Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Ob-3069/14 , Stran 1708
Ob-3069/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, ZUJIK – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 52/10, 40/12 – ZUJF) ter skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni poziv, oznaka JPP – DP2014)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področje poziva: predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov prirediteljev obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2014, katerih organizator ne bo Republika Slovenija (v nadaljevanju: projekti). 2. Pomen izrazov Prireditelji obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2014 so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije ter javni zavodi in lokalne skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva (v nadaljevanju: upravičene osebe). Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je dostopna javnosti. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Temeljno področje poziva Temeljno področje poziva je obeležitev tistih državnih praznikov RS v letu 2014, katerih obeležitev ne organizira Republika Slovenija. V ta namen se sofinancira kulturne projekte – proslave, ki jih organizirajo in izvedejo prijavitelji projekta z zahtevanimi referencami ob naslednjih praznikih oziroma dela prostih dnevih, opredeljenih v 1. in 2. členu ZPDPD: – 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini, – 31. oktober, dan reformacije, – 23. november, dan Rudolfa Maistra. 4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu 4.1 Na poziv se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da delujejo na temeljnem področju poziva, kar dokazujejo s preteklim delovanjem, iz katerega je razvidno, da so vsaj trikrat že izvedli ali bili vključeni v izvedbo primerljivega projekta obeležitve državnega praznika RS s prireditvijo, ki je presegala lokalni pomen. Priporočeni dokazili: – reference prijavitelja (dokumentacija, ki dokazuje izvedbo ali vključenost v izvedbo dveh primerljivih projektov, ki presegajo lokalni pomen); – reference sodelujočih oziroma pogodbenih partnerjev, vključenih v prijavljeni projekt (nagrada, priznanje, referenčni projekti); – da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2013, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba po uradni dolžnosti); – da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s podpisano izjavo; – da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posredovan ali izbran na razpisih Slovenskega filmskega centra – javne agencije RS, Javne agencije za knjigo RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da bodo prijavljeni projekt realizirali do konca leta 2014. 4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje minister. 5. Kriteriji poziva Kriteriji javnega poziva, katerih izpolnjevanje bo preverjala strokovna komisija, so: – Preseganje lokalnega pomena prireditve – Predviden obseg prireditve – Sodelovanje z referenčnimi organizacijami oziroma njihova vključenost. 6. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti prijaviteljev, za katere bo v postopku preverjanja izpolnjevanja kriterijev ugotovljeno, da presegajo lokalni pomen, da po obsegu dosegajo raven, ki je primerna za obeležitev državnega praznika in da vključujejo tudi referenčne organizacije s posameznega tematskega področja. Povzetek načina ocenjevanja Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Postopek ocenjevanja izpolnjevanja kriterijev bo izvedla strokovna komisija, ki bo ocenjevala popolne vloge po vrstnem redu prispetja. Ko bo za obeležitev posameznega praznika oziroma dela prostega dneva iz 3. točke javnega poziva potrdila prvo vlogo, ki bo izpolnjevala kriterije javnega poziva, se javni poziv v tem delu zapre. Za obeležitev vsakega posameznega praznika oziroma dela prostega dneva iz 3. točke javnega poziva se v sofinanciranje sprejme po en projekt. 7. Vrednost sredstev Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni poziv za leto 2014 je 15.000,00 EUR. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014. Obdobje upravičenosti stroškov je od dneva objave tega javnega poziva. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo prireditve in brez katerih prireditve ne bi bilo mogoče izvesti. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji projekta. Izplačila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knjigovodska listina. 10. Rok poziva: besedilo javnega poziva z oznako JPP – DP2014 se objavi v Uradnem listu RS dne 18. 7. 2014 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si). Zaključi se s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 30. 11. 2014. Vloge, prispele na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja. 11. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva, – prijavni obrazec za področje poziva za posamezen projekt z izjavami, – ocenjevalni list. Dokumentacijo poziva lahko prijavitelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Dokumentacija poziva je dostopna tudi na spletni strani ministrstva http://www. mk.gov.si. 12. Oddaja in dostava predlogov 12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni poziv JPP – DP2014«. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva. Nepopolne vloge se zavržejo. Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave s strani strokovne komisije ministra. 12.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 11. 2014 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in jih zavrglo. 13. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je Aleksej Adrijan Loos, tel. 01/369-59-23, elektronska pošta: aleksej.loos@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskem mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 14. do 16. ure. 14. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obravnave projekta obvestilo najpozneje v enem mesecu po obravnavi v strokovni komisiji ministra. Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti