Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2439. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, stran 6232.

Na podlagi šestega odstavka 54.b člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
1. člen
V Pravilniku o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 21/13) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(normativna poraba goriva za leto 2014 za gozdne površine, ki so bile poškodovane zaradi žleda)
(1) Ne glede na normativno porabo goriva iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika znaša normativna poraba goriva za leto 2014 za upravičence iz 4. in 5. člena tega pravilnika, katerih gozdne površine so bile poškodovane zaradi žleda, ki je prizadel območje Republike Slovenije med 30. januarjem in 10. februarjem 2014:
– 140 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena nad 17 % do vključno 40 % poškodovanost gozda,
– 270 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena nad 40 % do vključno 60 % poškodovanost gozda,
– 380 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena nad 60 % poškodovanost gozda.
(2) Odstotek poškodovanosti gozda iz tretje alineje prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se za parcelno številko, na kateri je za gozd določeno več odstotkov poškodovanosti, določi kot povprečni odstotek poškodovanosti in sicer kot tehtana aritmetična sredina odstotka poškodovanosti, kjer se kot utež uporabi površina dela odstotka poškodovanosti v skupni površini parcelne številke.«.
2. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(način uveljavljanja vračila za gozdne površine, ki so bile poškodovane zaradi žleda)
(1) Upravičenci, ki so fizične osebe in niso upravičenci kot samostojni podjetniki posamezniki, zahtevek za vračilo v skladu z 2.a členom tega pravilnika predložijo pri pristojnem carinskem uradu iz 7. člena tega pravilnika na Obrazcu TRO-AŽ iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Upravičenci, ki so pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki, zahtevek za vračilo v skladu z 2.a členom tega pravilnika predložijo pri pristojnem carinskem uradu iz 7. člena tega pravilnika na Obrazcu TRO-BŽ iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za odločanje o vračilu trošarine za zahtevke za leto 2014 v skladu z 2.a členom tega pravilnika pridobi carinski organ, poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena, tudi podatke:
– o parcelni številki in katastrski občini za površine gozda iz druge alineje prvega odstavka tega člena od davčnega organa, in
– o parcelni številki, katastrski občini, površini gozda ter odstotku poškodovanosti gozda od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Za Prilogo 2 se dodata novi Priloga 3 in Priloga 4, ki sta sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-192/2014
Ljubljana, dne 7. julija 2014
EVA 2014-1611-0016
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
Soglašam!
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti