Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2417. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti, stran 6205.

Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza (Uradni list RS, št. 59/12) in 12. ter 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 23. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
1. S tem odlokom se ob upoštevanju določil Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (Uradni list RS, št. 11/10, 48/10) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti, ki se nahaja v enoti urejanja NA4(*), v nadaljevanju OPPN.
2. OPPN je izdelalo podjetje ALFA ARS, d.o.o., Stritarjeva ulica 8, Kranj pod številko U-1044/11, v maju 2014.
2. člen
(namen OPPN)
Namen OPPN je določitev podrobne lokacije in pogojev za gradnjo 13 stanovanjskih hiš z garažami ali brez ter enostavnimi in nezahtevnimi objekti, pripadajočo infrastrukturo, dostopnimi potmi in zunanjo ureditvijo ter začasnim dostopom za čas gradnje.
3. člen
(vsebina OPPN)
OPPN vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja OPPN, lego, zasnovo, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditve ter okoljevarstvene ukrepe.
a. Besedilni del obsega;
I. Uvodne določbe
II. Opis prostorske ureditve
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
IV. Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
V. Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine
VI. Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
VII. Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
VIII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
IX. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
X. Končne določbe
b. Kartografski del obsega;
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta s prikazom prostorske ureditve na širšem območju
2. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta s prikazom enot urejanj prostora in gospodarske javne infrastrukture na širšem območju
3. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
4. Ureditveno situacijo
5. Prikaz ureditev glede omrežij in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo
c. Priloge obsegajo;
– Izvleček iz strateških prostorskih aktov
– Prikaz stanja prostora
– Seznam strokovnih podlag
– Smernice in menja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev
– Povzetek za javnost.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(ureditveno območje in opis ureditve)
I. Območje OPPN obsega zemljišča parc. št. parc. št. 305/1, 305/2 (del), 306/7, 306/8, 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in 656/1 (del) vse k.o. Naklo, s skupno površino cca 8 278,00 m2.
II. Pobudo za pripravo OPPN za ureditveno območje NA4–Naklo-ob avtocesti – 1. faza so podali lastniki zemljišč v obravnavanem območju parc. št. 305/1, 305/2 (del), 306/7, 306/8, 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in 656/1 (del) vse k.o. Naklo, kateri želijo zgraditi 13 prostostoječih stanovanjskih objektov z garažami ali brez. Ker širitev (novogradenj) ni možna brez posegov na območje, ki se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo se predlaga 1. faza izvedbe OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti, ki je bila podana s strani investitorjev poleg pobude za pričetek postopka novega OPPN.
III. Ureditveno območje je prikazano v grafičnem načrtu (kartografski del; Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem).
IV. Pri pripravi OPPN za ureditveno območje NA4–Naklo-ob avtocesti – 1. faza, so bile dosledno upoštevane določbe Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Naklo (Uradni list RS, št. 11/10, 48/10), v nadaljevanju OPN.
5. člen
(predvideni posegi v območju OPPN)
(1) Območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se nahaja na severno-vzhodnem delu roba naselja Naklo med obstoječo zazidavo in avtocesto E61 Kranj–Jesenice in obsega dele ali celotna zemljišča parc. št. 305/1, 305/2 (del), 306/7, 306/8, 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in 656/1 (del) vse k.o. Naklo, ki v naravi predstavljajo ravna, nepozidana stavbna zemljišča, katera so na severu omejena z avtocesto E61 Kranj – Jesenice, na jugo-zahodnem delu z obstoječim in zaključenim delom naselja Naklo, na jugo-vzhodnem delu pa z lokalno cesto Naklo–Cegelnica.
(2) Velikost območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza je cca 8 278,00 m2.
6. člen
(ureditve izven območja OPPN)
(1) Izven območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza bodo obdelane vse predvidene potrebne prometne, energetske in komunalne ureditve na pripadajočih površinah, za potrebe povezave s širšim območjem, ki so potrebne za njihovo nemoteno izvedbo in rabo.
(2) Vse predvidene potrebne prometne, energetske in komunalne ureditve na pripadajočih površinah, za potrebe povezave s širšim območjem bo mogoče izvesti tudi za območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 2. faza.
7. člen
(predvideni posegi v območju OPPN)
V območju OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza je predvidena:
– Gradnja samostoječih eno- ali dvostanovanjskih objektov treh različnih tipov s pripadajočimi garažami ali brez in zunanjo ureditvijo (dostopi do zemljišč in objektov, funkcionalne površine – dvorišča, manipulativne površine in parkirišča, zelene površine).
– Gradnja javne infrastrukture.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTORU
8. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Zemljišča namenjena predvideni ureditvi tj. zemljišča s parc. št. 305/1, 305/2 (del), 306/7, 306/8, 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in 656/1 (del) vse k.o. Naklo, v naravi predstavljajo ravno travnato površino, ki se po svojem namenu nahajajo znotraj območja stavbnih zemljišč.
(2) Območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza leži na severno-vzhodnem delu naselja Naklo.
(3) Nova zazidava se bo navezovala na Grogovo ulico na jugovzhodni strani, in na Staro cesto (del objektov), kot lokalno povezovalno ulico (slepa ulica) na severozahodni strani.
(4) Gospodarska javna infrastruktura je izvedena v robu cestišča javne ceste Grogove ulice oziroma parc. št. 619/1, k.o. Naklo in bo na novo izvedena po delu zemljišč območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza, do posameznih objektov.
(5) Ravno tako bo iz javne ceste Grogova ulica oziroma parc. št. 619/1 k.o. Naklo izvedena dostopna pot do posameznih objektov. Del objektov (objekti tipa C) se bodo navezovali do dela javne ceste po Stari cesti – slepa ulica.
(6) Nova pozidava se bo v tlorisnih in višinskih gabaritih, razmerjih in oblikovanju fasad objektov zgledovala po tipologiji obstoječih objektov.
9. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
(1) Predvidena je pozidava v območju OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza, ki bo predstavljala tri različne tipe eno- ali dvedružinskih klasično ali montažno grajenih stanovanjskih objektov, podkletenih, delno podkletenih ali nepodkletenih z izkoriščenim ali neizkoriščenim podstrešjem.
(2) Ob stanovanjskih objektih je mogoča gradnja garaže ali drugega enostavnega ali nezahtevnega objekta na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) oziroma zakonodaje, ki bo nadomestila navedeno uredbo.
(3) Znotraj območja urejanja je mogoča tudi izgradnja potrebne infrastrukture.
(4) OPPN se pripravi ob upoštevanju usmeritev iz državnih in občinskih strateških prostorskih aktov. Glede vsebine, priprave in sprejema OPPN se upoštevajo predpisi o prostorskem načrtovanju.
10. člen
(vrste dopustnih gradenj in rešitev)
Predvidena pozidava v območju podrobnega načrta se deli:
– na gradnjo osnovnih objektov – stanovanjskih objektov tipa A, B in C
– gradnjo garaže ali enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z določbami Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) oziroma zakonodaje, ki bo nadomestila navedeno uredbo.
11. člen
(gradnja osnovnega stanovanjskega objekta)
(1) Območje bo pozidano s prostostoječimi individualnimi objekti – hišami treh tipov;
– tip A – tlorisnih dimenzij 8,00 m x 12,00 m,
– tip B – tlorisnih dimenzij 8,00 m x 11,00 m,
– tip C – tlorisnih dimenzij 8,00 m x 12,00 m.
(2) Deli tlorisa v okvirju maksimalnih gabaritov so lahko členjeni (erkerji, izzidki, niše). Višina pritličja nad raščenim terenom lahko sega največ +0,50 m. Etažnost bo največ K + P + M (klet, pritličje, mansarda).
(3) Strehe nad stanovanjskimi objekti so simetrične dvokapnice, slemena vzporedno z daljšo stranico objekta, v naklonu od 38° do 42°. Ravna streha je dopustna nad delom objekta v primeru pohodne strehe (terasa, balkon).
(4) Odpiranje strešin stanovanjskih objektov je dovoljeno v obliki frčad. Višina slemena frčad mora biti nižja od slemena osnovne streh. Strehe frčad in prizidkov se praviloma oblikujejo v enakem naklonu kot osnovna strešina (naklon strehe, vrsta kritine).
(5) Frčade stanovanjskih hiš se lahko oblikuje z modernimi arhitekturnimi elementi (ravna streha). Deli stavb, v posameznih etažah kot so balkoni, lože – podaljški prostorov, oblikovni poudarki so lahko zamaknjeni do 1,50 m.
(6) Prizidave in nadzidave k osnovnemu stanovanjskemu objektu ne smejo presegati maksimalnih gabaritov stanovanjskega objekta in števila stanovanjskih enot.
(7) Višina slemena stanovanjskih objektov lahko segajo največ 8,50 m nad koto raščenega terena.
(8) Višina kapi strešine mora biti vsaj 3,40 m nad koto raščenega terena.
(9) Barve fasad so lahko bele ali v svetlih tonih spektra zemeljskih barv.
(10) Barva kritine naj bo sivih tonih.
(11) Prepovedane so močne kontrastne žive barve fasad.
(12) Deli fasad se lahko obdelajo v različnih naravnih materialih (les, kamen).
(13) Ob stanovanjskih objektih se uredijo zadostne površine za mirujoči promet, manipulativne površine in površine za dostop. Naštete površine morajo biti tlakovane ali asfaltirane, dvoriščne površine urejene v protiprašni izvedbi ter preostale površine ozelenjene in urejene v obliki zelenic in drugih oblikah zelenih površin.
(14) Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest.
(15) Ob dnevnih prostorih se lahko oblikuje večja terasa za bivanje na prostem ali drug objekt v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) oziroma zakonodaje, ki bo nadomestila omenjeno uredbo.
(16) Na delu zemljišča, ki je neposredno povezan z bivalnimi prostori v pritličju stanovanjskega objekta se lahko uredi terasa, ki je lahko nadkrita ali zasenčena s pergolo ali markizo.
12. člen
(gradnja drugih objektov na zemljiški parceli)
(1) Pri vseh tipih stanovanjskih objektov je možnost postavitve garaže maksimalnih dimenzij 6,00 m x 6,40 m, ki se fizično lahko navezuje na stanovanjsko hišo ali pa predstavljajo samostojni objekt.
(2) Ob osnovnem stanovanjskem objektu, navezujoč nanj ali ne, je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z določbami Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) oziroma zakonodaje, ki bo nadomestila omenjeno uredbo.
(3) Strehe nad ostalimi objekti imajo lahko položnejši naklon, oziroma minimalni naklon (ravna streha) ali zaobljeni profil.
13. člen
(odmiki)
(1) Odmiki stanovanjskih objektov od parcelnih meja morajo biti vsaj 4,00 m (zid stanovanjske hiše) in 1,50 m za garažo ali enostaven in nezahtevni objekt zgrajen na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) oziroma zakonodaje, ki bo nadomestila omenjeno uredbo.
(2) Manjši odmik je mogoč le ob pisnem soglasju mejaša.
14. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Pri oblikovanju objektov je treba zagotoviti usklajenost z obstoječo pozidavo v okolici.
(2) Pri določanju lege objektov na zemljiščih je upoštevana ureditev dovoza in vhoda na zemljišče ter ustrezni bivalni pogoji v in ob objektu.
(3) Del zemljišča med cesto in stanovanjskimi objekti bo utrjen (tlakovan ali asfaltiran). Na njem bosta zagotovljeni vsaj dve parkirni mesti na posamezno stanovanjsko enoto oziroma stanovanjski objekt, upoštevajoč parkirna mesta v garaži oziroma pod nadstreškom, če ju objekt ima. Kolikor se parkirna mesta za potrebe parkiranja stanovalcev zagotavljajo v garaži ali pod nadstreškom, je potrebno zagotoviti tudi parkirno mesto za obiskovalce.
(4) Preostali del gradbene parcele bo urejen kot zelenica oziroma vrt.
(5) Na zemljišču posameznih stanovanjskih objektov je dovoljena gradnja garaž in enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z določbami Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) oziroma v skladu z vsakokratno zakonodajo, ki omenjeno uredbo nadomesti.
15. člen
(ureditev okolice)
(1) Utrjene površine namenjene dostopu, dovozu, parkirišču in manipulativnim površinam bodo utrjene ter izvedene v ustreznih naklonih z urejenim odvodnjavanjem in opremljene z lovilci olj, oblikovane brez arhitekturnih ovir.
(2) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte (gradbiščna baraka), odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
16. člen
(lega objekta na zemljišču)
(1) Lega stanovanjskega objekta je prikazana v kartografskem delu s prilogo ureditvene situacije.
(2) Odmiki stanovanjskega objekta od parcelnih meja morajo biti v skladu z ureditveno situacijo oziroma v okviru dopustnih odstopanj, pod pogojem, da so usklajeni s predpisi s področja graditve objektov in varstva pred požarom.
17. člen
(parcelacija)
1. Pripadajoča zemljišča območja OPPN NA4–Naklo-ob avtocesti – 1. faza in predmetne gradnje in vseh ureditev povezanih z njimi so identične meji OPPN. Območje OPPN obsega zemljišča parc. zemljišča s parc. št. 305/1, 305/2 (del), 306/7, 306/8, 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in 656/1 (del) vse k.o. Naklo.
2. Za namen predvidene gradnje je že izvedena parcelacija sedanjih zemljiških parcel, glede na priloženo situacijo OPPN–Naklo-ob avtocesti – 1. faza.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTURKTURO
18. člen
(skupni pogoji)
(1) Obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v neposredni bližini območja OPPN NA4–Naklo-ob avtocesti – 1. faza je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci.
(2) Poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih vodov gospodarske infrastrukture in priključitev nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb pod pogoji soglasodajalcev.
(3) Pri izgradnji komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati predpisane minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po veljavnih predpisih in zakonodaji in pogojih soglasodajalcev. Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora potekati medsebojno usklajeno.
(4) Predvideni objekti v območju OPPN NA4–Naklo-ob avtocesti – 1. faza se morajo priključiti na gospodarsko javno infrastrukturo.
(5) V okviru strokovnih podlag za območje OPPN NA4 – Naklo – ob avtocesti – 1. faza v občini Naklo je potrebno izdelati zasnovo projektnih rešitev prometnega, komunalnega in energetskega omrežja v skladu z izdanimi smernicami.
(6) Obravnavano območje bo urejeno z naslednjo promet­no, komunalno in energetsko infrastrukturo:
– Cesta z odvodnjavanjem
– Vodovod
– Kanalizacija
– Elektrika
– Javna razsvetljava
– Telefon
– Plinovod.
19. člen
(cestno in prometno omrežje)
(1) V območju OPPN NA4–Naklo-ob avtocesti – 1. faza se zgradi dostopna pot do posameznih stanovanjskih objektov.
(2) Prometna ureditev znotraj območja OPPN je načrtovana v skladu z izdanimi smernicami Občine Naklo, št.: 3505-0005/2011-36/112 z dne 17. 1. 2013. Promet se bo po območju odvijal dvosmerno. Zasnova temelji na zahtevah Odloka o občinskih cestah (UVG, št.: 19/99, Uradni list RS, št. 55/08, 29/12). Predvidene ceste ustrezajo kriterijem za javno pot v skladu s 7. členom Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05) in 91. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo) Uradni list RS, št. 11/10, 48/10).
(3) Prometna ureditev je razdeljena na tri odseke in sicer cesti »A« in »B« se nahajata v južnem delu območja in se preko obstoječega že zgrajenega kraka priključujeta na Grogovo ulico, ki poteka južno od območja. Cesta »C«, ki poteka severno od zgornjih treh objektov se priključuje preko obstoječega že zgrajenega priključka na Staro cesto.
(4) Cesta »A« je širine 4,00 m, v katero je vključena tudi enostranska asfaltirana mulda, širine 0,50 m. Predvidena je še obojestranska bankina, širine 0,50 m, tako da je skupna širina cestišča 5,00 m. Cesti »B« in »C« sta širine 3,50 m, vključno z enostransko povozno asfaltno muldo širine 0,50 m. Predvidena je še obojestranska gramozna bankina širine 0,25 m. Skupna širina cestišča je 4,00 m.
(5) Vzdolžni nagib je v mejah od 1,00 %–1,50 %. Prečni nagib proti asfaltirani muldi je enostranski 2,50 %.
(6) Horizontalni radiji so R = 5,00 m, priključni radii za stanovanjske objekte so R = 2,00 m.
(7) Do vsakega objekta je zagotovljen tudi dovoz za intervencijska vozila.
(8) Cesta »A« poteka iz južne smeri, kot nadaljevanje obstoječega dovoza in se na območju med šestimi objekti obrne proti vzhodu, kjer se zaključi na meji območja OPPN z možnostjo nadaljevanja proti vzhodu.
(9) Cesta »B« je nadaljevanje ceste »A« od krivine proti severu in napaja dva stanovanjska objekta.
(10) Cesta »C« ni vezana na ostali dve cesti, ampak se samostojno priključuje na obstoječ dovoz na zahodu.
(11) Skladno z določili OPPN bo potrebno na slepih priključkih zagotoviti obračanje vozil. Zasnova cest »A« in »B« omogoča obračanje vozil na križišču, kjer se cesta »A« obrne proti vzhodu, cesta »B« pa se nadaljuje proti severu. Na tem mestu bodo lahko obračala vsa vozila, tako osebna, kot smetarska in intervencijska. Na koncu vsakega od krakov pa bo možno obračanje tudi na dvoriščih posameznih objektov, zato so kraki cest toliko podaljšani, da je mogoče obračanje in čelno vključevanje na glavne občinske ceste.
(12) Asfaltirano vozišče z muldo ima sledeč zgornji ustroj:
– 3 cm = AC 8 surf B 70/100 A3
– 6 cm = AC 22 base B 50/70 A3
– 40 cm tamponski drobljenec TD 32
Me zgornjega ustroja > / = 100 MPa.
(13) Vozišče je obojestransko omejeno z armirano betonskimi lamelami, ki so prereza 5x25 cm, so izdelane montažno v betonu C25/30 in položene v betonski temelj C8/10.
(14) Meteorne vode z vozišča so vodene preko asfaltirane mulde v požiralnike, ki imajo vtoke preko LTŽ mreže, so brez dna, tako da ima vsak tudi funkcijo ponikovalnice. V kolikor se ob gradnji ugotovi, da so tla slabo prepustna, se ob požiralnikih zgradi še dodatne ponikovalnice z večjo ponikalno površino. Del vode bo poniknil tudi v gramoznih bankinah.
(15) Požiralniki so iz poliestrskih cevi fi 45cm, mreže so težke izvedbe (tip D).
(16) Skupaj je predvidenih devet (9) požiralnikov.
20. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na poti (Grogova ulica), parc. št. 619/1 k.o. Naklo (2096), ob robu cestišča, je predvideno mesto priključevanja javnega voda elektrovoda, v dolžini cca 322 m.
(2) Mesto priključitve na javni vod bo na trafo postaji številka TP 0051 Naklo Šola. NN izvod iz TP 0051 Naklo Šola, bo potekal do prostostoječe omarice na zemljišču parc. št. 312/1 k.o. Naklo (2096).
(3) Obravnavano območje trinajstih stanovanjskih hiš bo priključeno na obstoječe NN omrežje. Priključna točka novega kablovoda za priključitev obravnavanih objektov je obstoječa prosto stoječa razdelilna omarica na zemljišču parc. št.: 312/1, k.o. Naklo. Iz te omare bo izveden nov izvod do razdelilnih oziroma merilnih omar lociranih na parcelnih mejah posameznih objektov. Vse razdelilne oziroma merilne omare so locirane tako, da so dostopne iz javnih površin. Vse novo predvideno NN omrežje bo izvedeno v kabelski kanalizaciji.
(4) Na območju gradnje se zgradijo kabelski jaški 1,2 x 1,2 x 1,2 m, BC100 ali BC80.
(5) Na območju gradnje se zgradi kabelska kanalizacija iz 2XPVC110 cevi oziroma 1XPE80 cev do posameznih gradbenih parcel na območju obdelave.
21. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za potrebe predvidenega območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se izvede vod javnega vodovoda.
(2) Območje obdelave bo napajano iz javnega vodovodnega omrežja. Omrežje se napaja iz vrtine v Dupljah in iz virov v Občini Tržič. Glavni razdelilni vodohram se nahaja nad vasjo Zgornje Duplje (Arhovo gradišče). V primeru večje porabe vode pa se lahko napaja direktno iz vrtine. Predvideno območje bo priključeno na javno omrežje na treh mestih.
(3) Severni trije objekti, ki ležijo ob cesti »C« se bodo napajali preko priključkov, ki se bodo priključevali direktno na že obnovljen vodovod proti Cegelnici.
(4) Ostali objekti pa se bodo priključevali na nov sekundarni vodovod, ki se bo na jugu, na Grogovi ulici priključeval na obnovljen vodovod, ki poteka po tej cesti, na zahodu pa na obstoječ sekundarni vodovod, ki se s hidrantom zaključuje ob objektih Stara cesta 14 in 20. Poleg tega bo krak novo predvidenega sekundarnega vodovoda potekal še do konca ceste »A« na vzhodu, kjer se bo ob morebitni kasnejši širitvi tega dela naselja lahko podaljšal v to območje. Ta del vodovoda se bo zaključil z nadtalnim hidrantom, ki bo služil kot blatni izpust.
(5) Zasnova omrežja in dimenzioniranje
Izračun potrebnih količin vode:
Stanovanjske enote 13
13 x 5 = 65 oseb
Ker gre za strnjeno naselje vzamemo 170 l/osebo/dan
65 x 170 = 11.050 l/dan = 11,05 m3/dan
Poraba:
         11.050
    Qs = ---------------- = 0,128 l/sek
        24 x 3.600
Qmax = 0,128 x 1,5 x 1,2 x 1,5 = 0,346 l/sek
Qpož = 10,00 l/sek
Qpot = Qsr + Qpož = 0,346 + 10,00 = 10,346 l/sek
(6) Sekundarni vodovod po območju OPPN bo izveden v ceveh iz nodularne litine fi 100 mm. Skupna dolžina vodovodov premera 100 mm znaša 201 m. Hišni priključki bodo izvedeni v ceveh PEHD DN 32/12.5 in bodo na vsej dolžini uvlečeni v zaščitne cevi PEHD DN 63/12.5. Odcepi hišnih priključkov bodo izvedeni z navrtnim zasuni in vgradbenimi garniturami. Hišni priključki bodo izvedeni na zemljišča posameznih objektov. Na najbližjem možnem mestu, ki mora biti stalno dostopno in izven povoznih površin so predvideni tipski »termo« vodomerni jaški.
(7) Odcepi sekundarnega vodovoda z glavnega vodovoda so zgrajeni preko T kosov, ovalnih zasunov, ki so lahko vgrajeni z vgradbenimi garniturami in varovalnimi cestnimi kapami, ali pa v AB revizijskih jaških.
22. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Mimo obravnavanega območja poteka obstoječe distribucijsko plinsko omrežje. Po obravnavanih cestah se predvideva gradnja novega plinskega omrežja dimenzije DN63 oziroma DN75. Vsak posamezni priključnik se bo lahko individualno priključil na predvideno distribucijsko plinsko omrežje. Plinovodno omrežje se bo na obstoječe omrežje priključevalo ločeno in sicer za območje ob cestah »A« in »B« ter ločeno za objekte ob cesti »C«.
(2) Območje ob cestah »A« in »B« se bo na obstoječe distribucijsko omrežje priključilo na zemljišču (dostopna cesta) parc. št.: 308/8, k.o. Naklo, območje ob cest »C« pa na zemljišču (dostopna cesta) parc. št.: 306/2 k.o. Naklo. Omrežje v cesti »A«, na vzhodnem delu, bo ustreznih dimenzij, da se bo lahko nadaljevalo tudi ob morebitni širitvi območja.
23. člen
(fekalna kanalizacija)
(1) FEKALNA KANALIZACIJA
I. Sistem odvodnjavanja
a. Predviden je ločen sistem odvodnjavanja komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda kar pomeni sledeče;
– Vse komunalne odpadne vode v kanalizacijo in s tem v centralno čistilno napravo Kranj.
– Padavinske vode z utrjenih površin v kanalizacijo in v ponikanje.
– Padavinske vode s streh v kanalizacijo na zemljišču investitorja in v ponikanje.
b. Eventualne tehnološke odpadne vode je potrebno v objektih voditi ločeno ter pred odtokom v kanalizacijo obdelati do stopnje, ki jo zahtevajo predpisi za priključitev v javno kanalizacijo.
c. Odpadne komunalne vode se v kanalizacijskem omrežju vodi v javno kanalizacijo občine Naklo in s tem v CČN Kranj.
d. Padavinska voda z utrjenih površin se odvaja v ponikanje v območju OPPN. Vse padavinske vode s parkirišč se vodijo skozi lovilce olj.
e. Padavinska voda s streh se z ločeno kanalizacijo odvaja v ponikanje v območju posameznih parcel znotraj OPPN.
II. Zasnova in opis omrežja
a. Kanalizacija komunalnih odpadnih vod
Ocena odtočnih količin
   Stanovanjske enote 13   13 x 5 = 65 oseb
Srednji dnevni odtok 65 x 0.005l/s/osebo = 0,325 l/s
Tuja voda 50 % = 0,325 x 0,5 = 0,163 l/s
Qmax = 2 x 0,325 + 0,163 = 0,813 l/s
Kanal Ø25 0,5 % 50 % polnjenje
b. Vsa kanalizacija v območju OPPN je gravitacijsko speljana do Grogove ulice. Kanalizacija se priključi v obstoječ ločen javni kanal v Grogovi ulici. Priključni kanal poteka v dolžini 182 m izven območja urejanja OPPN v občinski cesti v podvozu pod državno cesto.
c. Vsi kanali so premer 250 mm, priključki posameznih objektov premer 150 mm. Skupna dolžina omrežja v območju je 1245 m, izven območja pa 28 m. Globina kanalov omogoča gravitacijski odvod z višine pritličja vseh objektov. Za morebitne odtoke iz kleti objektov je zagotovljeno dovajanje do globine 1,50 m.
d. Kanali morajo biti zgrajeni iz materialov in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema vključno z jaški. Ustrezne so vse cevi iz umetnih mas (PVC, PE, poliester in drugo) minimalne togosti SN8 s tovarniško izdelanimi jaški iz umetnih snovi.
III. Kanalizacija padavinskih vod utrjenih površin
a. Odvod padavinskih vod s cest je urejen s ponikanjem. Požiralniki so locirani v muldi, morebitne ponikalnice pa so locirane v gramoznih bankinah.
b. Pri računskem nalivu 240 l/s/ha (postaja Brnik t = 15 min povratna doba 10 let) je količina odtoka pri posameznih požiralnikih od 3 l/s do 5 l/s.
c. Kanali so notranji premer 15 cm z minimalnim padcem dna 0.5 %.
d. Predvidene so plitve ponikalnice premer 0,8 m z globino dna 1,5 m pod dotokom kanala. Skupaj je 9 požiralnikov in 9 ponikalnic. Količine padavinskih vod bodo manjše, ravno tako je v navedenem primeru razpršeno ponikanje, zato ni bila opravljena posebna geološka presoja, ki bi posebej določala globino ponikanja padavinskih voda.
IV. Kanalizacija padavinskih vod streh
a. Padavinske vode s streh se odvajajo ločeno v ponikanje na območju zemljišča posameznih objektov. Odtok v posamezno ponikalnico je od 4 do 7 l/s.
b. Kanali so notranjega premera 15 do 20 cm z minimalnim padcem dna 0.5 %. Možno je vgraditi vse vrste cevi iz umetnih mas minimalne togosti SN8.
24. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Obravnavano območje bo priključeno na telekomunikacijsko omrežje. Predvidena je priključitev na telekomunikacijskega operaterja Telekom Slovenije d.d., ki ima ob obravnavanem območju že zgrajeno obstoječe TK obrežje ustreznih kapacitet za pokrivanje novo predvidenih priključnikov.
(2) Novo predvideno omrežje za napajanje območja obravnavanega OPPN je priključno mesto na objektu Stara cesta 24 (parc. št. 308/5, k.o. Naklo). Od predvidenega priključnega mesta bo zgrajena nova kabelska kanalizacija v katero bodo vgrajeni TK kabli. Na parcelni meji, na stalno dostopnem mestu iz javnih mest so predvidene priključne omarice.
(3) Na območju gradnje se zgradi kabelska kanalizacija iz 2XPVC110 cevi oziroma 1XPE80 cev do posameznih gradbenih parcel na območju obdelave.
(4) Na območju gradnje se zgradijo kabelski jaški 1,2 x 1,2 x 1,2 m, BC100 ali BC80.
25. člen
(javna razsvetljava)
(1) Obravnavano območje bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki bo priključena na že obstoječo javno razsvetljavo.
(2) Predvidene svetilke morajo biti skladne s predpisanimi svetilkami enotno določenimi za celotno občino Naklo in bodo nameščene na kandelabre višine 5 m. Kandelabri bodo pritrjeni na betonske temelje, ki se jih locira na ustreznih mestih. Za napajanje javne razsvetljave se predvidi kabel NYY-J 4x10+2,5 mm2, ki bo položen v kabelski kanalizaciji in bo potekala skupaj v isti trasi z NN kabelsko kanalizacijo. V same svetilke je vgrajena redukcijska naprava, ki omogoča z omejevanjem svetlobnega toka in moči s pomočjo redukcijske naprave v času manjšega prometa oziroma v nočnih urah.
(3) Lokacije kandelabrov so ob vozišču na zunanjem delu gramozne bankine v medsebojni razdalji cca 30 m. Za zaščito pred udarom električnega toka se predvidi sistem TN-C – samodejni odklop napajanja.
(4) Svetilke se bodo napajale iz obstoječe javne razsvetljave. Priključitev bo izvedena pri obstoječi svetilki na Grogovi ulici.
(5) Na območju gradnje se zgradi kabelska kanalizacija iz 1XPVC110.
26. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Vsi objekti znotraj območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza, bodo priključeni na ravnanje z odpadki v Občini Naklo, pod pogoji izvajalca javne službe ravnanja z odpadki.
(2) Lastniki objektov, v katerih bodo nastajali odpadki, bodo pred priključitvijo objekta v sistem ravnanja z odpadki pridobili mnenje oziroma soglasje o priključitvi od izvajalca javne službe ravnanja z odpadki.
(3) Pri postavitvi zabojnikov ob objektih ter načinu vključitve in odvoza komunalnih odpadkov iz obravnavanega območja urejanja prostorskega načrta za območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza, je upoštevan Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Naklo, ter vsa zahtevana zakonodaja iz področja odpadkov.
27. člen
(začasni objekti)
(1) Zaradi lažje gradnje prometne, komunalne in energetske infrastrukture je predvidena izvedba začasne dostopne poti do obravnavanega območja. Predvideva se izgradnja dostopne poti širine 3,00 m.
(2) Pot bo potekala po zemljiščih parc. št.: 620/4, 309/1 in 308/12, vse k.o. Naklo. Zemljišče parc. št.: 620/4 k.o. Naklo je v naravi pot, zemljišča parc. št. 309/1 in 308/12 obe k.o. Naklo pa sta v naravi kmetijsko zemljišče.
(3) Izvedba začasne dostopne poti bo izvedena z odstranitvijo plodne zemljine (humusa) in deponiranje humusa na začasni deponiji, za kasnejšo rekultivacijo.
(4) Na mesto odstranjenega humusa se vgradi gramozno nasutje granulacije zrn (0–63 mm) z utrjevanjem. Po zaključku gradnje se ves pripeljani nasipni gramoz odstrani in odpelje na deponijo gradbenih materialov, predhodno deponirana plodna zemljina pa se iz začasne deponije pripelje nazaj na mesto izkopa oziroma začasne dostopne poti.
28. člen
(faznost gradnje javne infrastrukture)
Predvideno infrastrukturo se zgradi v več fazah na podlagi načrta komunalne infrastrukture.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULUTNE DEDIŠČINE
29. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se ne nahaja v območju varovanja kulturne dediščine.
(2) Območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se ne nahaja v območju varovanja vaškega jedra.
(3) V območju urejanja ni objekta ali območij dediščine. Dediščina, ki leži izven območja urejanja, rešitve pa nanjo ne bodo imele negativnega vpliva je registrirano arheološko najdišče Naklo – Gradišče na Štuclju nad Pivko (EŠD 5149). Konglomeratni pomol je s treh strani prepadno odsekan, proti vzhodu pa zavarovan z obrambnim nasipom in jarkom. V južnem delu so ohranjeni ostanki kvadratnega stolpa, vrzel v zidu nakazuje vhod (6.–7. stoletje).
(4) Pri načrtovanju OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza je bilo upoštevano načelo trajnostnega prostorskega razvoja. Prostorska ureditev območja je v celoti upoštevala javno korist varstva kulturne dediščine, rešitve so prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine.
(5) Z ureditvijo območja se ne bo na nikakršen način posegalo v območja in posamezne dele kulturne dediščine kraja. Z nameravani rešitvami se zagotavlja varovanje pred poškodbami ali uničenjem kulturne dediščine, v času gradnje in v času obratovanja objektov.
(6) Pri načrtovanju območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza so bili upoštevani;
– Varstveni režim, ki velja za kulturne spomenike, vključno z njihovimi vplivnimi območji.
– Varstveni režim, ki velja za varstvo kulturne dediščine.
– Varstveni režim, ki velja za registrirano arheološko najdišče.
(7) Višina objektov v načrtovanem območju OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza ne bo tako visoka, da bi zakrivala pogled na EŠD 5149 Gradišče na Štuclju nad Pivko.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
30. člen
(varovanje tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Z začasne prometne in gradbene poti ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katerega obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je potrebno preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je treba preprečiti odtekanje vod za kmetijsko obdelovane površine oziroma površine gradbenih parcel obstoječih objektov.
(3) Humus in rodovitna prst se ob začetku gradbenih del odstrani in deponira na način, ki ohranja njegovo rodovitnost oziroma tako, da se pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj rodovitnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
(4) Vse utrjene površine na katerih je možno parkirati vozila, morajo biti opremljene z lovilci olj v nepropustni izvedbi. Padavinske odpadne vode s prometnih površin se vodijo ponikovalnice preko lovilcev olj.
(5) Spremljanje izvajanja ukrepov povezanih z organizacijo gradbišča, zagotovi investitor.
31. člen
(varovanje voda in zaščitni ukrepi)
(1) Odvajanje, čiščenje in skladiščenje odpadnih, komunalnih in padavinskih odpadnih voda za območje OPPN bo usklajeno z Zakonom o vodah in s predpisi s področja varstva okolja;
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07,63/09, 105/10),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10),
– Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).
(2) Ustrezno je potrebno urediti odvodnjavanje padavinskih voda. Padavinske in drenažne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo tako, da ne bo prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin. Geološke razmere podlage bodo dopuščale da se padavinske vode prioritetno ponikajo, pri tem bodo ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. V skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 102/04 – ZGO-1-UPB1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO1, 57/08, 57/12) je možno v čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok padavinskih voda z urbaniziranih površin.
(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda z javnih cest in površin bo usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).
(4) V planu je določeno mesto trajnega deponiranja in odlaganja okolju neškodljivih snovi (izkopani material) – individualno deponiranje na zemljiščih investitorjev. V bližini območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se ne nahajajo priobalna in vodna zemljišča, brežine in pretočni profili.
(5) Zagotovljeno je preventivno preprečevanje obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženja vod in okolja.
32. člen
(ohranjanje narave)
Območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza se ne nahaja v območju naravnih vrednot, zavarovanih območjih ali pomembnih območjih biotske raznovrstnosti.
33. člen
(osončenje)
Oblikovanje objektov se mora zagotoviti na način in razpored prostorov, ki omogočajo 45º kot osončenja namenjenega za bivanje in v delu, ki je namenjen delu občutljivih prostorov.
34. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje in predpisov s področja varstva zraka. Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti.
(2) Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje predvidevajo predvsem preprečevanje prašenja z območja gradbišča in dovoznih cest.
35. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Za osvetljevanje javnih in zasebnih zunanjih površin naj se uporabijo žarnice, ki ne oddajajo UV spektra; to je natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne). Svetilke naj bodo neprodušno zaprte in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.
(2) Osvetljevanje območja, tako dovoznih cest, poti, parkirišč in osvetljevanje objektov naj bo zmanjšano na najnižjo raven. Območja za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, naj se ne osvetljujejo. Preprečevanje svetlobnega onesnaženja se bo izvajalo z zasenčenjem ali delnim zasenčenjem svetilk proti sosednjim nepremičninam, ki niso v lasti investitorja.
36. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza v območje III. Območja varstva pred hrupom. Za to območje veljajo dnevne ravni hrupa 60dBA in mejne nočne ravni 50 dBA.
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
(3) V času gradnje je zaradi obratovanja gradbenih strojev in dovoza tovornih vozil pričakovati občasne povečane emisije hrupa. Za zmanjševanje hrupa v času gradnje je predvideno, da bodo vsa gradbena dela potekala v dnevnem času, med delovnim tednom.
(4) Območje OPPN se ne nahaja v varovalnem pasu državnih cest, vendar je zaradi bližine avtoceste območje malenkostno obremenjeno s hrupom zaradi prometa na avtocesti.
(5) Vse morebitne posege v varovalni pas avtoceste, ki meri 40 m od roba cestnega sveta na vsako stran, je možno izvajati le po predhodnem soglasju DARS d.d. oziroma upravljavca ceste. Posegi v varovalni pas avtoceste ne bodo v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa in varovanja njenega videza.
(6) Upoštevana so določila predpisov s področja varstva pred hrupom, ki določajo mejne vrednosti obremenitev s hrupom glede na rabo prostora in obremenitve s hrupom na predvidenih za hrup občutljivih objektih načrtovanih s tem OPPN.
(7) Za območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza je bila že v fazi dopolnjenega osnutka OPPN izdelana Strokovna podlaga ocene obremenitve okolja s hrupom, katero je izdelalo pooblaščeno podjetje MARBO d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, številka 71/1-2013. Pri pripravi Strokovne podlage ocene obremenitve okolja s hrupom so sodelovali sodelavci podjetja Marbo d.o.o. in odgovorna in pooblaščena načrtovalka Alenka Markun, univ. dipl. kem.
(8) Načrtovano območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza je na podlagi Strokovne podlage ocene obremenitve okolja s hrupom z vidika varstva načrtovanih objektov z vidika varstva načrtovanih objektov z varovanimi prostori pred hrupom prometa po bližnjem odseku avtoceste A2 0006: Podtabor – Kranj zahod izvedljiv in sprejemljiv brez dodatnih omilitvenih ukrepov, saj cestni promet po navedenem odseku AC ne bo povzročal čezmernih ravni hrupa v okolju v letu 2015 in tudi ne v letu 2035, niti v pritličju in niti v mansardi načrtovanih stanovanjskih objektov.
(9) Naravna orientacija območja zemljišč zagotavlja lociranje zemljišč stran od hrupa.
(10) Potrebni protihrupni ukrepi za zaščito območja bodo izvedeni najkasneje ob izgradnji načrtovanih ureditev.
(11) Ocena obremenjenosti s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov je priložena dopolnjenemu osnutku OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza in k gradivu za izdajo mnenja k predlogu OPPN.
(12) DARS d.d. oziroma upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom (zaradi prometa na avtocesti) za objekte in njihove funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba vseh ukrepov za zaščito območja je obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorjev novih posegov.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
37. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom)
(1) Pri načrtovanju območja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza so bile upoštevane vse naravne omejitve. V območju ni omejitve kot so poplavnost, visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena, saj je območje suho, travno, nepozidano in ravno območje.
(2) Objekti na območju OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza morajo biti dimenzionirani in projektirani ustrezno glede na stopnjo potresne ogroženosti. Po karti potresne nevarnosti (atlas ARSO) se Občina Naklo nahaja v območju s projektnim pospeškom tal (g) 0,225. Pri načrtovanju konstrukcije objekta je potrebno upoštevati merila in pogoje gradnje, ki so v skladu s predpisi s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov.
(3) Na obravnavanem območju ne obstaja možnost razlitja nevarnih snovi.
(4) Požarno varstvo na območju OPN Naklo mora biti urejeno skladno s veljavnimi požarno varstvenimi predpisi. Pri projektiranju objektov je potrebno predvideti vse pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi s področja varstva pred požarom. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
(5) Zagotovljeni so minimalni oziroma zadostni odmiki stanovanjskih objektov in drugih objektov od parcelnih mej zemljišč, saj le-ti znašajo minimalno 4,00 m (zid objekta), odmiki drugih objektov pa bodo vsaj 1,5 m. Drugi objekti bodo brez okenskih odprtin proti sosednjim zemljiščem ter se tako zagotavlja protipožarna ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte.
(6) V območju načrtovanja OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza ni možnosti dopustnih požarnih tveganj, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih predvidenih na območju ter možnosti širjenja požara na morebitna poselitvena območja ter požarna tveganja zaradi ogroženosti naravnega okolja.
(7) Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi, živali in materialne dobrine, intervencijske poti in površine.
(8) Za zagotavljanje zadostnih virov vode za gašenje se bo zagotavljajo zadostne količine vode za gašenje. V neposredni bližini novonastajajočega naselja je obstoječi hidrant (obstoječi hidrant se že nahaja na začetku ceste »C«), na novo pa se zgradita še dva hidranta; hidrant ob sredini ceste »A«, hidrant ob koncu ceste »A«. Tako se za zagotavljanje zadostnih virov vode za gašenje v neposredni bližini načrtovanega naselja zagotavljajo količine požarne vode treh hidrantov.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
38. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Vsak objekt izmed predvidenih stanovanjskih objektov predstavlja ločeno etapo izvedbe OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza. Posamezna etapa se mora izvesti v skladu določbami 25. člena odloka z vsemi elementi zunanje ureditve in izgradnje pripadajoče gospodarske infrastrukture do predvidenega stanovanjskega objekta.
(2) Izgradnja novih dostopnih poti, vključno z izgradnjo celotne gospodarske infrastrukture predstavlja ločeno etapo oziroma več etap, ki se jih razdeli v zaključeno celoto.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
39. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objektov za maksimalno ±10 %.
(2) Pri izvedbi so ob soglasju pristojnega soglasodajalca dopustna odstopanja od arhitekturnih in tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem natančnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše z arhitekturnega, oblikovalskega, prometno – tehničnega in okoljevarstvenega vidika.
X. KONČNE DOLOČBE
40. člen
(veljavnost občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza šteje, da je spremenjen in dopolnjen Odlok o OPN občine Naklo (Uradni list RS, št. 11/10, 48/10).
41. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
42. člen
(vpogled)
OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza je na vpogled na sedežu Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo.
43. člen
(veljavnost odloka)
OPPN NA4-Naklo-ob avtocesti – 1. faza prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2011-92
Naklo, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti