Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2406. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejana BG 19/1 (osrednji del) v Begunjah pri Cerknici, stran 6190.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list. RS, št. 58/10) župan Občine Cerknica sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejana BG 19/1 (osrednji del) v Begunjah pri Cerknici
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejana prostora z oznako BG 19/1 (osrednji del) se nahaja med obstoječo stanovanjsko sosesko na JV, predvideno sosesko na J in odprtim prostorom na S in V. Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN (Uradni list št., RS 48/12, 58/13, 1/14) ima določeno namensko za stanovanjsko gradnjo (SS – območje eno in dvostanovanjskih stavb). Za enoto je predvidena izdelava OPPN, zato so nam lastniki zemljišč oziroma investitorji na območju podali pobudo za izdelavo le-tega in Občina Cerknica je z dopisom št. 3500-1/2014, z dne 9. 5. 2014 sprejela pobudo.
Območje ima v naselju ugodno lego in je že od leta 2004 v prostorskih aktih opredeljeno za stanovanjsko gradnjo in bo predvidoma zagotovilo potrebne površine za individualno stanovanjske gradnjo naselja Begunje pri Cerknici za naslednjih 8–10 let, skupaj s še nerealizirano sosesko na J območja.
2. člen
(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 1214/5, 1214/8, 1214/35, 1222, 1214/14, 1214/31, 2096/2 – del, 1214/30 – del k.o. Begunje pri Cerknici in meri cca. 1,75 ha, dostop je z javne poti (št. 541921) Begunje – Zalar. Na območju se glede na preveritev prostorskih možnosti območja predvideva cca. 12 individualnih stanovanjskih hiš.
Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za izgradnjo naselja in sicer za same stanovanjske stavbe in potrebno gospodarsko javno infrastrukturo ter ostale ureditve.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upoštevanju:
– OPN,
– strokovnih podlag,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo pristojno za okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora, izdelane idejne zasnove in programske širitve območja ter investicijskih namer uporabnikov prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Uporabi se obstoječe strokovne podlage pripravljavca, ki so bile izdelane za potrebe priprave OPN.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka 15
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter usklajevanje smernic 30
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava gradiva za javno razgrnitev 30
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava 30
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava na OS 15
7. faza – izdelava predloga, 30
8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj 30
9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva za OS, predstavitev na OS 20
10. faza – priprava končnega akta 10
11. faza – objava v Uradnem listu RS
Terminski plan ne vključuje časa postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanju z nosilci urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora po področjih:
1. varstvo okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana.
2. varstvo voda:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1000 Ljubljana.
3. varstvo kulturne dediščine:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova10, 1000 Ljubljana.
4. varstvo narave:
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, p.p. 1503, 1001 Ljubljana.
5. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana.
6. področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni ravni:
JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica.
7. cestno omrežje
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
8. telekomunikacije
Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljub­ljana.
9. električno omrežje
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Krajevna skupnost Begunje.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN je:
– Občina Cerknica, Cesta 4. Maja 53, 1380 Cerknica.
Pobudniki oziroma naročniki OPPN so:
– Franc Keršmanc, Orešje 29, 8220 Šmarješke Toplice,
– Danijela Petrovčič, Dolenja vas 96, 1380 Cerknica,
– Andrej Milavec, Petrova 90, 10000 Zagreb.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 3500-1/2014
Cerknica, dne 7. julija 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti