Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2437. Odlok o prenehanju Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja, stran 6231.

Na podlagi 24. člena Zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), tretje alineje prvega odstavka in drugega odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o prenehanju Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja
I
Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert, matična št. 5273170000, davčna številka: SI63672537 (v nadaljnjem besedilu: Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna), preneha poslovati po postopku redne likvidacije. Kmetijska dejavnost Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna se prenese na Javni gospodarski zavod Kozjak, Vošnjakova ulica 16, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Javni gospodarski zavod Kozjak).
II
Osnovna sredstva, ki so bila v bilanci stanja namenjena opravljanju kmetijske dejavnosti Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna, se prenesejo na Javni gospodarski zavod Kozjak.
Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna mora v skladu z računovodskimi predpisi pripraviti letno poročilo po stanju na zadnji dan pred uveljavitvijo tega odloka. Letno poročilo bo med drugim podlaga za prenos osnovnih sredstev na Javni gospodarski zavod Kozjak.
III
Javne uslužbence, ki na dan uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi opravljajo kmetijsko dejavnost Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna, prevzame Javni gospodarski zavod Kozjak.
Javnim uslužbencem, ki na dan uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi ne opravljajo kmetijske dejavnosti Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna ter so na dan uveljavitve tega odloka v rednem delovnem razmerju pri Javnem gospodarskem zavodu Pohorje Mirna, delovno razmerje preneha v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.).
IV
Vse obveznosti, ki so nastale iz opravljanja dejavnosti Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna, se poplačajo iz proračuna Republike Slovenije.
V
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha mandat vsem organom Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna.
VI
Po likvidaciji preostanek premoženja, razen osnovnih sredstev, namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti javnega gospodarskega zavoda, prevzame ustanovitelj.
VII
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p. o.« v »Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja« (Uradni list RS, št. 60/01 in 112/13).
VIII
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-9/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-2030-0029
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti