Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Št. 340-1/2014-2317 Ob-3024/14 , Stran 1712
Št. 340-1/2014-2317 Ob-3024/14
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju – po sklopih
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. 2. Opis predmeta prodaje: prodaja se les na panju v šestih posamičnih sklopih, in sicer: – sklop 1 a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 2203, 2204/6 in 2204/7, (vse) k.o. Kočevje), na območju romskega naselja Trata. Romsko naselje Trata se nahaja na območju stavbnih zemljišč (z veljavnim prostorskim aktom opredeljena kot stavbna zemljišča namenjena proizvodnim dejavnostim z oznako P5/P1), zato za navedeno območje ni potrebna Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Na podlagi odkazilnega manuala, ki ga je izdal Zavod za gozdove Slovenije, se prodaja 2 drevesa iglavcev in 223 dreves listavcev oziroma 1,27 m3 bruto iglavcev in 358,77 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 360,04 m3 bruto odkazanega drevja; – sklop 2 a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1231/1, k.o. Polom), po Odločbah o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-2305-A012/14 in 3408-06-2305-C046/14, ki ju je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katerima se prodaja 1586 dreves iglavcev in 29 dreves listavcev oziroma 392,9 m3 bruto iglavcev in 10,8 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 403,7 m3 bruto odkazanega drevja; – sklop 3 a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 477/1, k.o. Polom), po Odločbah o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-2305-A011/14 in 3408-06-2305-C045/14, ki ju je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katerima se prodaja 2817 dreves iglavcev in 30 dreves listavcev oziroma 629,5 m3 bruto iglavcev in 15,2 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 644,7 m3 bruto odkazanega drevja; – sklop 4 a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1484/1, k.o. Borovec), po Odločbah o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves v žledolomu oziroma snegolomu št. 3408-06-2506-C033/14 in 3408-06-2506-C034, ki ju je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katerima se prodaja 331 dreves listavcev in 34 dreves iglavcev oziroma 426 m3 bruto listavcev in 20,6 m3 bruto iglavcev, kar skupaj znaša 446,6 m3 bruto odkazanega drevja; – sklop 5 a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1995/1, k.o. Koče), po Odločbi o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves v žledolomu oziroma snegolomu št. 3408-06-2502-C042/14, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 186 dreves listavcev oziroma 185,6 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 185,6 m3 bruto odkazanega drevja; – sklop 6 a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 2796 in 2797, (obe) k.o. Štalcerji), po Odločbah o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-2504-A029/14 in 3408-06-2504-C028/14, ki ju je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katerima se prodaja 152 dreves iglavcev in 268 dreves listavcev oziroma 51,2 m3 bruto iglavcev in 265,3 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 316,5 m3 bruto odkazanega drevja; – sklop 7 a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1524/60, k.o. Spodnji Log), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-1003-A016/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 6 dreves iglavcev in 277 dreves listavcev oziroma 9,7 m3 bruto iglavcev in 124 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 133,7 m3 bruto odkazanega drevja. Posekati je dovoljeno le drevesa izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Sečnja in spravilo vsega drevja morata biti izvedena najkasneje do 31. 12. 2014. 3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na panju. 4. Izhodiščna cena: Za predmete prodaje je izhodiščna cena naslednja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V izhodiščnih cenah ni zajet DDV, ki ga plača kupec. Upošteva se stopnja davka na dodano vrednost (DDV) skladno z zakonodajo, veljavno na dan izstavitve računa. Stranke so si soglasne, da se lahko višina celotne kupnine spremeni v primeru spremembe stopnje DDV. 5. Način in rok plačila kupnine: Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. Obročno odplačevanje kupnine ni možno. 6. Vplačilo varščine: Varščina znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Varščina za les na panju julij 2014, za Sklop ___« (dopolniti s številko sklopa). Varščina se vplačuje za vsak sklop posebej. Ponudniki so dolžni vplačati varščino za posamezne sklope najkasneje do 4. 8. 2014 do 9. ure. Vplačilo varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe in mora biti priložena ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te. 7. Pogoji prodaje Predmetno premično premoženje se prodaja ločeno po sklopih. Vsak sklop predstavlja zaokroženo celoto in se prodaja po načelu videno – kupljeno. Ponudnik je dolžan k ponudbi za posamezni sklop priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno od izhodiščne. Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda, zaporami cest ter stroški v zvezi s škodo, ki bi nastala pri sečnji in spravilu, bremenijo ponudnika (kupca). Vsa morebitna dovoljenja oziroma soglasja, ki so potrebna za izvedbo del po tem razpisu, si mora ponudnik (kupec) pridobiti sam. Vsi stroški vezani na pridobivanje dovoljenj/soglasij bremenijo ponudnika. Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb. Odločbe z manuali oziroma samo manuali, so sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik (kupec) mora po končanih delih gozdno in prometno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje. 8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki je skladno z veljavnimi predpisi registriran in usposobljen za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih oziroma lahko to v njegovem imenu in na njegov račun ta dela v gozdovih opravi za to dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi registrirano in usposobljeno podjetje. Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje naslednje sestavine: – potrdilo o plačilu varščine, – potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in gospodarstvo, da ima oseba (fizična ali pravna) poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Kočevje, – obr. 1: Podatki o ponudniku (kupcu), – obr. 2: Izjava o ponujeni kupnini (ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene), – obr. 3: Izjava o sposobnosti in usposobljenosti za izvedbo poseka in spravila lesa, – obr. 4: Izjava o vezanosti na dano ponudbo, – obr. 5: Izjava o spoštovanju odločb o odobritvi poseka izbranih dreves in odločb o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves v žledolomu oziroma snegolomu Zavoda za gozdove Slovenije, – obr. 6: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju, – osnutek kupoprodajne pogodbe s parafirano vsako stranjo, – pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vsa zgoraj zahtevana potrdila, vse izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije in parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe. Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži v fotokopijah, razen podpisanih priloženih obrazcev in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži v originalu. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente. Občina bo v primeru dvoma glede usposobljenosti izvajalca del v gozdu, ponudnika (kupca) pozvala k dostavi dodatne dokumentacije. Ponudnikovo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti glede registriranosti in usposobljenosti izvajalca del, pomeni razlog za razveljavitev kupoprodajne pogodbe s strani Občine Kočevje. V tem primeru prodajalec zadrži ponudnikovo (kupčevo) varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika Za vsak posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo ponujeno ceno (kupnino) nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe za posamezni sklop, lahko pristojni organ občine: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom Občina Kočevje bo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop sklenila kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev pogodbe, lahko občina kupcu podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Kočevje zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. 11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe Ponudbe, ki so prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasna, vendar nepopolna ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 12. Rok vezanosti na ponudbo: rok vezanosti na posamezno ponudbo traja vse do vključno 30. 9. 2014. 13. Vračilo varščine: vplačana varščina, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se bo vrnila brez obresti. 14. Rok za oddajo ponudb: ponudnik mora oddati svojo ponudbo ločeno – za vsak posamezni sklop posebej (z vsemi zahtevanimi dokumenti iz 8. točke tega razpisa) priporočeno po pošti na naslov občine ali osebno na vložišče občine do 4. 8. 2014 do 10. ure. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Javno zbiranje ponudb – Les na panju julij 2014, za Sklop _____ (dopolniti s številko sklopa), Ne odpiraj«. 15. Kraj in čas odpiranja ponudb Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi (1. nadstropje) Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, dne 4. 8. 2014 ob 12. uri. Odpiranje ponudb bo zaporedno glede na številko sklopa. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. Občina Kočevje lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge. 16. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije in ogled Celotno razpisno dokumentacijo (s prilogami in odločbami ZGS) je možno dobiti na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si/premicnine-javno-zbiranje-ponudb. Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki pošljete na elektronski naslov: alan.obranovic@kocevje.si. Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko samostojno ogledajo predmete prodaje. Vsi stroški vezani na pripravo ponudb, bremenijo ponudnika. 17. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti