Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Št. 352-0002/2014 Ob-3060/14 , Stran 1715
Št. 352-0002/2014 Ob-3060/14
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Dobrovnik za leto 2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dobrovnik na 27. redni seji dne 18. 12. 2013, Občina Dobrovnik objavlja v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Dobrovnik
Predmeta javnega zbiranja ponudb je prodaja nepremičnin v lastni Občine Dobrovnik. Ponudbe je potrebno oddati v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba organizatorja javnega zbiranja ponudb za vsa dodatna vprašanja v zvezi z razpisom je Igor Kolenko (Stanovanjsko podjetje Lendava, upravljanje z nepremičninami d.o.o.), dosegljiv vsak dan med 8. in 12. uro, na tel. 082/001-878 ter na e-naslov: info@splendava.si. Ponudbe je potrebno oddati po pošti ali osebno najkasneje do vključno 13. 8. 2014, do 11. ure na naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Dobrovnik Dobronak Község, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik. Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 2014 ob 12. uri, v prostorih Občine Dobrovnik. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. 1. Predmet in lokacija prodaje stanovanj v lasti Občine Dobrovnik: Lokacija: Dobrovnik 251e, 9223 Dobrovnik, parc. št. 4328/4, k.o. 146 -Dobrovnik, Št. stavbe: 762 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Lokacija: Dobrovnik 297b, 9223 Dobrovnik, parc. št. 3463/3, k.o. 146 -Dobrovnik, Št. stavbe: 1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Organizator javnega zbiranja ponudb daje predkupno pravico trenutnim najemnikom stanovanj v primeru, da ponudijo enako ceno najboljši ponudbi. V primeru, da je za isto stanovanje ponudnikov več, organizator izvede s temi ponudniki dodatna pogajanja o ceni odkupa. Ob izpolnitvi vseh pogojev bo kot najugodnejši ponudnik za posamezno nepremičnino izbran ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. 3. Ponudnik je lahko fizična ali pravna oseba. 4. Nepremičnina je naprodaj po sistemu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne bo upošteval. Prodana bo ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne tržne vrednosti nepremičnine, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju ponudb. 5. Vsak ponudnik mora oddati dokumentacijo na sledečih obrazcih: – Obrazec 1: Ponudba, – Obrazec 2: Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa, – Obrazec 3: Izjava o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih evidenc, – Dokazilo o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov, – Potrdilo o plačilu varščine, – Kopija dokazila o državljanstvu, – Kopija osebnega dokumenta. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo na Občini Dobrovnik ali na spletni strani, http://www.dobrovnik.si/page/ vsak delovni dan, od dneva objave javne ponudbe dalje. Vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo dokumentacije, nosi ponudnik. 6. Organizator si pridržuje pravico dopolniti razpisno dokumentacijo še pred potekom roka za oddajo ponudb. Če bodo spremembe dokumentacije take narave, da bodo vplivale na rok za oddajo ponudb, bo rok za oddajo ponudb ustrezno podaljšan. 7. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti kuverti do vključno 13. 8. 2014 do 11. ure na naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Dobrovnik – Dobronak Község, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik. Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine«. Na hrbtni strani kuverte morata biti označena naziv in naslov ponudnika. Na javnem odpiranju ponudb bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v objavi o javnem zbiranju ponudb in v razpisni dokumentaciji. Organizator lahko od ponudnika, ki je oddal nepopolno vlogo, zahteva dopolnitev ponudbe. Komisija bo obravnavala samo popolne ponudbe. Vloge, prispele po roku za oddajo ponudb bodo zaprte vrnjene ponudnikom. 8. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, so pred vložitvijo ponudbe dolžni plačati varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki nakazati na račun št. SI56 0135 6010 0013 598, s pripisom »Varščina za nakup nepremičnine« z navedbo št. stanovanja. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Originalno potrdilo o plačilu varščine, je obvezna priloga k razpisni dokumentaciji. Če uspeli ponudnik ne podpiše kupoprodajne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila ali če umakne svojo ponudbo, varščina zapade. Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe. 9. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davek na promet nepremičnin in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec po prejemu celotne kupnine. 10. Občina Dobrovnik si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Dobrovnik Dobronak Község

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti