Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«, stran 6216.

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico (Uradni list RS, št. 4/14) in 12. ter 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je svet Občine Naklo na 23. seji dne 21. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico (Uradni list RS, št. 107/10, 73/12, 98/12, 102/12). Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico se nanašajo na besedilo in grafični prikaz (zazidalna situacija z infrastrukturo) na zemljiščih 147/2 in 146/6, k.o. Pivka.
2. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico se:
– v 5. členu doda tretja točka, ki se glasi:
»Na skrajnem zahodnem delu območja se na parcelah štev. 147/1 in 146/6, k.o. Pivka dovoli gradnja poslovno skladiščnih prostorov.«
– v 6. členu v poglavju Brežina doda tretja točka, ki se glasi:
»Skrajni zahodni plato na parcelah 147/2 in 146/6, k.o. Pivka se oblikuje tako, da obsega:
   objekt A:  Poslovni objekt,
  objekt B:  Skladiščni objekt.«
– v 7. členu doda poglavje, ki se glasi:
»Merila za skrajni zahodni plato na parcelah 147/2 in 146/6, k.o. Pivka:
   objekt A:  Poslovni objekt,
  tloris:   max. 7,00 m × 15,00 m, kontejnerske
         enote ali enoten objekt,
  višina:   max. 3,00 m,
  etažnost:  P
  streha:   ravna streha ali
objekt z dvokapno streho naklona 0–20°.
   objekt B:  Skladiščni objekt
  tloris:   max. 15,00 m × 30,00 m,
         šotor ali enoten objekt,
  višina:   max. 6,00 m,
  etažnost:  P
  streha:   šotor, polkrožne oblike ali
objekt z dvokapno streho naklona 0–20°.
ostala zunanja ureditev:
   dostop:    dostop bo urejen z zahodne strani
         iz rekonstruirane ceste
         (JP odsek 780261 Pivka-Exoterm).
  parkiranje:  za vozila za zaposlene in stranke
         se nameni južni del platoja.
  kota terena: med +391,50 do +392,50.
  ograja:    celotno območje se ogradi z varovalno žično ograjo
         do višine 2,00 m. Ograja s soglasjem soseda lahko
         poteka po notranji strani investitorjevega zemljišča,
         drugače 0,50 m, ob cesti 1,00 m odmika v notranjost
         investitorjevega zemljišča.«
Znotraj pripadajoče zemljiške parcele se od nezahtevnih in enostavnih objektov dovoli tudi postavitev garaže, pokritega skladišča, lope in ute do velikosti 50 m2.
– v 9. členu doda četrta točka, ki se glasi:
»Vse prometne in komunalne ureditve za posege na parcelah 147/2 in 146/6, k.o. Pivka se navežejo na obstoječe vode, ki potekajo ob občinski cesti (JP odsek 780261 Pivka-Exoterm) oziroma v neposredni bližini. Smiselno pa se upoštevajo tudi ostala določila glede komunalne opreme in smernice upravljavcev komunalne infrastrukture.«
– v 12. členu doda peta točka, ki se glasi:
»Lastniki objektov, v katerih bo nastajala industrijska odpadna voda, morajo, pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo, predhodno pridobiti mnenje Komunale Kranj.«
– v 13. členu doda sedma točka, ki se glasi:
»Nizko napetostni priključek za napajanje skrajnega zahodnega platoja za posege na parcelah 147/2 in 146/6, k.o. Pivka poteka do predvidene TP. Do izgradnje TP se priključek izvede skladno z zahtevami in soglasjem pristojnega soglasodajalca (Elektro Gorenjska).«
– v 16. členu na koncu prve točke doda besedilo, ki se glasi:
»Izbor zabojnikov za zbiranje odpadne embalaže in MKO-mešanih komunalnih odpadkov je odvisen od namembnosti ureditve objekta, v soglasju z izvajalcem ravnanja z odpadki, to je Komunalo Kranj.«
– v 24. členu se šesta točka črta.
– v 25. členu doda tretja točka, ki se glasi:
»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti, so določeni v predpisu o zasnovi požarne varnosti.«
– v 30 členu doda sedma točka, ki se glasi:
»Gradnje in ureditve na zemljiščih 147/2 in 146/6, k.o. Pivka niso vezane na faznost in se lahko izvedejo kadarkoli.«
– v 33 členu doda deveta točka, ki se glasi:
»Za predvidene objekte na skrajnem zahodnem platoju na parcelah 147/2 in 146/6, k.o. Pivka predhodne geomehanske raziskave, ojačitev prvih plošč ali gradnja zaklonišč ni potrebna, če to ni v nasprotju z veljavnimi pravilniki s področja gradnje.«
3. člen
(vpogled odloka)
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico, so na vpogled na Občini Naklo in Upravni enoti Kranj.
4. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2014-30
Naklo, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti