Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2434. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, stran 6226.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 45/10) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) S to uredbo se za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1298/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede dodelitve finančnih sredstev za določene države članice iz Evropskega socialnega sklada (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 256), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES),
– Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, stran 289), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1236/2011 z dne 29. novembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) 1828/2006 glede naložb prek instrumentov finančnega inženiringa (UL L št. 317 z dne 30. 11. 2011, str. 24), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 82), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 153/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L št. 58 z dne 29. 2. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1085/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L št. 170 z dne 29. 6. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 484/2013 z dne 24. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 718/2007 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L št. 139 z dne 25. 5. 2013, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 718/2007/ES),
urejajo obveznosti organa upravljanja, nacionalnega organa, organa za potrjevanje in revizijskega organa (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) in njihova medsebojna razmerja v postopkih načrtovanja, izvajanja in porabe sredstev programov evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v programskem obdobju 2007–2013 v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: evropske teritorialne politike) in izvajanja operativnih programov v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013.«.
V drugem odstavku se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. Medregionalnih programov, v katerih je organ upravljanja izven Republike Slovenije:
– medregionalni program ESPON in
– medregionalni program URBACT.
3. Čezmejnih, transnacionalnih in medregionalnih programov, v katerih je organ upravljanja izven Republike Slovenije:
– operativni program čezmejnega sodelovanja Italija–Slovenija 2007–2013,
– operativni program čezmejnega sodelovanja IPA Jadranska pobuda 2007–2013,
– transnacionalni program Območje Alp,
– transnacionalni program Srednja Evropa,
– transnacionalni program Jugovzhodna Evropa,
– transnacionalni program Mediteran,
– program medregionalnega sodelovanja INTERREG IVC in
– medregionalni program INTERACT II.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko« nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko«.
V drugem odstavku se besedilo »Ministrstvo za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za infrastrukturo in prostor«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »Pri transnacionalnih operativnih programih iz 2. točke« nadomesti z besedilom »Pri transnacionalnih operativnih programih iz 3. točke«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-1541-0004
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti