M 1:500
    14. Prikaz značilnih prerezov 04, 05, 06 M 1:500
    15. Prikaz značilnih prerezov 07, 08 M 1:500
    16. Prikaz značilnih prerezov B01, B02, B03 M 1:500
    17. Prikaz značilnega vzdolžnega prereza M 1:500
    18. Oblikovanje objektov
    19. Informativni 3D prikaz novogradnje
--------------------------------------------------------------
E.   PRILOGE OPPN SL 04
--------------------------------------------------------------
    1. Povzetek za javnost
    2. Izvleček iz prostorskega akta – prikaz stanja
    prostora
    – Izsek iz tekstualnega dela OPN Občine Cerknica
    – Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela OPN
    Občine Cerknica
    3. Smernice nosilcev urejanja prostora
    4. Poročilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav
    5. Sklep o začetku priprave OPPN SL 04
--------------------------------------------------------------
F.   1. SEZNAM NOSILCEV UREJANA PROSTORA
    2. Mnenja nosilcev urejanja prostora
--------------------------------------------------------------
G.   ODLOČBA O CPVO
--------------------------------------------------------------
H.   IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA, DA JE
    OPPN IZDELAN
    V SKLADU S PROSTORSKIMI AKTI IN DRUGIMI PREDPISI
--------------------------------------------------------------
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
6. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje OPPN SL 04 se nahaja na jugovzhodnem robu naselja Unec. Obsega parcelo 1728/1, k.o. Unec. Površina ureditvenega območja je 7916.00 m2. Z OPPN SL 04 se urejajo posegi v prostor na tej parceli. Meja ureditvenega območja je razvidna iz grafičnih prilog:
– Grafični izsek iz OPN Občine Cerknica
– Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
– Območje OPPN z bodočim parcelnim stanjem
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Območje OPPN Slivice je v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) opredeljeno kot območje stanovanjskih površin z oznako prostorske enote SL 04 SS, za katero je predvidena izdelava OPPN – občinskega podrobnega prostorskega načrta. Predmet tega OPPN – ja je samo del tega območja, v okviru parcele št. 1728/1, k.o. Unec. Zasnova pozidave OPPN SL 04 vključuje možnost povezave z ostalimi deli površine, ki je v OPN opredeljena kot območje stanovanjske gradnje. Zasnova je razvidna iz grafične priloge – Zazidalna situacija št. 5.
Območje OPPN je del naselja Slivice, ki skupaj z Uncem predstavlja eno izmed dveh ruralnih jeder na tem področju in se preko cestnih povezav navezuje na Rakek in Cerknico v smislu oskrbnih in upravnih funkcij, kar je razvidno iz grafične priloge – Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji št. 4.
8. člen
(dopustni posegi)
Na obravnavanem območju so, v okviru določil OPN za območje SS, dopustni sledeči posegi:
– ureditev stanovanjske soseske enodružinskih stanovanjskih hiš
– gradnja povezovalne stanovanjske ceste
– gradnja gospodarske infrastrukture.
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Splošno
Območje OPPN SL 04 je Občinskem prostorskem načrtu (OPN) opredeljeno kot območje stanovanjskih površin z oznako prostorske enote SL 04 SS, za katero je predvidena izdelava OPPN – občinskega podrobnega prostorskega načrta. Predmet tega OPPN – ja je samo del tega območja, v okviru parcele št. 1728/1, k.o. Unec.
Namenska raba prostora
Osnovna namenska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju SS – območje stanovanjskih površin
Podrobnejša namenska raba: stanovanjska – enodružinske stanovanjske hiše,
Dejavnost: dejavnost gospodinjstev
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnja novih objektov – enostanovanjske stavbe
– gradnja gospodarske infrastrukture
Vrste dopustnih objektov:
Na območju OPPN je dovoljena gradnja stanovanjskih objektov – enodružinskih stanovanjskih hiš in gradnja gospodarske infrastrukture. V skladu s pravilnikom o klasifikaciji objektov je dopustno naslednje:
   1          Stavbe
    11        Stanovanjske stavbe
     111      Enostanovanjske stavbe
        1110   Enostanovanjske stavbe
          11100 Enostanovanjske stavbe
 
  2          Gradbeni inženirski objekti
     211      Ceste
        2112   Lokalne ceste in ulice, pešpoti in
             cone za pešce
    22        Cevovodi, komunikacijska omrežja in
             elektroenergetski vodi
     222      Distribucijski cevovodi,
             distribucijski elektroenergetski vodi
             in distribucijska komunikacijska
             omrežja
        2222   Distribucijski cevovodi za vodo in
             pripadajoči objekti
          22221 Distribucijski cevovodi za pitno in
             tehnološko vodo
        2223   Cevovodi za odpadno vodo, čistilne
             naprave
          22231 Cevovodi za odpadno vodo
          22232 Čistilne naprave
        222422240 Distribucijski elektroenergetski vodi
             in distribucijska komunikacijska
             omrežja
Ureditev stanovanjske soseske
S predvidenim OPPN se določa ureditev dela območja, na jugovzhodnem robu naselja Slivice, kot manjšo stanovanjsko sosesko z 12 individualnimi enodružinskimi stanovanjskimi hišami in povezovalno stanovanjsko cesto.
Ureditev zunanjih površin
Proste površine, v okviru ureditvenega območja, vključujejo zunanje površine predvidenih novogradenj, kar predstavlja ureditev okolice individualnih stanovanjskih hiš kot dvorišča, vrtovi, sadovnjaki in ureditev javnih površin, kar predstavlja ureditev povezovalne stanovanjske ceste in ureditev okolice čistilne naprave.
10. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Gradbene linije
Gradnja v območju OPPN SL 04 je možna samo znotraj gradbenih linij v tem primeru znotraj gradbenih mej.
Gradbene meje so določene v odmiku 6,00 m od ceste in sledijo liniji ceste.
Širina ceste je 5,00 m + 0,50 m obojestranske bankine.
Odmik objektov – 6,00 m od gradbene meje je na parcelah 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11in 12 v vzdolžni smeri objekta (daljša stranica pravokotnika).
Odmik objektov – 6,00 m od gradbene meje je na parcelah 5, 6, in 7 pa je v prečni smeri objekta (krajša stranica pravokotnika).
Novogradnja eno družinskih stanovanjskih hiš
S predvidenim OPPN je dana možnost za gradnjo 12 enodružinskih hiš v okviru območja SL 04 SS. Velikost parcel je razvidna iz grafične priloge 3 – Območje OPPN z bodočim parcelnim stanjem v M 1:500. Vse gradbene parcele so večje od 500 m2, parcela za gradnjo ceste je cca 1300 m2 parcela za gradnjo čistilne naprave je cca 70 m2.
Vsi novo predvideni objekti so locirani znotraj gradbenih mej, s katerimi je določen odmik vseh novogradenj v pasu 6,00 m od vozišča povezovalne ceste.
Širina nove ceste je 5,00 m + 0,50 m obojestranske bankine.
Objekti so lahko K+P+M, z delno ali v celoti zakopano kletno etažo. Višina kolenčnega zidu v mansardi je 1,00 m.
Znotraj gradbenih mej je možna gradnja prizidkov in nadstreškov za parkiranje osebnih avtomobilov znotraj gradbenih mej. Zazidana površina ne sme presegati 30 % zemljiške parcele.
Oblikovanje objektov
Stanovanjski objekti so prostostoječi, enostanovanjski.
Obsegajo: klet, pritličje, mansardo. Višina kolenčnega zida v mansardi je 1,00 m. Streha je simetrična dvokapnica, naklona 40°–45°. Maksimalna širina kapi je 1,00 m. Dovoljena je vgradnja strešnih oken in gradnja frčad, ki so lahko oblikovane kot dvokapnice s slemenom pravokotnim na sleme objekta z enakim naklonom in kritino kot osnovna streha. Frčade so lahko tudi enokapne z naklonom do 10° ali ravne in obdelane v pločevini.
Kritina je opečni zareznik. Dovoljena je namestitev fotovoltaičnih celic in sončnih kolektorjev, ki morajo biti vgrajeni v strešino.
Možna je gradnja pasivnih in nizko energijskih hiš.
Dovoljena je gradnja nadstreškov za parkiranje osebnih avtomobilov z ravno ali ozelenjeno streho ali kot terasa.
Tlorisne dimenzije objektov so:
varianta A = 7,00 m x 11,00 m,
odstopanje ±10 % v vzdolžni smeri
varianta B = 7,00 m x 11,00 m
odstopanje ±10 % v vzdolžni in prečni smeri
varianta C = 8,00 m x 12,00 m
odstopanje ±10 % v vzdolžni in prečni smeri.
Objekti se s koto dovoza (pritličje, oziroma klet) prilagajajo višinski koti ceste.
Dovoljena so odstopanja ±10 cm. Objekti so lahko K+P+M, z delno ali v celoti zakopano prvo etažo v teren.
Zunanja podoba predvidenih objektov naj sledi tipiki krajevne arhitekture v vseh bistvenih elementih oblikovanja z modernim nadihom sedanjega časa.
Dovoljena barva fasad je lestvica pastelnih barv skladnih z naravnimi barvami – svetlo rumena, svetlo oranžna, svetlo opečnata in peščena ter naravno bela. (lestvica RAL DESIGN, oziroma barva istega odtenka RAL 0407005 do RAL 0407050, 0507040, 0508030, 0607010 do 0607060).
Odmiki
Vse stanovanjske hiše morajo biti locirane tako, da se na gradbeni parceli upošteva minimalni odmik od parcelne meje – 4,00 m. Pomožni objekti, kot so terase, in nadstreški za osebne avtomobile, so lahko locirani bližje parcelni meji, vendar ne bližje kot v odmiku 1,50 m. Stopnice in ostale utrjene površine za gibanje v okviru zunanje ureditve lahko segajo do parcelne meje.
Ograje in podporni zidovi se lahko gradijo do parcelne meje, vendar tako, da se pri gradnji ne posega v sosednje zemljišče. Ob mejah s cestnim telesom je minimalni odmik ograj in podpornih zidov 1,00 m.
Objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako,da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Vsi posegi v okviru izgradnje zunanje ureditve se lahko izvajajo tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
Zunanje površine
Predvidena je gradnja povezovalne stanovanjske ceste v obliki zanke, ki se navezuje na obstoječo lokalno dovozno cesto. Promet bo dvosmeren. Parkirne površine za osebne avtomobile so predvidene na posameznih parcelah v okviru zunanje ureditve. Enako je z ureditvijo zelenih površin na vsaki parceli, ki se uredijo kot okrasno zelenjavni vrtovi in sadovnjaki. Na treh parcelah (št. 2, št. 3 in št. 4) je del zelenih površin kategoriziran kot zaščitene zelene površine in je nezazidljiv.
Na parcelnih mejah je dovoljena gradnja opornih zidov max. višine 1,50 m.
Prav tako je dovoljena postavitev kovinskih ali lesenih ograj, ki ne smejo presegati višine 1,20 m. Ograje ne smejo ogrožati preglednosti prometa.
Dovoljena je zasaditev žive meje z avtohtonimi rastlinami na parcelnih mejah do višine 1,20 m.
Širina nove ceste je 5,00 m + 0,50 m obojestranske bankine.
Nezahtevni objekti
V območju urejanja je dovoljena, v sklopu obstoječih objektov, gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
– pomožni infrastrukturni objekti:
– pomožni cestni objekti: objekti za odvodnjavanje, objekti javne razsvetljave,
– pomožni energetski objekti: nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
– mala čistilna naprava,
– pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje,
– v okviru zunanje ureditve, na posameznih parcelah, je dovoljena gradnja opornih zidov do višine 1,50 m in postavitev vrtnih in dvoriščnih ograj ter zasaditev žive meje z avtohtonimi rastlinami do višine 1,20 m. Ograje, oporni zidovi in živa meja ne smejo ovirati preglednosti na stanovanjski cesti,
– gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe, kot so pokrita parkirna mesta oziroma nadstreški znotraj gradbenih mej.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
11. člen
Splošno
Novozgrajeni objekti se bodo priključili na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo v okolici območja po navodilih smernic upravljalcev.
Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni iz baze podatkov posameznih upravljavcev. Pred izvedbo je potrebno na terenu določiti natančno lego posameznih vodov. Predmetni podrobni prostorski načrt podaja samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega načrta. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitev v načrtu (trase, zasnove), ki so strokovno in ekonomsko opredeljene in se z njimi strinjajo posamezni upravljavci.
12. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Dovoz in dostop
Dovoz in dostop bo urejen iz obstoječe lokalne dovozne ceste tako, da se bo zgradila povezovalna stanovanjska cesta v obliki zanke in bo omogočila dovoz in dostop do vsake stanovanjske hiše. Na vzhodni strani območja je potrebno predvideti priključek za nadaljevanje stanovanjske ceste za ostalo območje predvidene pozidave. Uredi naj se tudi ustrezna prometna signalizacija.
Parkiranje in manipulativne površine
Dovozna stanovanjska cesta bo asfaltirana in grajena v obliki zanke, kar bo omogočilo zadovoljiv pretok prometa, ki bo dvosmeren.
V okviru posameznih parcel je potrebno urediti minimalno 3PM za stanovanjsko enoto.
Dostava in intervencija
Dostava v času gradnje in nadalje za potrebe gospodinjstev bo urejena preko povezovalne stanovanjske ceste.
Ta cesta bo tudi služila kot interventna pot za posredovanje v slučaju požara ali drugih nesreč (reševalno vozilo, gasilsko vozilo, policijsko vozilo, vozilo za interventno vzdrževanje, ipd). Nekako v sredini zanke povezovalne stanovanjske ceste je predvidena površina za gasilce (7,00 m x 12,00 m).
13. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)
Splošno
Predmetni podrobni prostorski načrt podaja samo konceptualne rešitve za izvedbo komunalne, energetske in ostale infrastrukture. Natančne rešitve je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega načrta. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitev v načrtu (trase, zasnove), ki so strokovno in ekonomsko opredeljene in se z njimi strinjajo posamezni upravljavci.
Obravnavano območje je delno komunalno opremljeno, zato je potrebno pri priključitvi predvidene gradnje upoštevati vse komunalne vode na območju. Pri pripravi projektov za gospodarsko infrastrukturo v območju OPPN mora projektant sodelovati z njenimi upravljavci.
Gospodarska infrastruktura se praviloma izvede v cestnem telesu. V fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se upoštevajo predpisani odmiki med posameznimi vodi v vertikalnem in horizontalnem smislu.
Vodovodno omrežje
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca vodovoda.
Kanalizacija (sanitarna, meteorna)
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca kanalizacije.
Elektroenergetsko omrežje
Elektrika
Objekti v območju OPPN SL 04 bodo napajani iz TP 20/04 kV Unec vas na parc. *195, k.o. Unec – 1660. Na ureditvenem območju ni prisotnih elektroenergetskih vodov tamkajšnjega upravljalca Elekto Ljubljana d.d., zato bo potrebno zgraditi nov nizkonapetostni (NN) izvod obstoječe TP postaje Unec vas.
Pred izdelavo posameznih delov projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor, v skladu z veljavno zakonodajo, pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa predmetne EE infrastrukture za predvideno gradnjo.
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN SL 04, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca električnega omrežja.
Energetsko omrežje
Ogrevanje objektov naj sledi ciljem Lokalnega energetskega koncepta Občine Cerknica. Kot energent naj se uporabi biomasa in obnovljivi viri energije.
Telekomunikacijsko omrežje
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN SL 04, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca TK omrežja.
Javna razsvetljava
Na območju OPPN SL 04 je delno urejena javna razsvetljava, ki naj se prilagodi bodoči ureditvi v soglasju s pristojnim upravljavcem.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
14. člen
(varovanje okolja)
Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.
Ohranjanje narave
Na območju predmetnega OPPN SL 04 se od območij z naravovarstvenim statusom nahaja le Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (evid. št. 80000) (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04), vendar niso izdane posebne smernice in potrebno pridobivanje naravovarstvenega mnenja. Pri načrtovanju stanovanjske soseske je potrebno upoštevati le določila 36. člena ZON.
Varstvo voda in podtalnice
V območju OPPN SL 04 morajo biti upoštevani splošni predpisi in pravni akti s področja upravljanja z vodami.
Urejeno mora biti odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda v skladu z veljavnimi predpisi, to pomeni, da mora biti priključeno na javni kanalizacijski sistem.
Dovoljena je gradnja male čistilne naprave z odtokom v obstoječo meteorno kanalizacijo, kot začasna rešitev. Ko bo zgrajen sistem javne kanalizacije z odvodom na centralno čistilno napravo, je potrebno izvesti priključek na ta sistem.
Projektna dokumentacija za posamezne objekte, za pridobitev soglasja upravljavca, mora vsebovati ustrezne projektne rešitve za odvajanje odpadnih voda s priloženimi detajli.
V času gradnje je dovoljena postavitev kemičnih stranišč.
Varstvo pred hrupom
Obravnavano območje spada v območje površin za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš, kar pomeni, da je v skladu s predpisom, ki določa mejne vrednostih kazalcev hrupa v okolju, razvrščeno v II. območje varstva pred hrupom. Dejavnost v območju OPPN ne sme povzročati obremenitve s hrupom nad mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa za II. območje.
Varstvo pred onesnaženjem zraka
Ogrevanje objektov naj sledi ciljem Lokalnega energetskega koncepta Občine Cerknica. Kot energent naj se uporabi biomasa in obnovljivi viri energije.
Ravnanje z odpadki
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov bo na obravnavanem območju urejen skladno z občinskim odlokom. Število, tip in vrsto posod za zbiranje odpadkov iz gospodinjstev določi upravljavec odvoza odpadkov. Za zbiranje ločenih frakcij odpadkov (papir in steklo) bo v okviru pozidave urejen ekološki otok.
V okviru posameznega objekta bodo nameščene posode za ločeno zbiranje embalaže, splošnih odpadkov in bioloških odpadkov iz gospodinjstev. Za biološke odpadke je tudi možna izbira kompostnik v okviru vrta.
Za vsak objekt, ki bo zgrajen v območju OPPN SL 04 in bo povzročitelj ostankov komunalnih odpadkov, bo na podlagi njegovega PGD projekta izdelano soglasje za priključitev pristojne komunalne službe.
15. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju OPPN se nahaja naslednja enota kulturne dediščine: EŠD 10981 Unec – Antično grobišče. Na območju so bile izvedene predhodne arheološke raziskave. Rezultati predhodnih raziskav so bili na pretežnem delu parcele 1728/1, k.o. Unec negativni, razen na severozahodnem delu območja na vrhu vzpetine, kjer so bile odkrite arheološke ostaline iz mlajših obdobij.
16. člen
(dodatne arheološke raziskave)
Na podlagi izsledkov predhodnih arheoloških raziskav je potrebno na delu območja, ki je hkrati tudi kategorizirano, kot varovana zelena površina, pred komunalno ureditvijo izvesti dodatne arheološke raziskave. To je severozahodni del parcele št. 2, 3 in 4. Zahteva je razvidna iz grafične priloge Zazidalna situacija št.5. Investitor gradnje na teh treh parcelah bo moral na podlagi dodatnih arheoloških raziskav pridobiti Kulturno varstveno soglasje.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
17. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi nesrečami)
Splošno
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo. Upoštevane morajo biti smernice v zvezi z naravnimi in drugimi nesrečami. Opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve (poplavnost, visoka podtalnica, erozivnost, plazovitost) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Opredeliti je potrebno projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Opredeliti je potrebno ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje.
Iz uradnih evidenc ni razvidno, da je območje OPPN SL 04 poplavno ogroženo. Prav tako ni razvidno, da je v tem območju prisotna nevarnost visoke podtalnice, plazov in erozije.
Požarna zaščita
V okviru zaščite pred požarom mora biti, v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva pred požarom, na območju zagotovljena varnost v smislu odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev, z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, upoštevani morajo biti predpisi za gradnjo hidrantnega omrežja in upoštevani predpisi za zagotavljanje neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila. Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno upoštevati Tehnične smernice o požarni varnosti v stavbah in glede na značaj stavbe, v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, izdelati potrebne elaborate.
Intervencijske poti in površine
V okviru zunanje ureditve mora biti zagotovljena površina za intervencijsko gasilsko vozilo in dovoz za ostala intervencijska in reševalna vozila.
Hidrantno omrežje
Voda za gašenje požara mora biti zagotovljena iz novozgrajenega vodovoda za oskrbo območja OPPN Slivice.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN SOČA
18. člen
(etapnost)
Gospodarska infrastruktura v območju OPPN SL 04 mora biti zgrajena pred začetkom gradnje stanovanjskih hiš, katerih gradnja je lahko izvedena postopno v več fazah.
– Prva etapa: izgradnja cestne, komunalne, energetske in ostale infrastrukture v skladu z OPPN. Prva etapa se zaključi s predajo komunalne infrastrukture upravljavcu, v skladu z določbami v Pogodbi o opremljanju, ki se jo občina sklene z investitorjem.
– Druga etapa: izgradnja stanovanjskih objektov.
19. člen
(dovoljena odstopanja)
OPPN v pisnem in kartografskem delu prikazuje okvirne velikosti tlorisnih površin znotraj gradbenih mej in določa maksimalne višinske gabarite predvidenih novogradenj, obenem pa tudi določa odmike od prometnih površin in odmike med objekti.
V smislu dovoljenih odstopanj so mišljeni tudi izven gabaritni elementi stavb (napušči, nadstreški, balkoni, diferenčne stopnice, vetrolovi ipd. …)
Kot dovoljena odstopanja so dovoljene:
– spremembe tlorisnih dimenzij znotraj območja določenih gradbenih mej in znotraj območja določenih višinskih gabaritov objektov,
– na podlagi ustrezne projektno tehnične dokumentacije so dopustna odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri ali bolj ekonomična investicijska vlaganja, v kolikor te spremembe in dopolnitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in so za izvedbo le teh pridobljena ustrezna soglasja.
Gradnja izven okvirjev gradbenih mej ni dovoljena.
Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja.
20. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
Obveznost investitorja in izvajalca je izgradnja objektov v skladu z določili OPPN Slivice. Izvajalec mora v času gradnje skrbeti, da povzroči čim manj prekomernega hrupa in prahu. V času gradnje je potrebno zagotoviti strokovni nadzor nad izvajanjem. Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Za časa gradnje mora biti omogočen neoviran dostop do sosednjih objektov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
22. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN SL 04)
Po realizaciji Občinskega podrobnega prostorskega načrta v celoti, ostanejo v veljavi določila glede namembnosti objektov, dopustne gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov ter merila glede dopustne pozidanosti zemljišča namenjena gradnji.
Na stavbah in komunalni infrastrukturi so dopustna redna in investicijsko vzdrževalna dela.
23. člen
(vpogled v OPPN SL 04)
Akt je na razpolago za ogled na Občini Cerknica in na Upravni enoti Cerknica.
24. člen
(uveljavitev OPPN SL 04)
Določila tega odloka začnejo veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0005/2012
Cerknica, dne 9. julija 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti