Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Št. 5100-8/2014-1 Ob-3045/14 , Stran 1697
Št. 5100-8/2014-1 Ob-3045/14
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3 in 100/13 – popr.) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) ter Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije, (Uradni list RS-MP, št. 14/03), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2015–2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2015–2017 na vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Turčija. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter; – izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter; – izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati število prijav slovenskih in turških raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni strani agencije in ga do 3. 10. 2014 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do 3. 10. 2014 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in turški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Turčiji: TUBITAK, www.tubitak.gov.tr/uidb, kontaktna oseba je gospa Eylem Istem Bali, e-pošta: eylem.bali@tubitak.gov.tr). 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, ki ovrednoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo obravnavan in dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2014. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2015–2017 znaša okvirno 48.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2015–2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji; – stroške namestitve za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno; – dnevnice za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije turškim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2017. 9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, oblika prijav, način predložitve prijav in opremljenost prijav 9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom (1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-TR-JR-Prijava/2014 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec). (2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 3. 10. 2014 do 12. ure. (3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika. 9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa (1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-TR-JR-Prijava/2014) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO. (2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. (3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2015–2017« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. (4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 3. 10. 2014, do 12. ure in v papirni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 3. 10. 2014, do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 3. 10. 2014, do 15. ure. 9.3. Popolnost prijave (1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. (2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno prispelih prijav Postopek javnega razpisa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih ovojnic, ki vsebujejo prijave, vodi strokovna komisija. Odpiranje bo potekalo predvidoma 7. oktobra 2014 v prostorih agencije, in sicer po vrstnem redu glede na datum in čas prispetja prijave. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Strokovna komisija pripravi prednostni seznam prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ga posreduje na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ki predlagani prednostni seznam sporazumno uskladi na skupnem odboru. Na podlagi podpisanega dogovora skupnega odbora direktor agencije sprejme obrazložen sklep. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa prejeli individualno obvestilo predvidoma v roku enega meseca po podpisanem dogovoru oziroma do konca leta 2014. 12. Razpisna dokumentacija vsebuje – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec (ARRS-BI-TR-JR-Prijava/2014), – obrazec za vpetost raziskovalcev, ki niso člani programske skupine, v projekte izven okvira financiranja ARRS (ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014), – Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A), – Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3 in 100/13 – popr.), – Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). 13. Informacije o razpisni dokumentaciji Javni razpis in razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak ali po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti