Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Ob-3022/14 , Stran 1703
Ob-3022/14
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa minister dr. Uroš Grilc, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G, v nadaljevanju ZSPDSLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14, v nadaljevanju uredba) objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja Zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine, ki je predmet prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, matična številka 5854814000, davčna številka 70949417, ki je tudi organizator javne dražbe. Postopek javne dražbe vodi Komisija za vodenje in nadzor postopkov oddaje oziroma eventualne prodaje kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije. II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe. III. Opis predmeta prodaje Predmet pogodbe je prodaja kulturnega spomenika grad Šrajbarski turn, in sicer nepremičnine (zemljišča) z ID znakom 1321-95/0-1, parcela št. *95/0 pozidano zemljišče, v izmeri 2769 m2, k. o. 1321 – Leskovec, na kateri stoji stavba z ID znakom št. 1845 (z deli št. 1 – 18), Grajska pot 20, Leskovec pri Krškem, v deležu do celote (1/1). Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, prosta oseb in stvari. Z Odlokom o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1) je bila za kulturni spomenik državnega pomena razglašena enota dediščine: Leskovec pri Krškem – Območje gradu Šrajbarski turn (EŠD 8772), ki obsega tudi spomenik grad Šrajbarski turn. Grad se nahaja na naslovu Grajska pot 10, 8273 Leskovec pri Krškem, v neposredni bližini Turnske graščine severno od Leskovca pri Krškem. Je nadstropen štiritrakten z arkadnim dvoriščem in okroglimi stolpi na vogalih iz 2. polovice 16. stol., prvič omenjen leta 1436 kot celjski fevd, kasneje kot stolp. Vhodno pročelje krasi polkrožno zaključen kamnit portal in trikotna atika. V gradu je še vedno ohranjena prvotna kuhinja ter vodnjak v 2K. Objekt je zasnovan kot zahodni elitni del in vzhodni del, kjer je bivala služinčad. V kleti so pomožni prostori, v nadstropju so prostori za bivanje, v mansardi prostori za hrambo. Objekt je brez stanovalcev, ni v uporabi in je slabem stanju, potreben prenove. Instalacije: elektrika, priključek za vodo, na enem delu kanalizacijska cev. Skupna površina gradu znaša 3.826,80 m2, korigirana površina pa 2.749,80 m2. V letu 2009 je bil za grad Šrajbarski turn izdelan konservatorski načrt. Nepremičnina je vključena v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/12 in 102/13) in je predvidena za prodajo. IV. Predkupna pravica: Občina Krško ni sprejela Odloka o določitvi območij uveljavljanja predkupne pravice po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.). V. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 510.000,00 EUR. Ponudbena cena mora biti zaokrožena na 1000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Pogoji in pravila: 1. Kulturni spomenik grad Šrajbarski turn (EŠD 317) se na javni dražbi prodaja po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 2. Kriterij dvigovanja cene: dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za najmanj 1000,00 EUR. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok za sklenitev pogodbe: Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži vplačano varščino. 5. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do 19. 8. 2014 plačati varščino v višini 10% izklicne cene, torej 51.000,00 EUR na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic 18 33405-7103018-13113814, PP 131138 Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomenik), z navedbo »plačilo varščine – javna dražba grad Šrajbarski turn«. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic 18 33405-7103018-13113814, PP 131138 Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe, uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, in ki se pravočasno in pravilno prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku. Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do vključno 18. 8. 2014 na naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj, Javna dražba – grad Šrajbarski turn” ter s pripisom naziva in naslova dražitelja na hrbtni strani ovojnice posredovali naslednje dokumente: – potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke; – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa; – izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (za s.p.), staro največ 30 dni; – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi; – fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci pravnih oseb; – pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje; – parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe; – program obnove gradu Šrajbarski turn, ki bo skladen z Odlokom o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1) vključno s predvidenimi finančnimi viri (izkazano finančno konstrukcijo); – predstavitev rabe kulturnega spomenika (skladno z načeli varstva kulturne dediščine); – terminski plan uresničitve programa obnove, skrajni rok za dokončanje del je konec leta 2020; – izjavo ponudnika, da bo zagotovil javno dostopnost kulturnega spomenika skladno z Odlokom o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1). Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju. Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav oddajo tudi osebno v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30. Prijava mora vsebovati vse zahtevane ustrezne dokumente. Če bo prijava formalno nepopolna in nepravočasna, bo komisija tako vlogo izločila. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 9. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z ZSPDSLS in uredbo. Javno dražbo vodi pristojna komisija. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo en ponudnik. 10. Ustavitev postopka: komisija ministrstva, pooblaščena za izvedbo postopka, oziroma minister lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe Prodaja bo potekala 22. 8. 2014, z začetkom ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo na naslovu Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Predložiti je treba tudi osebno izkaznico ali potni list. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika. VII. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe, natančnejših podatkih o predmetni nepremičnini, ogledu nepremičnine oziroma vpogledu v dokumentacijo v zvezi z nepremičnino, dobijo interesenti na Ministrstvu za kulturo, kontaktna oseba Alenka Črnič (elektronski naslov: alenka.crnic@gov.si). Za vpogled v dokumentacijo in ogled nepremičnine lahko interesenti zaprosijo najpozneje do vključno 19. 8. 2014 do 15. ure (relevanten je čas prejema prošnje). Zaprosilo je treba poslati pisno priporočeno po pošti na naslov organizatorja, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov (alenka.crnic@gov.si). V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti