Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2407. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote v Občini Dobrepolje, stran 6192.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06, 38/10), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10 in 84/10), 33. člena Energetskega zakona, uradno prečiščeno besedilo, EZ UPB 2, Uradni list RS, št. 27/07 s spremembami, 37/11 Odl. US: U-I-257/09-22, 17/14 – EZ-1 in Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 14. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 24 redni seji dne 23. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote v Občini Dobrepolje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) Ta odlok ureja način izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote v Občini Dobrepolje« na zaključenem območju vseh javnih stavb na Vidmu v Občini Dobrepolje kot sledi:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso ter pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.
(2) Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka tudi podlaga za podelitev koncesije.
2. člen
(Javna služba)
(1) Dejavnost upravljanja, dobave toplote in oskrbe s toplo vodo se skladno s tem odlokom na zaključenem območju vseh javnih stavb na Vidmu, Občine Dobrepolje, določi in opravlja kot izbirna gospodarska javna služba in obsega:
– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,
– priključevanje uporabnikov na kotlovnico,
– prenos toplotne energije do uporabnikov.
(2) Naloge iz prve alineje prejšnjega odstavka obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice.
(3) Naloga iz druge alineje prvega odstavka tega člena obsega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
(4) Naloga iz tretje alineje prvega odstavka tega člena obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne energije uporabniku skladno s tarifnim sistemom.
(5) Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane.
3. člen
(Način izvajanja javne službe)
Izbirna gospodarska javna služba za dobavo toplote iz kotlovnice (v nadaljevanju: javna služba) se opravlja na podlagi podelitve koncesije pravni osebi (v nadaljevanju: koncesionar).
4. člen
(Obseg opravljanja javne službe)
Javna služba se v občini opravlja na zaključenem območju javnih stavb na Vidmu, Občine Dobrepolje.
5. člen
(Uporabnik storitev javne službe)
(1) Uporabnik storitve javne službe je vzgojno izobraževalni zavod JVIZ OŠ Dobrepolje, ki sklene s koncesionarjem ustrezno pogodbo o zagotavljanju dobave toplote iz kotlovnice.
(2) Uporabniki storitve so lahko še druge javne stavbe na Vidmu v Občini Dobrepolje, ki sklenejo ustrezno pogodbo z uporabnikom storitve iz prvega odstavka tega člena.
II. KONCESIJA
6. člen
(Predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem v 2. in 4. členu tega odloka.
(2) V okviru prvega odstavka tega člena koncesionar izvaja javno službo s kotlovnico in napravami, ki jih bo zgradil sam.
7. člen
(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
(1) Koncesionar je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti in ima pridobljene licence za opravljanje energetske dejavnosti: distribucija toplote in proizvodnja toplote,
– da je finančno in poslovno usposobljen in da razpolaga z ustreznimi finančnimi viri za izvedbo investicije,
– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe,
– da je izvedel vsaj dva referenčna projekta s področja izvajanja koncesije daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v ustrezni višini in dobo trajanja najmanj 10 let, ki sta bila sklenjena ali v izvajanju v obdobju zadnjih petih let pred objavo razpisa,
– da predloži celovit projekt izgradnje kotlovnice in toplotnega omrežja za območje izvajanja javne službe, načrt vzdrževanja kotlovnice in toplotnega omrežja,
– da predloži predlog vgradnje strojnih instalacij in priključitev kotlovnice na omrežje in javno infrastrukturo ter načrt vzdrževanja,
– da predloži predlog sistema cen javne službe, skladen z zakonom in drugimi predpisi.
8. člen
(Soglasje)
V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo koncesionarju za vodenje postopkov pridobitve gradbene dokumentacije in gradbenega dovoljenja.
9. člen
(Obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
(1) Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z zakonom.
(2) Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice, ki sodi v okvir izvajanja javne službe, se sprejmejo skupaj s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(Vrsta in obseg javne službe)
(1) Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju iz 4. člena tega odloka. Na podlagi te izključne pravice ima koncesionar pravico in dolžnost priključiti na omrežje uporabnike iz 5. člena tega odloka.
(2) Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje in upravljanja s kotlovnico in toplotnim omrežjem na območju iz 4. člena tega odloka.
11. člen
(Začetek in čas trajanja koncesije)
(1) Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti krajši od 15 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
(2) Po preteku časa trajanja koncesije se lahko pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. Koncesija se lahko po preteku časa trajanja na podlagi dodatka h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.
(3) Postopek za izbiro novega koncesionarja mora biti pričet najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob izteku tega roka.
III. IZBIRA KONCESIONARJA
12. člen
(Javni razpis)
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
(Merila za izbiro koncesionarja)
(1) Koncesionarja se izbere na podlagi naslednjih meril:
– ponujene višine cene za toplotno energijo,
– roka za izgradnjo kotlovnice in vseh naprav, potrebnih za začetek izvajanja koncesije,
– reference ponudnika s področja pogodbene oskrbe z energijo oziroma proizvodnje in distribucije toplote,
– ostalih pogojev opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
(2) Merila se v razpisni dokumentaciji podrobneje opredelijo in ovrednotijo. Določi se tudi način izračuna doseženega števila točk.
14. člen
(Obvezne sestavine ponudbe)
Ponudbi za pridobitev koncesije morajo biti priloženi vsi dokumenti, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, zlasti pa:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 7. člena tega odloka,
– dokazila, da razpolaga z zadostno finančno sposobnostjo za investiranje v izgradnjo kotlovnice in vseh ostalih naprav, kot izhaja iz njegovega projekta,
– garancijo za resnost ponudbe.
15. člen
(Strokovna komisija)
Koncedent imenuje tričlansko komisijo za vodenje razpisa, sestavljeno iz dveh članov občinske uprave in strokovnjaka s področja energetskega svetovanja. Glede sestave komisije se uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo splošni upravni postopek, ki se nanašajo na izločitev uradne osebe.
16. člen
(Podelitev koncesije)
(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v upravnem postopku. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi pristojni upravni organ predlog komisije, imenovane na podlagi 15. člena tega odloka.
(2) V postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
17. člen
(Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene koncendent z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE
18. člen
(Objekti in naprave za izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar je dolžan izgraditi kotlovnico s pripadajočimi napravami, ki so potrebne za kvalitetno izvajanje javne službe v obsegu iz 4. člena tega odloka. Obseg obveznosti in način financiranja izgradnje kotlovnice in naprav se določi v koncesijski pogodbi.
(2) Kotlovnica in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih zgradi koncesionar, so za čas podeljene koncesije v lasti koncesionarja.
(3) Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji kotlovnice in naprav je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja kotlovnice.
(4) V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je s koncesionarjem dolžan sodelovati koncedent v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
19. člen
(Vzdrževanje in preskušanje kotlovnice in naprav)
(1) Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za vzdrževanje kotlovnice in naprav in z njim povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje javne službe.
(2) Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se pojavijo na kotlovnici in napravah. Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na kotlovnici in napravah in na napeljavi ter napravah znotraj objektov, ki bi lahko vplivali na varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA
20. člen
(Uporaba storitev javne službe)
(1) Z uporabniki je koncesionar dolžan skleniti ustrezne pogodbe o dobavi toplote.
(2) V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabniki zahtevajo, da pristojni organ občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju ustrezno ravnanje.
21. člen
(Prekinitev izvajanja storitev javne službe)
(1) Koncesionar lahko prekine izvajanje javne službe uporabnikom v primerih določenih z zakonom.
(2) O prekinitvi izvajanja javne službe koncedent odloči z upravno odločbo.
(3) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča župan.
VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
22. člen
(Prenos objektov in naprav)
Koncedent prenese skladno z določili koncesijske pogodbe koncesionarju v upravljanje vse že zgrajene objekte in naprave, potrebne za izvajanje javne službe.
23. člen
(Poslovanje koncesionarja)
Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi račun, ki je ločen od ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zahteva zakonodaja.
24. člen
(Financiranje)
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja ter morebitnih sredstev koncedenta, ki jih ta pridobi za namen izvajanja javne službe.
25. člen
(Sistem cen)
(1) Dobavljena toplota se obračunava na podlagi sistema cen.
(2) Pri oblikovanju sistema cen iz prejšnjega odstavka mora koncesionar upoštevati določbe Energetskega zakona, njegovih dopolnitev in sprememb ter drugih področnih predpisov.
26. člen
(Koncesijska dajatev)
Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve koncedentu, ker bo zgradil ustrezno infrastrukturo z lastnimi viri.
27. člen
(Zavarovanje)
Koncesionarja se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo kot dober gospodar sklenil z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture, naprav in rizikov, povezanih z izvajanje dejavnosti, ki je predmet te koncesije.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
28. člen
(Nadzor nad izvajanjem koncesij)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojna služba koncedenta (v nadaljevanju: služba). Koncesionar mora v primeru zahteve pristojni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesij, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarjev. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(3) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJE
29. člen
(Prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije,
– v primeru stečaja koncesionarja.
(2) Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
30. člen
(Odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot 5 dni zaporedoma,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja kotlovnice in naprav,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s 23. členom tega odloka,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s toploto prenehajo izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alinee prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.
(3) V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
31. člen
(Odkup koncesije)
(1) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja javne službe.
(2) Podrobnejša vprašanja odkupa iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.
32. člen
(Prenos koncesije)
(1) Opravljanje javne službe lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo v soglasju s koncedentom.
(2) Opravljanje javne službe lahko koncedent v času trajanja koncesijske pogodbe prenese na drugo osebo.
33. člen
(Lastništvo naprav po prenehanju)
Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v času izvajanja koncesije, preidejo s prenehanjem koncesijske pogodbe v last koncedenta.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(Začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2014
Dobrepolje, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti