Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Št. 4102-5/2014/2 Ob-3058/14 , Stran 1695
Št. 4102-5/2014/2 Ob-3058/14
Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/09, 40/12 – ZUJF in 46/14), 2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/09) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis
za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: Ministrstvo), Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana. 2. Pravne podlage javnega razpisa: – Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13); – Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13); – Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14); – Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13); – Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/09, 40/12 – ZUJF in 46/14); – Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/09). 3. Predmet javnega razpisa: dejavnost prehrambenih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016. 4. Okvirna višina sredstev tega razpisa je, skladno z drugim odstavkom 24. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 12.248.480,00 EUR v letu 2015 in 9.186.360,00 EUR v letu 2016. 5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske prehrane so študijska središča v Republiki Sloveniji, torej kraji, kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske programe: Ajdovščina, Bled, Brežice, Celje, Črnomelj, Dob pri Domžalah, Dutovlje, Godovič, Hoče, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Novi Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Trzin, Tržič, Velenje, Zagorje ter Žalec. 6. Osnovni pogoji, ki jih mora zagotavljati vsak ponudnik študentske prehrane: a) Osnovni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati z dnem začetka nudenja subvencionirane študentske prehrane in skozi celotno razpisno obdobje (študentje inšpektorji bodo izpolnjevanje osnovnega pogoja iz druge alineje (površina jedilnice, število sedišč in miz) preverili v mesecu januarju oziroma v prvem mesecu nudenja subvencionirane študentske prehrane in kolikor bodo ugotovili, da ga ponudnik ne izpolnjuje, se mu bo izrekla odpoved pogodbe, unovčenih subvencij pa se mu ne bo izplačalo): – lokal mora obratovati. Ponudnik mora z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti s 1. januarjem oziroma s prvim delovnim dnem v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Kolikor ne začne s 1. januarjem oziroma s prvim delovnim dnem v letu, se mu pogodba odpove. Edina izjema je višja sila oziroma renovacija lokala, v primeru, da je ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala s 1. januarjem. V tem primeru, torej da je ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala s 1. januarjem in da mora lokal renovirati, mora z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti najkasneje s 1. marcem oziroma prvim delovnim dnem v mesecu marcu v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Kolikor ne, se mu pogodba odpove; – lokal mora imeti jedilnico s površino najmanj 20 m2 in najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se pogodba oziroma dogovor s sosednjim ali kakim drugim lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v lokalu oziroma v objektu v katerem je lokal. Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero potrjuje, da izpolnjuje te pogoje; – lokal, s katerim se ponudnik prijavlja, mora biti v njegovi lasti ali pa v najemu (velja tudi podnajem). Če je ponudnik najemnik oziroma podnajemnik lokala, mora izpolniti izjavo, da ima lokal v najemu oziroma podnajemu najmanj od vključno 1. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog, pa vsaj do vključno 31. 12. 2016. Ministrstvo od ponudnika lahko kadarkoli zahteva predložitev kopije najemne pogodbe oziroma pogodbe o podnajemu. Če pa je ponudnik lastnik lokala, pa mora izpolniti izjavo o lastništvu, v kateri izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine, ime katastrske občine in številko parcele; – ponudnik mora imeti jedilnik za en teden, ki se ga mora glede tipa ponudbe in obsega pestrosti držati v celotnem razpisnem obdobju, ki ga predloži vlogi; – vsak ponudnik mora v času nudenja študentske prehrane le-to ponujati vsem študentom; – ponudnik ne sme ločevati prostora namenjenega uporabnikom subvencionirane študentske prehrane od ostalega prostora; – nudenje študentskih kosil vsaj pet dni v tednu, vsaj štiri ure dnevno; – nudenje vsaj 15 različnih študentskih kosil v tednu in vsaj 3 različnih študentskih kosil na dan. Študentsko kosilo je sestavljeno iz najmanj glavne jedi in dveh različnih dodatnih hodov (glavna jed ni hod). Dva različna hoda predstavljata prosto izbiro ponudnika izmed navedenih, ki so: juha, solata, sadje. Solata se postreže kot samostojni hod v za to namenjeni posodici in mora tehtati najmanj 150 g, brez posodice. Sadje se postreže kot samostojni hod in mora tehtati najmanj 60 g. Smoothie oziroma shake, kosmiči, muesliji in podobno se ne tretira kot glavna jed. Sadna solata se tretira kot sadje. Ponudnik, ki nudi tretji dodatni hod, nudi ob glavni jedi še juho, solato in sadje. Za različno kosilo mora biti različna glavna jed. Navedeno pomeni, da kosilo ni različno, če je le količinsko drugačno oziroma če je sestavljeno po principu pol-pol. Različna mora biti glavna jed, ne le priloga (primer: pleskavica ali pa pleskavica s kajmakom nista dve različni kosili). Prav tako za različno kosilo ne velja, kolikor gre le za drugačno obliko (primer: špageti ali svedri); – ponudnik, ki nudi pizze, mora nuditi pizzo, katere premer mora meriti vsaj 27 cm oziroma površina najmanj 572 cm2; – nudenje najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode ob vsakem študentskem kosilu (izjema je dostava). Voda se ne tretira kot hod; – v primeru, da ponudnik nudi samopostrežni solatni bar, mora le-ta vsebovati najmanj 6 različnih vrst zelenjave ali drugih živil, s katerimi si lahko uporabnik študentske prehrane sam pripravi solato; – v primeru, da ponudnik nudi vsaj 10% živil pridelanih na ekološki način in to izkaže s certifikatom ter tako prejme točke iz tega merila, mora takšna živila nuditi skozi celotno razpisno obdobje in imeti ves ta čas tudi veljaven certifikat. Kolikor ponudnik veljavnega certifikata nima ves čas, se pogodba z njim odpove. Ministrstvo lahko tekom razpisnega obdobja kadarkoli preveri veljavnost certifikata; – v primeru, da ponudnik nudi dostavo, mora le-to zagotavljati najmanj na področju celotne občine, kjer je izbran; – za isti lokal se ne moreta prijaviti lastnik in najemnik. Če pa se to zgodi, ima ob veljavni najemni pogodbi prednost najemnik, vloga lastnika pa se zavrne; – ponudnik mora izpolnjevati smernice zdravega prehranjevanja in imeti vzpostavljen samonadzorni kontrolni sistem. Iz evidenc samonadzora morajo biti razvidni tudi izvedeni ukrepi, ki jih je ponudnik vpeljal za izboljšanje uresničevanja smernic zdravega prehranjevanja. b) Pogoj za vse ponudnike, ki želijo ponujati dostavo: – ponudnik, ki želi ponujati dostavo, se mora na javni razpis tudi z lokalom prijaviti za isto lokacijo in mora izpolnjevati pogoje in biti izbran tako za lokal kot za dostavo. Torej prijava na javni razpis samo z dostavo ni mogoča, zato bo taka vloga ponudnika zavržena. 7. Merila za ocenitev vlog oziroma ponudb: – Število različnih študentskih kosil v tednu (do 10 točk); – Pestrost ponudbe (do 16 točk); – Nudenje tretjega dodatnega hoda poleg glavne jedi (poleg dveh obveznih hodov) (10 točk); – Nudenje samopostrežnega solatnega bara (najmanj 6 različnih vrst) (5 točk); – Dodatni dnevi nudenja študentskih kosil (do 4 točke); – Možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir (do 5 točk); – Vrednost študentskega kosila, pomnožena s količnikom (do 40 točk); – Ekološka živila – ponudnik nudi vsaj 10% živil pridelanih na ekološki način – ponudnik priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I oziroma certifikat za živila, pridelana na ekološki način. Kolikor je ponudnik le ponudnik, torej ni proizvajalec ekoloških živil, mora priložiti dva certifikata. Enega od proizvajalca ekoloških živil in drugega, ki se glasi nanj kot ponudnika teh živil. Kolikor pa je ponudnik obenem tudi proizvajalec ekoloških živil pa priloži le en certifikat, saj le-ta dokazuje oboje. (15 točk); – Lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom (10 točk); – Dokazilo o blagovni znamki “Gostilna Slovenija“ (na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke “Gostilna Slovenija“) (5 točk); – Nekaznovanost v preteklem razpisnem obdobju (leti 2013 in 2014), kar pomeni da ponudnik, ki je v preteklem razpisnem obdobju nudil subvencionirano študentsko prehrano ni prejel sankcije po Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane (pisni opomin, prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane za dobo najmanj enega meseca in največ šest mesecev ali odpoved pogodbe) (5 točk); – Dokazilo o certifikatu »Zdrava izbira«, ki ga na podlagi meril, ki jih izpolnjuje vsaj ena jed v dnevni ponudbi, podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje (5 točk); – Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5 (3 točke). Maksimalno število točk je 130 za lokal oziroma 113 za dostavo. Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 40 točk za lokal in/ali 35 točk za dostavo (predpogoj je izbran lokal). Pri ponudnikih, ki prijavljajo lokal, se ne upošteva naslednje merilo: – Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5. Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo, se pri dostavi ne upoštevajo naslednja merila: – nudenje samopostrežnega solatnega bara; – možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir; – lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom. Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila je 7 EUR. 8. Popolna vloga mora vsebovati: – original in kopijo izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije) in obrazca »Ponudbe« (točka 6. razpisne dokumentacije); kopijo prejme izvajalec – ponudnik mora izpolniti za vsak prijavljen lokal in/ali dostavo svoj obrazec »Ponudbe« (ovoj št. 1); – izpolnjen obrazec tedenskega jedilnika (ovoj št. 2); – izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in dokazila iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3); 9. Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih vlog. – Prvo odpiranje vlog bo 2. 9. 2014. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, 1. 9. 2014. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti; – Drugo odpiranje vlog bo 2. 9. 2015. Vloge morajo biti oddane Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, 1. 9. 2015. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti. Odpiranji vlog nista javni. Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti, na zunanji strani kuverte pa mora biti nalepljen izpolnjen »Obrazec za oddajo vloge«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in vlog, katerih kuverte ne bodo opremljene z izpolnjenim »Obrazcem za oddajo vloge« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudniku. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala tiste ponudnike, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Če ponudnik vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, da bi bila le-ta popolna, bo komisija tako vlogo zavrgla. Ponudnik, ki se prijavi na drugo odpiranje z istim lokalom, ki je bil izbran že na prvem odpiranju, mora v svoji vlogi predložiti odpoved pogodbe ponudnika, ki je bil za ta lokal izbran na prvem odpiranju. Odpoved pogodbe se mora glasiti najkasneje na dan 31. 12. 2015. 10. Naslov, kamor je potrebno predložiti vloge: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana. 11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ki je določen za odpiranje vlog. 12. Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/. 13. Morebitne druge informacije posreduje: – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-76-40, vsak delovni dan od 9. do 11. ure; – Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Vojkova 63, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure; – Študentska organizacija Univerze v Mariboru, tel. 02/228-56-00, od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure; – Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Gortanov trg 15, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, vsak delovni dan od 10. do 12. ure. 14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik dvigne razpisno dokumentacijo: – spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/; – Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Vojkova 63, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12. do 13. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.sou-lj.si; – Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, vsak delovni dan od 9. do 11. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.soum.si; – Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Gortanov trg 15, 6000 Koper, Aleksandra Rengeo, vsak delovni dan od 10. do 12. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.soup.si.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti