Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CE-01/1, stran 6172.

Na podlagi 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 25. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CE-01/1
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje grafični in tekstualni del Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Center Cerknice CE-16C in CE-18C (Uradni list RS, 81/09) (v nadaljevanju: OPPN Center Cerknica)
2. člen
V celotnem besedilu OPPN Center Cerknica se spremeni:
– ime ureditvenega območja, ki se glasi:
»CE-01/1«
– imena urejevalnih enot, ki se glasijo:
»CE 01/1-C1 – Staro jedro,
CE 01/1-C2 – Tabor J,
CE 01/1-C3 – Partizanska cesta,
CE 01/1-S1 – Gerbičeva ulica,
CE 01/1-S2 – Notranjska cesta,
CE 01/1-S3 – Tabor Z,
CE 01/1-C4 – Osrednje mestno jedro,
CE 01/1-C5 – Čabranska ulica,
CE 01/1-C6 – Cesta 4. maja,
CE 01/1-Z1 – Ločica.«
3. člen
Besedilo 1. člena se preoblikuje tako, da se glasi:
»(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 1/14) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Center Cerknica CE-01/1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN Center Cerknice).
(2) OPPN Center Cerknice je izdelalo podjetje Arealine d.o.o., pod št. proj. U 15/2007 in U 10/2013.«
4. člen
V 3. členu se v prvem odstavku zbriše besedilo:
»iz 19. člena ZPNačrta (Uradni list RS, št. 33/07).«
V drugem odstavku se korigira prva alineja tako, da se glasi:
»Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica.«.
5. člen
V 4. členu v točki 5 se v drugi alineji zbriše besedilo:
»ali pa ovira normalne pretoke prometnega skeleta.«
V točki 5 se doda tretja alineja, ki se glasi:
»– Poleg nadomestne gradnje za potrebe intenziviranja je potrebno načrtovati glede na dostopnost, preglednost in normalne prometne pretoke tudi odstranitve objektov. V območju varovanja naselbinske dediščine so odstranitve dovoljene s soglasjem pristojne strokovne službe.«
V točki 8 se v podtočki a. v prvi alineji zbriše besedilo:
»štiri-krako križišče z levo zavijalnimi pasovi«
V 4. členu v točki 8 se v podtočki a doda besedilo:
»– Cesta 4. maja – Čabranska ulica – Partizanska cesta – novo krožišče.«
Podtočka b se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»b. Ohranja se enosmerna ulica z enostranskim vzdolžnim parkiranjem – Partizanska J–S.«
Vrine se podtočka c, ki se glasi:
»c. Ureditev napajalnih ulic osrednjega dela z umirjenim prometom omejene hitrosti (30 km):
– Notranjska – Tabor SZ–V,
– ob severnem obzidju Tabora Z–V.«
Podtočka c se spremeni v podtočko d, kateri se doda besedilo:
»Dopolnitev mestnih ulic za stanovalce z omejeno hitrostjo (30 km).«
Podtočka d se spremeni v podtočko e.
6. člen
V 5. členu se točka 1 spremeni tako, da se glasi:
»(1) Območje OPPN Center Cerknica sovpada z enoto urejanja iz veljavnega Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 01/14) in sicer CE-01/1.«
7. člen
V 6. členu v točki 1 na koncu se zbriše besedilo:
»Gospodarski objekti niso dovoljeni.«
Namesti izbrisanega se doda besedilo:
»Gospodarski objekti so dovoljeni samo na zalednih lokacijah osnovnih objektov, vezanih na dvorišče, ki niso vezani na javni prostor.«
V 6. členu v točki 2 se zbriše besedilo:
»Pomožni in gospodarski objekti so dovoljeni v okviru zemljišč eno in dvostanovanjske gradnje.«
V 6. členu v točkah 3, 4, 5 in 6 se zbriše besedilo:
»Pomožni in gospodarski objekti so pogojno dovoljeni, kot dopolnitev stanovanjskega programa in izpolnjujejo pogoje: zagotovljen interen dostop, nimajo komunalnih priključkov, nimajo vplivov na okolje, ne poslabšujejo osončenja sosednjih objektov in ne predstavljajo požarne ogroženosti sosednjih objektov;«
V 6. členu v točki 7 se zbriše besedilo:
»Postavitev pomožnih objektov ne sme zmanjšati prehodnosti javnih površin.
Pomožni objekti so pogojno dovoljeni, kot urbana oprema.
Za objekt Cesta 4. maja 51 je predvidena nadomestna gradnja na podlagi predhodno izdelanih variantnih rešitev arhitekture.«
V 6. členu v točki 8 se zbriše besedilo:
»Lege objektov nadaljujejo gradbene linije.
Pomožni objekti so pogojno dovoljeni kot urbana oprema. Postavitev pomožnih objektov ne sme zmanjšati prehodnosti javnih površin.«
V 6. členu v točki 9 se zbriše besedilo:
»Lege objektov nadaljujejo gradbene linije.
Pomožni objekti so pogojno dovoljeni kot dopolnitev stanovanjskega programa in izpolnjujejo pogoje: zagotovljen interen dostop, nimajo vplivov na okolje, ne poslabšujejo osončenja sosednjih objektov in ne predstavljajo požarne ogroženosti sosednjih objektov;«
8. člen
V 7. členu se točka 1 spremeni tako, da se glasi:
»Na celotnem območju OPPN Center Cerknica ni dovoljena proizvodna dejavnost. Dovoljene niso tudi servisne dejavnosti, ki za svoje delovanje potrebujejo zunanje deponije, manipulativne površine (kamionski dovozi), na zunanjih površinah (dvoriščih) zbirajo nevarne odpadke in skladišča. Znotraj območja se lahko umeščajo dejavnosti, ki so okoljevarstveno sprejemljive za mešano bivalno okolje.«
V 7. členu se točka 2 preoblikuje tako, da se glasi:
»Podrobna predvidena namenska raba osnovnih objektov je opredeljena v tabeli 9. člena tega odloka ter v grafičnem delu karta št. 04.1..«
9. člen
Doda se 7.a člen, ki se glasi:
                  »(vrste dovoljenih pomožnih objektov)
(1) V območju OPPN so dopustni tudi pomožni objekti, ki niso opredeljeni v grafičnem delu odloka, pod pogoji, ki sledijo.
(2) V območju varovanja naselbinske dediščine je dovoljena postavitev pomožnih objektov skladno s pogoji in soglasji pristojne strokovne službe.
(3) V celotnem obravnavanem območju so dovoljeni pomožni objekti do skupne tlorisne velikosti 30 m2 (enostaven oziroma nezahteven objekt), kot dopolnitev stanovanjskega programa kot so:
– nadstrešek,
– vetrolov in podobni objekti.
Navedeni pomožni objekti so dopustni le kolikor ne izstopajo iz uličnega niza.
(4) V enotah urejanja s pretežno namensko rabo S so dovoljeni pomožni objekti do skupne tlorisne velikosti 50 m2 (enostaven oziroma nezahteven objekt) kot so:
– garaža, nadstrešek, drvarnica, pokrita skladišča za lesena goriva,
– lopa, uta, senčnica,
– zimski vrt in podobni objekti.
Locirani so lahko na zalednih delih parcel in imajo zagotovljen interen dostop ter nimajo komunalnih priključkov.
(5) V enotah urejanja z javnim in skupnim programom kot so CE 01/1-C1 (Staro jedro), CE 01/1-C2 (Tabor J), CE 01/1-C4 (Osrednje mestno jedro) CE 01/1-C5 (Čabranska ulica), CE 01/1-C6 (Cesta 4. maja) in CE 01/1-Z1 (Ločica) je poleg dovoljenih objektov iz tretjega odstavka dovoljena postavitev urbane opreme skupne površine ureditve do 40 m2:
– urbana oprema (razen kioskov),
– oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah,
– igralo na otroških igriščih,
– spominsko obeležje,
– gostinski vrt.
(6) Postavitev pomožnih objektov ne sme zmanjšati prehodnosti in preglednosti javnih površin.
(7) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 metra, kjer lokacija meji na zemljišče v javni lasti, pa mora biti odmaknjen minimalno 2 m. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
(8) Za posege na območjih varstva ali posege na meji območij varstva, je potrebno pridobiti soglasje pristojnih služb.«
10. člen
V 8. členu se v točki 1 na koncu zbriše besedilo:
»Notranja preureditev prometnega režima omrežja dvosmernih in enosmernih cest ima širši vpliv.«
Točka 3 se preuredi tako, da se glasi:
»– izvedba novega križišča na Cesti 4. maja (R 212/odsek 1118) s Cesto v Dolenjo vas z vključevanjem tangiranih cest in priključkov,
– izvedba novega krožišča na Notranjski cesti (R 643/odsek 1362) z vključevanjem tangiranih cest in priključkov,
– izvedba novega krožišča na Cesti 4. maja (R 212/odsek 1118) »Cesta 4. maja 47« z vključevanjem tangiranih cest in priključkov.«
11. člen
V 9. členu se v 1. točki dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako, da se glasijo:
»
+-----------+-----------+------------+---------+----------+----------------+
|Obstoječi |Obstoječa |Predvidena |Obstoječi|Predvideni|Predvideni   |
|objekt   |raba    |raba    |višinski |višinski |posegi na    |
|      |      |      |gabariti |gabariti |objektih    |
+-----------+-----------+------------+---------+----------+----------------+
|Partizanska|stanovanje |Poslovno  |P+N   |P+N+M (N) |celovita    |
|23     |+ poslovni |stanovanjski|     |     |prenova     |
|      |prostori  |objekt   |     |     |z        |
|      |      |      |     |     |ohranjanjem   |
|      |      |      |     |     |arhitekturnih  |
|      |      |      |     |     |elementov    |
+-----------+--------------------------------------------------------------+
|Pogoji   |Enota stavbne dediščine: 23667 Cerknica – Hiša z vrtom    |
|ZVKDS:   |Partizanska 23                        |
|      |Objekt ima izjemno pomembno lego na osrednjem trgu pred    |
|      |Taborom. Nujno potrebna je njegova celovita obnova –     |
|      |predvsem fasad s poudarkom na ohranitvi vseh fasadnih     |
|      |arhitekturnih dekorativnih členov – okenskih okvirjev,    |
|      |parapetov, fasadnega okrasja iz ometa, kamnitega portala   |
|      |ter profiliranih delilnih in podstrešnih zidcev. Stavbno   |
|      |pohištvo v nadstropju je bilo v preteklosti neustrezno    |
|      |nadomeščeno – ob prenovi je potrebno upoštevati obliko    |
|      |prvotnega stavbnega pohištva, ki je še ohranjeno v delu    |
|      |pritličja na vzhodni fasadi – predeljene steklene       |
|      |površine in dvojna okna. Fasadni omet mora biti        |
|      |obnovljen                           |
|      |v zaglajeni obliki in obarvan z barvo, ki bo določena na   |
|      |osnovi sondiranja restavratorjev ZVKDS, OE Ljubljana.     |
|      |Ohranja se opečna kritina. Nujna je revitalizacija      |
|      |namembnosti pritličja z javnim programom. Potrebno je     |
|      |obnoviti železno kovano ograjo na kamnitem podstavku, ki   |
|      |ograjuje majhen vrt severno ob hiši in ponovno urediti    |
|      |ustrezno zasaditev na njem (zelenjavni ali okrasni vrt).   |
+-----------+-----------+------------+---------+----------+----------------+
|Partizanska|stanovanje |Poslovno  |P+N+M  |P+N+M   |sanacija    |
|24     |      |stanovanjski|     |     |prenove     |
|      |      |objekt   |     |     |po       |
|      |      |      |     |     |kulturno-    |
|      |      |      |     |     |varstvenih   |
|      |      |      |     |     |smernicah    |
+-----------+-----------+------------+---------+----------+----------------+
|Partizanska|stanovanje |poslovno  |K+P+N  |K+P+N   |celovita    |
|26     |      |stanovanjski|     |     |prenova     |
|      |      |objekt   |     |     |z        |
|      |      |      |     |     |ohranjanjem   |
|      |      |      |     |     |arhitekturnih  |
|      |      |      |     |     |elementov    |
|      |      |      |     |     |po       |
|      |      |      |     |     |kulturno-    |
|      |      |      |     |     |varstvenih   |
|      |      |      |     |     |smernicah    |
+-----------+-----------+------------+---------+----------+----------------+
|Tabor 24  |stanovanje |poslovno  |P+N   |P+N+M   |celovita    |
|      |+     |stan. objekt|     |     |prenova z    |
|      |gospodarsko|      |     |     |ohranjanjem   |
|      |posl.   |      |     |     |arhitekturnih  |
|      |      |      |     |     |elementov    |
|      |      |      |     |     |po       |
|      |      |      |     |     |kulturno-    |
|      |      |      |     |     |varstvenih   |
|      |      |      |     |     |smernicah    |
+-----------+-----------+------------+---------+----------+----------------+
|Tabor 39  |stanovanje |poslovno  |K+P+N+dM |K+P+N+dM |ohranjanje   |
|      |      |stan. objekt|     |     |arhitekturnih  |
|      |      |      |     |     |elementov    |
+-----------+--------------------------------------------------------------+
|Pogoji   |Enota stavbne dediščine: #23482 Cerknica – Hiša Tabor 39   |
|ZVKDS:   |Potrebna je obnova fasadnih ometov z ohranitvijo vse     |
|      |obstoječe fasadne dekoracije iz ometa (okenski parapeti,   |
|      |karnise, delilni zidci, šivani robovi) in barvanje      |
|      |fasade z barvo, ki bo določena na osnovi sondiranja      |
|      |restavratorjev ZVKDS, OE Ljubljana. Stavbno pohištvo je    |
|      |ustrezno, neustrezna so novodobna okenska senčila,      |
|      |nameščena na oknih v nadstropju severne fasade        |
|      |(ustreznejša bi bila njihova notranja namestitev).      |
|      |Ustrezno so obnovljena lesena vhodna vrata. Ohranja se    |
|      |opečna kritina. Ustrezna bi bila ureditev pritličja z     |
|      |javnim programom.                       |
+-----------+-----------+------------+---------+----------+----------------+
|Tabor 42  |stanovanja |objekt z  |P+2N+M  |P+2N+M  |prenova na   |
|Jurčkov  |      |javnim   |     |     |podlagi     |
|Tabor   |      |programom  |     |     |konservatorsko |
|      |      |      |     |     |-        |
|      |      |      |     |     |restavratorskega|
|      |      |      |     |     |načrta     |
|      +-----------+------------+---------+----------+----------------+
|      |prizidek  |-      |P    |-     |rušitev     |
|      |včasih   |      |     |     |        |
|      |poslovni  |      |     |     |        |
|      |prostor  |      |     |     |        |
|      +-----------+------------+---------+----------+----------------+
|      |      |začasni in |-    |     |montažni    |
|      |      |pomožni obj.|     |     |objekti za   |
|      |      |      |     |     |potrebe     |
|      |      |      |     |     |prireditev   |
|      |      |      |     |     |locirani    |
|      |      |      |     |     |na trgu     |
+-----------+-----------+------------+---------+----------+----------------+
«
V 2. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako, da se glasijo:
»
+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Obstoječi|Obstoječa|Predvidena|Obstoječi |Predvideni|Predvideni|
|objekt  |raba   |raba   |višinski |višinski |posegi na |
|     |     |     |gabariti |gabariti |objektih |
+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
|Tabor 2 |poslovni |-     |P+M    |-     |rušitev  |
|pustna  |obj.   |     |     |     |     |
|hiša   |     |     |     |     |     |
+---------+---------+----------+----------+----------+----------+
«
V 3. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako, da se glasijo:
»
+-----------+----------+------------+---------+----------+-------------+
|Obstoječi |Obstoječa |Predvidena |Obstoječi|Predvideni|Predvideni  |
|objekt   |raba   |raba    |višinski |višinski |posegi na  |
|      |     |      |gabariti |gabariti |objektih   |
+-----------+----------+------------+---------+----------+-------------+
|Partizanska|stara hiša|poslovno  |P+M   |P+M    |celovita   |
|8     |(prazna) |stanovanjski|     |     |prenova   |
|      |     |objekt   |     |     |z ohranjanjem|
|      |     |      |     |     |arhitekturnih|
|      |     |      |     |     |elementov po |
|      |     |      |     |     |kulturno-  |
|      |     |      |     |     |varstvenih  |
|      |     |      |     |     |smernicah  |
+-----------+----------+------------+---------+----------+-------------+
|Partizanska|javen   |objekt z  |K+P+N+M |K+P+N+M  |celovita   |
|9     |program  |javnim   |     |     |prenova   |
|glasbena  |     |programom  |     |     |z ohranjanjem|
|šola    |     |      |     |     |arhitekturnih|
|      |     |      |     |     |elementov po |
|      |     |      |     |     |kulturno-  |
|      |     |      |     |     |varstvenih  |
|      |     |      |     |     |smernicah  |
+-----------+----------+------------+---------+----------+-------------+
|Partizanska|stanovanje|poslovno  |P+M   |P+N+M   |ohranjanje  |
|13     |     |stanovanjski|     |     |arhitekturnih|
|      |     |objekt   |     |     |elementov po |
|      |     |      |     |     |kulturno-  |
|      |     |      |     |     |varstvenih  |
|      |     |      |     |     |smernicah  |
+-----------+----------+------------+---------+----------+-------------+
|Partizanska|stanovanje|poslovno  |P+N   |P+N+M   |ohranjanje  |
|15     |     |stanovanjski|     |     |arhitekturnih|
|Pogoji   |     |objekt   |     |     |elementov  |
|ZVKDS:   +----------------------------------------------------------+
|      |Enota stavbne dediščine: #23481 Cerknica – Hiša      |
|      |Partizanska cesta 15                   |
|      |Ob morebitni obnovi fasadnega ometa se upošteva      |
|      |obstoječe stanje – grobi omet z ohranjenimi secesijskimi |
|      |dekorativnimi elementi v vogalih nadstropja pod napušči. |
|      |Ob morebitni menjavi strešne kritine bi bila ustreznejša |
|      |opečna kritina. V preteklosti je bila neustrezna (brez  |
|      |potrebnih kulturno-varstvenih pogojev) menjava stavbnega |
|      |pohištva na celotnem objektu. Potrebna je njegova     |
|      |sanacija – okna v nadstropju – v štiri polja predeljena  |
|      |stekla po principu 1/3 zgoraj in 2/3 spodaj in v     |
|      |pritličju na osnovi ohranjene fotodokumentacije.     |
|      |Potrebna je obnova lesenih vhodnih vratnic. Ustrezna bi  |
|      |bila revitalizacija namembnosti pritličja z javnim    |
|      |programom. Dvoriščno fasado je potrebno preoblikovati –  |
|      |odstraniti neustrezne nadstreške in vetrolovno steno.   |
+-----------+----------------------------------------------------------+
«
V 5. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako, da se glasijo:
»
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
|Obstoječi |Obstoječa |Predvidena |Obstoječi|Predvideni|Predvideni   |
|objekt   |raba   |raba    |višinski |višinski |posegi na   |
|      |     |      |gabariti |gabariti |objektih    |
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
|Partizanska|stanovanje|poslovno  |P+N+M  |P+N+M   |celovita    |
|30     |     |stanovanjski|     |     |prenova z   |
|      |     |objekt   |     |     |ohranjanjem  |
|      |     |      |     |     |arhitekturnih |
|      |     |      |     |     |elementov po  |
|      |     |      |     |     |kulturno-   |
|      |     |      |     |     |varstvenih   |
|      |     |      |     |     |smernicah   |
|      +----------+------------+---------+----------+---------------+
|      |gosp.   |gospodarski |P+M   |P+M    |Rušitev ali  |
|      |posl.   |objekt   |     |     |rekonstrukcija |
|      |s prizidki|      |     |     |        |
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
|Partizanska|gosp.   |-      |P    |-     |Rušitev ali  |
|31     |posl.   |      |     |     |rekonstrukcija |
|      |s     |      |     |     |        |
|      |prizidkom |      |     |     |        |
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
|Notranjska |stanovanje|stanovanjski|dK+P+dM |K+P+M   |sanacija    |
|27     |     |objekt   |     |     |prenove po   |
|      |     |      |     |     |kulturno-   |
|      |     |      |     |     |varstvenih   |
|      |     |      |     |     |smernicah   |
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
|Notranjska |gosp.   |gosp.    |P    |     |št. 33b –   |
|33b    |poslopje |poslopje  |     |vP+N   |rekonstrukcija |
|      |     |ali     |     |     |brez      |
|      |     |poslovno  |     |     |povečanja   |
|      |     |stanov.   |     |     |tlorisnih   |
|      |     |objekt   |     |     |gabaritov   |
|      |     |      |     |     |ali      |
|      |     |      |     |     |nadomestna   |
|      |     |      |     |     |gradnja    |
|      |     |      |     |     |12.00 x    |
|      |     |      |     |     |17.40 m    |
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
|      |silos   |-      |P    |-     |Rušitev ali  |
|      |     |      |     |     |rekonstrukcija |
|      |     |      |     |     |do višine   |
|      |     |      |     |     |obstoječega  |
|      |     |      |     |     |silosa     |
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
|Notranjska |gosp.posl.|gosp.    |P    |     |št. 33c –   |
|33c    |     |poslopje  |     |vP+M   |rekonstrukcija |
|      |     |ali     |     |     |brez      |
|      |     |poslovno  |     |     |povečanja   |
|      |     |stanov.   |     |     |tlorisnih   |
|      |     |objekt   |     |     |gabaritov,   |
|      |     |      |     |     |odmik do    |
|      |     |      |     |     |regionalne   |
|      |     |      |     |     |ceste se ne  |
|      |     |      |     |     |sme      |
|      |     |      |     |     |zmanjšati   |
|      |     |      |     |     |ali      |
|      |     |      |     |     |nadomestna   |
|      |     |      |     |     |gradnja    |
|      |     |      |     |     |14.00 x    |
|      |     |      |     |     |10.50 m    |
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
|Notranjska |-     |stanovanjski|-    |P+N    |št. 33d –   |
|33d    |     |objekt   |     |     |dopolnilna   |
|      |     |      |     |     |nova gradnja  |
|      |     |      |     |     |20,00 x 9,00  |
|      |     |      |     |     |m       |
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
|Tabor 32  |stanovanje|Stanovanjski|P+M   |P+N    |– pogojna   |
|      |     |objekt   |     |     |rekonstrukcija,|
|      |     |      |     |     |– možna je   |
|      |     |      |     |     |izvedba    |
|      |     |      |     |     |balkona na   |
|      |     |      |     |     |ulični     |
|      |     |      |     |     |prečni     |
|      |     |      |     |     |fasadi tako,  |
|      |     |      |     |     |da se     |
|      |     |      |     |     |poudari    |
|      |     |      |     |     |horizontalna  |
|      |     |      |     |     |vez med    |
|      |     |      |     |     |pritličjem   |
|      |     |      |     |     |in mansardo  |
|      |     |      |     |     |po celi    |
|      |     |      |     |     |širini hiše  |
|      |     |      |     |     |(lahko     |
|      |     |      |     |     |izidava    |
|      |     |      |     |     |obložena s   |
|      |     |      |     |     |kritino) in  |
|      |     |      |     |     |se enotno   |
|      |     |      |     |     |obdela     |
|      |     |      |     |     |zatrep     |
|      |     |      |     |     |(barva,    |
|      |     |      |     |     |obloga).    |
|      +----------+------------+---------+----------+---------------+
|      |gosp.   |Gospodarski |P    |P     |Pogojna    |
|      |posl.   |objekt   |     |     |rekonstrukcija |
|      +----------+------------+---------+----------+---------------+
|      |gosp.   |Gospodarski |P    |P     |Pogojna    |
|      |posl.   |objekt   |     |     |rekonstrukcija |
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
|Tabor 33  |stanovanja|stanovanjski|P+M   |P+N    |sanacija    |
|      |(4)    |objekt   |     |     |prenove po   |
|      |     |      |     |     |kulturno-   |
|      |     |      |     |     |varstvenih   |
|      |     |      |     |     |smernicah   |
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
|Tabor 34  |stanovanje|poslovno  |P+M   |P+N    |nadomestna   |
|      |     |stanovanjski|     |     |gradnja ali  |
|      |     |objekt   |     |     |rekonstrukcija |
|      |     |      |     |     |s celovito   |
|      |     |      |     |     |prenovo z   |
|      |     |      |     |     |ohranjanjem  |
|      |     |      |     |     |arhitekturnih |
|      |     |      |     |     |elementov po  |
|      |     |      |     |     |kulturno-   |
|      |     |      |     |     |varstvenih   |
|      |     |      |     |     |smernicah   |
+-----------+----------+------------+---------+----------+---------------+
«
V 5. točki se briše naslednji razdelek tabele:
»
+-----------+----------+----------+--------+---------+----------+
|Partizanska|gosp.   |-     |P    |-    |rušitev  |
|30     |posl.   |     |    |     |     |
+-----------+----------+----------+--------+---------+----------+
«
V 6. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako, da se glasijo:
»
+---------+---------------+------------+---------+----------+---------------+
|Obstoječi|Obstoječa   |Predvidena |Obstoječi|Predvideni|Predvideni   |
|objekt  |raba      |raba    |višinski |višinski |posegi na   |
|     |        |      |gabariti |gabariti |objektih    |
+---------+---------------+------------+---------+----------+---------------+
|Tabor 23 |stan.     |stanovanjski|P+dM   |P+N    |celovita    |
|     |prazno     |objekt   |     |     |prenova    |
|     |        |      |     |     |z       |
|     |        |      |     |     |ohranjanjem  |
|     |        |      |     |     |arhitekturnih |
|     |        |      |     |     |elementov po  |
|     |        |      |     |     |kulturno-   |
|     |        |      |     |     |varstvenih   |
|     |        |      |     |     |smernicah   |
+---------+---------------+------------+---------+----------+---------------+
|Tabor 25 |gosp.posl.   |gospodarski |P+dM   |P+dM   |rekonstrukcija |
|     |        |objekt   |     |     |po kulturno  |
|     |        |      |     |     |varstvenih   |
|     |        |      |     |     |smernicah   |
+---------+---------------+------------+---------+----------+---------------+
|Tabor 26 |večstanovanjski|poslovno  |P+N+M  |K+P+N+M  |revitalizacija,|
|     |objekt     |stanovanjski|     |     |možnost    |
|     |        |objekt   |     |     |nadomestne   |
|     |        |(skladiščno |     |     |gradnje    |
|     |        |- energetski|     |     |        |
|     |        |tehnol.   |     |     |        |
|     |        |objekt)   |     |     |        |
|     +---------------+------------+---------+----------+---------------+
|     |gosp. posl.  |gospodarski |P    |-     |rušitev    |
|     |        |objekt   |     |     |        |
+---------+---------------+------------+---------+----------+---------------+
|Tabor 29 |župnišče    |poslovni  |P+N+dM  |P+N+dM  |celovita    |
|     |        |objekt   |     |     |prenova z   |
|     |        |      |     |     |ohranjanjem  |
|     |        |      |     |     |arhitekturnih |
|     |        |      |     |     |elementov   |
+---------+-----------------------------------------------------------------+
|Pogoji  |Enota stavbne dediščine: #235008 Cerknica – Župnišče       |
|ZVKDS:  |Na objektu župnišča je potrebno obnoviti fasadni omet v     |
|     |zaglajeni obliki z barvo, ki bo določena na osnovi        |
|     |sondiranja restavratorjev ZVKDS, OE Ljubljana.          |
|     |Ohranjajo se                           |
|     |okenske karnise iz ometa nad okni v nadstropju,         |
|     |polkrožen podstrešni venec na čelnih fasadah in         |
|     |profiliran na vhodni fasadi ter delilni zidec med        |
|     |pritličjem in nadstropjem. Potrebno je sanirati         |
|     |neustrezno nadomeščeno stavbno pohištvo na okenskih       |
|     |odprtinah: ob vhodnem portalu v pritličju in v          |
|     |nadstropju čelne ter zadnje fasade. Ob morebitni         |
|     |potrebni zamenjavi ostalega stavbnega pohištva na        |
|     |objektu je potrebno upoštevati obstoječo obliko. Očisti     |
|     |in zaščiti se kamniti vhodni portal z lesenimi          |
|     |vratnicami. Kovinsko električno omarico ob portalu se      |
|     |prebarva v fasadni barvi. Ohranja se opečna kritina.       |
+---------+-----------------------------------------------------------------+
«
V 7. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako, da se glasijo:
»
+---------+---------+-----------+---------+----------+----------+
|Obstoječi|Obstoječa|Predvidena |Obstoječi|Predvideni|Predvideni|
|objekt  |raba   |raba    |višinski |višinski |posegi na |
|     |     |      |gabariti |gabariti |objektih |
+---------+---------+-----------+---------+----------+----------+
|Cesta  |poslovni |-     |dK+P+N+M |-     |rušitev  |
|4. maja |prostori |      |     |     |objekta in|
|51    |     |      |     |     |izvedba  |
|     |     |      |     |     |krožišča |
+---------+---------+-----------+---------+----------+----------+
«
V 8. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako, da se glasijo:
»
+---------+------------+-------------+---------+-----------+---------------+
|Obstoječi|Obstoječa  |Predvidena  |Obstoječi|Predvideni |Predvideni   |
|objekt  |raba    |raba     |višinski |višinski  |posegi na   |
|     |      |       |gabariti |gabariti  |objektih    |
+---------+------------+-------------+---------+-----------+---------------+
|Čabranska|      |poslovni   |     |      |revitalizacija,|
|7a    |poslovni  |objekt    |P+1N   |P+1N    |možnost    |
|     |obj.    |(skladiščno |     |      |nadomestne   |
|     |      |– energetski |     |      |gradnje    |
|     |      |tehnološki  |     |      |        |
|     |      |objekt)   |     |      |        |
+---------+------------+-------------+---------+-----------+---------------+
|110   |-      |poslovni   |-    |K- vkopano |novogradnja  |
|     |      |objekt    |     |parkirišče,|K 37,00 x   |
|     |      |       |     |(del    |21,00 m    |
|     |      |       |     |parkirišč |P 24,30 x   |
|     |      |       |     |na nivoju |10,00 m    |
|     |      |       |     |terena)  |2N 24,30 x   |
|     |      |       |     |P+2N    |21,00 m    |
+---------+------------+-------------+---------+-----------+---------------+
|Cesta v |stanovanjsko|stanovanjsko |P+N   |P+N+M   |-       |
|Dolenjo |poslovni  |poslovni ob. |     |      |        |
|vas 1  |ob.     |       |     |      |        |
+---------+------------+-------------+---------+-----------+---------------+
|     |106     |stanovanjsko-|-    |P+N    |novogradnja  |
|     |      |poslovni ob. |     |      |9.00 X 8.00  |
|     |      |       |     |      |m       |
+---------+------------+-------------+---------+-----------+---------------+
|     |107     |gospodarski |P    |P     |107-      |
|     |gospodarski |objekt    |     |      |nadomestna   |
|     |      |       |     |      |16.60 X 8.00  |
|     |      |       |     |      |m       |
|     |      |       |     |      |ali manjše   |
|     |      |       |     |      |po merilih   |
|     |      |       |     |      |za       |
|     |      |       |     |      |nezahtevne   |
|     |      |       |     |      |in enostavne  |
|     |      |       |     |      |objekte    |
+---------+------------+-------------+---------+-----------+---------------+
|110   |-      |parkirišče  |-    |parkirišče,|novogradnja  |
|Meletov |      |in zelene  |     |na nivoju |parkirišča   |
|vrt   |      |površine   |     |terena na |na parc. št.  |
|     |      |       |     |parc. št. |777 in 782/1  |
|     |      |       |     |42/5 in  |–del obe    |
|     |      |       |     |2864/2, obe|k.o.      |
|     |      |       |     |k.o.    |Cerknica so  |
|     |      |       |     |Cerknica  |zelene     |
|     |      |       |     |      |površine –   |
|     |      |       |     |      |ZD.      |
+---------+------------+-------------+---------+-----------+---------------+
«
V 9. točki se dopolnijo naslednji razdelki tabele, tako, da se glasijo:
»
+---------+------------+------------+---------+----------+-------------+
|Obstoječi|Obstoječa  |Predvidena |Obstoječi|Predvideni|Predvideni  |
|objekt  |raba    |raba    |višinski |višinski |posegi na  |
|     |      |      |gabariti |gabariti |objektih   |
+---------+------------+------------+---------+----------+-------------+
|Cesta  |poslovno  |poslovno  |P+N+dM  |P+N+M   |celovita   |
|4. maja |stanovanjski|stanovanjski|     |     |prenova z  |
|47    |objekt   |objekt   |     |     |ohranjanjem |
|     |      |      |     |     |arhitekturnih|
|     |      |      |     |     |elementov po |
|     |      |      |     |     |kulturno-  |
|     |      |      |     |     |varstvenih  |
|     |      |      |     |     |smernicah  |
+---------+------------+------------+---------+----------+-------------+
«
12. člen
V 10. členu se točka 2 preoblikuje tako, da se glasi:
»(2) Pri gradnji je potrebno obvezno upoštevati:
– zasnovo izrabe funkcionalnega zemljišča,
– orientacije objektov sledijo obstoječi strukturi območja in so podane v ureditveni situaciji,
– odmik od sosednjih objektov,
– geometrijo osnovnih stavbnih mas:
a) v primeru, da je prečna stranica stavbe orientirana na ulico prečno, je potrebno novo gradnjo orientirati v isto smer,
b) v primeru, da je vzdolžna stranica stavbe orientirana na ulico vzdolžno, je potrebno novo gradnjo orientirati prav tako v isto smer,
c) isto načelo velja tudi za slemena.
– Višine gabaritov so določene v 9. členu tega odloka.
– Gradbene linije ohranjajo preglednost in prepoznavnost uličnih nizov.
– Pri vseh posegih v območju urejanja CE 01/1-C6 lege objektov nadaljujejo gradbene linije.
– Ohranjajo se merska razmerja tlorisnih zasnov in fasad. Če je objekt podolgovat v razmerju prečne in vzdolžne stranice, potem je nova gradnja ali rekonstrukcija tudi podolgovata in ohranja isto razmerje, v odstopanju 10 %.
– Objekti, ki imajo razpoznavne osi fasade: za objekte veljajo določila v tabeli 9. člena tega odloka.«
Dodajo se točke 3, 4 in 5, ki se glasijo:
»(3) Za obstoječe objekte je dopustna rušitev, tudi če ni predvidena v grafičnem delu, kadar je objekt v slabem gradbeno tehničnem stanju. Za odstranitev objektov v evidenci pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe.
Na mestu odstranjenega objekta se zgradi nov objekt po določilih tega odloka.
(4) Posamezni dotrajani objekti, ki niso v grafičnem delu označeni kot rušitev, se lahko odstranijo brez nadomestitve z novim objektov v primeru, da:
– je zaradi varnosti nujno potrebno sprostiti zemljišče, ali da se zagotovi prometna preglednost,
– odstranijo se lahko dotrajani pomožni objekti.
Objekta ni možno odstraniti v primeru, če:
– so v objektu prostori z javnim programom,
– odstranitev objekta predstavlja vrzel v uličnem nizu.
(5) Pri vseh posegih v zemeljske plasti je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS OE Ljubljana.«
13. člen
11. člen se preoblikuje tako, da se glasi:
»(1) Arhitekturno oblikovanje temelji na ustreznem razmerju obstoječih objektov in predvidenih objektov ter ureditev.
– V grafičnih prilogah so podani maksimalni tlorisni gabariti za novogradnje, višinski gabariti so podani z etažnostjo.
– Novi objekti morajo biti podolgovati v razmerju vsaj 1:1,2 (1,3) ali več. Kolikor gre za rekonstrukcijo objekta, ki ima drugačno razmerje, veljajo odstopanja v obsegu 10 %.
– Kolikor prostorske danosti obstoječe pozidave dopuščajo, so lahko gabariti tudi členjeni. Členitev fasade je mogoča do vidne ulične gradbene linije.
– Strehe sledijo oblikovanju okoliških objektov in so praviloma simetrične dvokapnice z naklonom od 36º do 40º. Nakloni so lahko izjemoma manjši, kadar gre za dozidavo k objektu, ki ima manjši naklon in se prizidava prilagodi osnovnemu objektu ali gre za rekonstrukcijo objekta z obstoječim manjšim naklonom.
– Odstopanja oziroma izjeme so dopustne še na novogradnjah poslovnih objektov ali manjših delih sestavljenih objektov, kjer so dovoljene tudi ravne strehe ali strehe z nizkim naklonom, skrite za oblikovanim vencem.
– Barve kritine so opečno rdeča in bakreno rjava. V mansardnih delih je možno izvesti frčade, ki sledijo členitvi fasad.
(2) Sekundarni objekti (pomožni objekti in prizidave) so objekti tlorisnih gabaritov do 50 m2. Objekti so lahko izvedeni kot prizidki h glavnemu objektu (stavba s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem) ali od njega oddaljeni vsaj 3,00 m.
– Sekundarni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
– Strehe morajo biti izvedene na enak način kot nad osnovno primarno stavbo, razen v primeru pohodne strehe (terase), ko je pomožni objekt oziroma sekundarna gradnja postavljena kot prizidek ob fasadi.
– Večnamenske odprte nadstrešnice morajo imeti enako streho kot osnovni objekt ali pa popolnoma nevtralno ravno streho oziroma z nizkim naklonom, skritim za oblikovanim vencem.
– Oblikovanje nadstreška se prilagodi arhitekturi okoliških objektov. Nadstreški mersko ne presegajo okoliških objektov.
(3) Fasade morajo biti izdelane enotno in morajo oblikovno slediti tipološkim kvalitetam širšega prostora. Investitor lahko izbere barvo v spektru svetlih naravnih tonih do temnejših peščenih in zemeljskih tonih. V projektni dokumentaciji se določi barva fasade. Pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico.
Polkrožni izzidki ali erkerji nepravih kotov ter stolpiči v smislu historiziranja niso dovoljeni.
(4) Novogradnja je predvidena na prostih površinah. Novogradnja nujno upošteva namensko rabo urejevalske enote, nadaljuje koncept pozidave. V grafičnih prilogah je definirana postavitev z odmikom od prometnic. Tlorisni in višinski gabariti so podani v razpredelnici 9. člena tega odloka. Prevladujejo enostavni pravokotni volumni, lahko tudi sestavljeni.
(5) Dopolnilna gradnja pomeni boljšo izkoriščenost zazidljivih površin in je namenjena dopolnitvi obstoječe rabe zemljišč ob upoštevanju funkcij urejevalske enote. V načrtu je opredeljena kot razvojna možnost v primeru potrebe lastnika zemljišča. Dovoljeni so tudi manjši pomožni objekti do velikosti 50 m2, ki niso vrisani v grafiki, v skladu s 7.a členom tega odloka.
(6) Predvidene so tudi nadomestne gradnje, ki so načrtovane za objekte v slabem gradbeno- tehničnem stanju oziroma njihova namenska raba ne podpira funkcije urejevalske enote ali pa ovira normalne pretoke prometnega skeleta. Kjer je dovoljena odstranitev obstoječega objekta ali njegovega dela ter novogradnja objektov na mestu odstranjenega objekta (nadomestna gradnja), je nujno ohranjanje stavbne mase, oblikovanje pa mora slediti prepoznavnosti območja. Nadomestni objekt ali del objekta lahko velikostno odstopa od obstoječega objekta od +15 do –30 % osnovnih tlorisnih dimenzij, pri čemer je potrebno nujno zagotoviti predpisane odmike do sosednjih objektov.
(7) Gradnja parkirišč in podzemnih objektov:
– parkirišče Center PC-1; vkopano parkirišče, grajeno v fazah:
   1. faza       101.20 m X 18.50 m, (pod Cesto 4.
                  Maja),
  2. faza       20.20 m X  18.50 m, (med občino in
                  pošto),
  3. faza   32.80 + 28.30 m X  18.50 m (za občino –
                  Čabranska),
  4. faza       18.70 m X  18.50 m (za pošto –
                  Čabranska).
– parkirišče Tabor PC-2; vkopano parkirišče (sestavljen tloris):
          49.20 m X 18.10 m +
  21.80 –    28.90 m X 18.10 m +
          23.90 m X 12.10 m;«
14. člen
V 12. členu v točki 4 se doda besedilo, tako, da se točka glasi:
»(4) Celovita prenovo z ohranjanjem arhitekturnih elementov se izvaja na objektih, ki poleg tipološke zasnove še ohranjajo posamezne arhitekturne elemente dediščine. Prenova se izvaja po pogojih pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.«
Točka 5 se briše.
Točka 8 se spremeni tako, da se glasi:
»Pogojna rekonstrukcija je po tem odloku namenjena raznolikim obstoječim gospodarskim objektom. Rekonstrukcije so dovoljene na objektih, ki izpolnjujejo pogoje:
– nimajo negativnih vplivov na okolje,
– ne poslabšujejo osončenja sosednjih objektov in zemljišč,
– ne predstavljajo požarne ogroženosti sosednjih objektov.«
Doda se točka 9, ki se glasi:
»(9) Oblikovna prenova ali oblikovna sanacija je predvidena na objektih, kjer objekti ne sledijo tipologiji kvalitetnim okoliškim objektom.
9.1) Gre za izvedbo del, pri kateri se prostornina objekta ne spremeni za več kot 20 %.
Med dela štejemo vse posege v nosilno konstrukcijo stavbe in tiste posege, s katerimi spremenimo zunanji videz objekta.
9.2) Med takšna dela sodi podiranje sten, večanje odprtin, vgradnja večjih oken ali vrat, vgradnja armiranobetonskih plošč, spreminjanje lokacije stopnišč, poseganje v strešno konstrukcijo, izdelava novega ovoja stavbe, dozidava balkonov in lož, nadstrešnic, lahko tudi obešene fasade (prezračevanje), venci, odzračevanje, instalacije in podobno.«
15. člen
V 13. členu se v točki 1 pri drugi alineji dopolni besedilo tako, da se glasi:
»– Zelenice ob južni strani ulice se uredi kot reprezentančne zelene površine, izvedejo se grede s cvetočimi nizkimi grmovnicami ali drevoredom (na primer »kroglasti javor«).«
16. člen
14. člen se preoblikuje tako, da se glasi:
                  »(ograje in podporni zidovi)
(1) Dovoljena je postavitev naslednjih ograj in podporni zidov kot enostavnih in nezahtevnih objektov:
– medsosedska ograja,
– varovalna ograja,
– igriščna ograja,
– oporni zid,
– podporni zid z ograjo.
(2) Medsoseska ograja je praviloma postavljena na posestno mejo na zaledni strani v skupni višini do 1,60 m. Ograja na ulično stran je pogojno dovoljena, če se zagotovi predpisan odmik od prometnih površin (cesta, hodnik za pešce, kolesarska steza, javne in vzdrževalne poti) in preglednost na odsekih uvozov iz funkcionalnih zemljišč objektov. Ulična ograja je transparenta ali ozelenjena do skupne višine 1,0 m.
Odmik ograje:
2.1) Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Lahko se gradijo tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
2.2) V primeru, da ograjo postavljamo na zemljišče, ki meji z zemljiščem v lasti občine ali javnim dobrim, je minimalni odmik 2.00 m. Ob soglasju lastnika ali upravljalca je odmik lahko tudi manjši.
(3) Oporni zidovi nad vidno višino 1,50 m se izvedejo terasasto z vmesnimi zasaditvami ali ureditvami.
Odmik opornega zidu:
3.1) Oporni zidovi (razen opornih zidov ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko postavijo 1,5 m od meja sosednjih zemljišč. Lahko se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
3.2) V primeru, da oporni zid postavljamo na zemljišče, ki meji z zemljiščem v lasti občine ali javnim dobrim, je minimalni odmik 2.00 m, s soglasjem pristojne službe občinske uprave lahko tudi manj. Ob soglasju lastnika ali upravljalca je odmik lahko tudi manjši.
3.3) Obstoječi oporni zidovi se lahko sanirajo in nadomestijo na posestni meji brez soglasja mejaša. Dela potekajo iz investitorjeve strani.
(4) Funkcionalna ograja ob igriščih je lahko izvedena do višine 2,0 m kot enostaven objekt.«
17. člen
Doda se nov 14.a člen, ki se glasi:
                  »(objekti in naprave za obveščanje in oglaševanje)
(1) Objekti za obveščanje in oglaševanje so dopustni v vseh urejevalskih enotah v skladu z Odlokom o plakatiranju in oglaševanju v Občini Cerknica, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor.
(2) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob državnih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(3) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob državnih cestah je prepovedano. Svetlobne vitrine se lahko ob državnih cestah v naselju postavljajo zunaj vozišča državne ceste.
(4) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju državne ceste, izda direkcija na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti.
(5) Za pridobitev soglasja je potrebno izdelati elaborat za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, ki je strokovno-tehnični elaborat, s katerim so določeni: lokacija in prikaz objekta za obveščanje in oglaševanje ter način njegove postavitve, opredeljena pregledna polja, preglednostni prostori cestnih priključkov in križišč, pregledne berme v območju lokacije objekta ter drugi tehnični podatki, ki se nanašajo na objekt ali njegovo lokacijo, s soglasjem Direkcije RS za ceste. Investitor na svoje stroške postavi objekt za obveščanje in oglaševanje.«
18. člen
V 15. členu v točki 1 se doda besedilo, ki se glasi:
»– "Prometna študija za mesto Cerknica – končno poročilo", ki jo je izdelalo podjetje "Prometni institut Ljubljana d.o.o." v Ljubljani, aprila 2013
– "Prometni model za mesto Cerknica – končno poročilo ", ki jo je izdelalo podjetje "Prometni institut Ljubljana d.o.o." v Ljubljani, aprila 2013
– "Priprava prometnega modela in prometne študije za mesto Cerknica – predlog končnega poročila; elaborat – idejna zasnova križišč", ki jo je izdelala Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, v aprilu 2013.«
V točki 3 se doda besedilo, ki se glasi:
»– Obstoječa enosmerna cesta je Partizanska ulica z bočnimi parkirnimi mesti na vzhodni strani, skupne širine 5,50 m.
– Napajalne ceste so predvidene širine vsaj 3,50 m, v kolikor to omogoča obstoječe stanje.«
Točka 4 se zbriše.
19. člen
V 17. členu se preuredi točka 3 tako, da se glasi:
»(3) Za potrebe parkiranja stanovanjskih objektov se parkirne površine predvidi ob objektih na gradbenih parcelah investitorjev. Minimalne dimenzije parkirišča so 2.5 x 5 m. Izhodišča za izračun zadostnega števila parkirnih mest pri posameznih objektih:
   – enostanovanjske stavbe     2 PM,
  – dvostanovanjske stavbe     4 PM,
  – večstanovanjske stavbe in   2,5 PM na stanovanjsko
  gradnja v nizu          enoto,
  – vrtci, šole, stavbe za     2 PM/ oddelek + 1 PM / 2
  izobraževanje          zaposlena,
  – športne površine igrišč    1 PM / 250 m2 površine
                   igrišč,
  – prireditveni prostori, dvorane 1 PM / 5 sedežev,
  – cerkve             1 PM / 20 sedežev,
  – trgovski lokali        1 PM / 30 m2 koristne
                   površine
                   – najmanj 2 PM,
  – gostinski lokali        1 PM / 4 sedeže – najmanj 3
                   PM,
  – hotelski in objekti za     1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6
  kratkotrajno nastanitev     sedežev,
  – poslovni objekt s strankami  1 PM / 30 m2 – najmanj 2 PM;
  – poslovni objekt brez strank  1 PM / 2 zaposlena.«
Doda se točka 7, ki se glasi:
»(7) Za potrebe posameznih investitorjev se lahko zgradijo manjša parkirišča do velikosti 5 PM, tudi če niso varisana v grafičnem delu tega OPPN-ja. Kolikor se takšna parkirišča locirajo na območja predvidenih zelenih površin, se v ureditev parkirišč vključi zasaditev najmanj 1 funkcionalno drevo na 3 PM, oziroma na 5 PM 2 drevesi.«
20. člen
V 19. členu se doda točka 6, ki se glasi:
»(6) Objekti gospodarske javne infrastrukture ter parterne ureditve (tlakovanja in podobno) se lahko postavijo oziroma urejajo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče.«
21. člen
V 22. členu se dodata prvi dve točki, ki se glasita:
»(1) Obravnavano območje obsega zemljišče in objekte na katerih se nahajajo elektroenergetski vodi v lasti oziroma upravljanju podjetja Elektro Ljubljana d.d., ki so namenjeni oskrbi z električno energijo obstoječih odjemalcev v območju urejanja, kakor tudi na sosednjih območjih.
(2) Pred pričetkom kakršnih koli posegov v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu Cernica naročiti zakoličbo, umike in ustrezno mehansko zaščito elektroenergetskih vodov in naprav, kjer je to potrebno ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav s strani upravljavca distribuscijskega omrežja, kar mora biti zajeto v varnostnem načrtu.«
V 3. Točki se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru gradenj in rekonstrukcij omrežja bo celoten nizkonapetostni razvod izveden v območju napajalnih cest.«
22. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
                  »(tehnični pogoji električnega omrežja)
(1) Predviden poseg v prostor na območju obravnavane prostorske ureditve, v neposredni bližini obstoječih NN vodov, je dovoljen skladno s tehničnimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d.. Posebno pozornost je potrebno posvetiti mehanskim zaščitam zemeljskij vodov na odsekih, ki bodo potekali pod povoznimi površinami.
(2) Za posege v varovane pasove obstoječe elektroenergetske infrastrukture in za napajanje predvidenih objektov, je poleg zgornje točke potrebno za posamezne objekte znotraj območja urejanja še:
a. Krožišče Cesta 4 maja, Čabranska ul., Patrizanska
Prostorske ureditve na območju Ceste 4. maja posegajo v varovalni pas obstoječih NN kabelskih vodov. Pred pričetkom rušenja objekta, je potrebno odstraniti obstoječi nizkonapetostni kabelski priključni vod in PMO, ki se nahaja na objektu predvidenim za rušenje. Na parceli 36/1, k.o. Cerknica, je potrebno predvideti NN razdelilno omaro, v katero se vpeljejo obstoječi nizkonapetostni kabelski vodi, ki služijo za napajanje obstoječih odjemalcev sosednjih objektov.
b. Odstranitev objekta Tabor 2 (Pustek)
Pred pričetkom rušenja je potrebno odstraniti obstoječi nizkonapetostni kabelski priključni vod, ki se nahaja na objektu predvidenim za rušenje.
c. Dodatna izgradnja parkirnih mest na območju avtobusne postaje
Prostorske ureditve na območju avtobusne postaje posegajo v varovalni pas obstoječih NN kabelskih vodov in jih je potrebno po potrebi zaščititi s PVC cevmi.
d. Rušenje objekta Tabor 26 in izgradnja nadomestnega objekta
Prostorske ureditve na območju objekta Tabor 26 posegajo v varovalni pas obstoječih NN nadzemnih vodov. Obstoječe nadzemne vode je pred rušenjem omenjenega objekta potrebno umakniti na varno oddaljenost. Na parc. št. 191, k.o. Cerknica se postavi nov betonski drog (BD), na katerega se napnejo obstoječi nadzemni kabelski vodi za napajanje obstoječih odjemalcev sosednjih objektov.
(3) Zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi površinami in bodo namenjeni napajanju predvidenih in obstoječih objektov na obravnavanih območjih, naj se uvlečejo v PVC cevi.
(4) V priključno merilno kabelsko omarico predvidenih objektov je potrebno vgraditi prenapetostne odvodnike razreda 1 in izvesti ustrezno ozemljitev, za katero je potrebno izvesti kontrolne meritve.
(5) Po trasi priključnega nizkonapetostnega zemeljskega voda je potrebno položiti ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4 X 25 mm.«
23. člen
V celoti se spremeni 25. člen tako, da se glasi:
»(1) Na območju OPPN-ja se ogrevanje rešuje individualno. Nekateri večji objekti imajo skupinske kotlovnice, ki se bodo posodabljale. Možna je izgradnja novih kotlovnic do velikosti 30 m2.
(2) Možna je izgradnja daljinskega toplovodnega omrežja. Skladno z novelacijami Lokalnega energetskega koncepta Občine Cerknica in izvajanjem le tega, se načrtuje izgradnja skupinskih kotlovnic (toplarne) ter energetskih podpostaj izven ali v območju obravnave. Predvideno pa je tudi napajanje objektov v centralnem delu Cerknice.«
24. člen
Doda se nov 25.a člen, ki se glasi:
(raba energije v stavbah)
(1) V skladu z veljavnim pravilnikom se v stavbah mora zagotoviti najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije.
(2) Nove stavbe je potrebno načrtovati in graditi kot energetsko varčne objekte, pri čemer je treba prilagoditi zasnove objektov ter uporabljati ustrezne materiale, ki zagotavljajo primerno energetsko učinkovitost.
(3) Na obravnavanem območju je obvezna uporaba obnovljivih virov energije, za več objektov ali objekte splošnega družbenega pomena se lahko uporabi tudi zemeljski plin.
(4) Možna je postavitev naprav in delov naprav za ogrevanje oziroma hlajenje kot so:
– toplotne črpalke, uporabo podtalnice in zemeljske energije, itd.;
– sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne celice za proizvodnjo električne energije, na strehi objekta, v istem naklonu kot je streha in od strehe odmaknjeni največ 40 cm.
(5) Upravljalec naprave, ki je vir emisije snovi v zrak, mora skladno z veljavno zakonodajo zagotavljati izpolnjevanje zahtev iz okoljevarstvenih pogojev in soglasja.«
25. člen
V 26. členu se v točki 1 na koncu briše besedilo:
»Predvidena je ena skupna lokacija ekološkega otoka za obravnavano območje, kot je razvidno v grafičnih prilogah.«
26. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje je evidentirano z večjo koncentracijo enot kulturne dediščine. Pri izvedbi OPPN-ja je kot najpomembnejši kriterij upoštevan pogoj, da načrtovana gradnja in posegi ne bodo kvarno vplivali na kulturne vrednote objektov v sožitju z bivalnim okoljem.«
27. člen
V 28. členu se spremeni točka 1, ki se glasi:
»(1) Celotno območje leži znotraj enote arheološke dediščine EŠD 65 Cerknica – Arheološko najdišče
Cerknica, zato se upoštevajo naslednje smernice:
– pred vsakim posegom v tla (novogradnje, rekonstrukcije, obnove, rušitve, vzdrževalna dela, ipd.) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave;
– obseg potrebnih predhodnih arheoloških raziskav določi ZVKDS OE Ljubljana;
– na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav se določi obseg in način zaščitnih arheoloških raziskav, ki morajo potekati po določilih veljavne zakonodaje;
– po določilu veljavne zakonodaje mora arheološke raziskave zagotoviti investitor.«
28. člen
V 29. členu se v točki 4 zbrišeta druga in tretja alineja.
29. člen
V celoti se zbriše 30. člen.
30. člen
V celoti se zbriše 31. člen.
31. člen
V celoti se zbriše 32. člen.
32. člen
V celoti se zbriše 33. člen.
33. člen
V celoti se zbriše 34. člen.
34. člen
V 39. členu se v točki 4 doda besedilo, ki se glasi:
»Za drevesne naravne vrednote naj se pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov upošteva varstveni režim iz Odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti (Uradni list RS, št. 2/92, 126/04, 1/08).«
35. člen
Vsebina ostalih členov ostaja nespremenjena.
36. člen
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov Občine Cerknica, veljavnih v času vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
37. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Tekstualni in grafični del odloka se objavi na spletni strani Občine Cerknica.
Št. 350-1/2013
Cerknica, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti