Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču Teharje, stran 6164.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 28. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču Teharje
1. člen
(1) V Odloku o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču Teharje (Uradni list RS, št. 112/04, v nadaljevanju: odlok) se v šesti alineji 3. člena črta beseda »manjša«.
(2) Na koncu devete alineje se namesto pike vstavi vejica.
(3) Doda se nova deseta alineja, ki se glasi:
»– redno in zimsko vzdrževanje parkirišč na območju pokopališč.«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena odloka se črta besedilo »izvedenega skladno z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 30/01, 33/03 in 2/04),«.
3. člen
V 9. členu odloka se za besedilom »objekte in naprave« doda besedilo »ter dokumentacijo (registri ipd.)«.
4. člen
(1) Tretja alineja 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– da pravna oseba in njen zastopnik zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 in 19/14) nista v kazenskem postopku in nista bila obsojena za ta kazniva dejanja,«.
(2) Na koncu šeste alineje se namesto pike vstavi vejica.
(3) Doda se nova sedma alineja, ki se glasi:
»– da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Mestne občine Celje in do države iz naslova davkov in prispevkov za socialno varnost.«.
5. člen
(1) Prva alineja drugega odstavka 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– da je ekonomsko in finančno sposoben skladno s pogoji razpisa, pri čemer morajo biti v ta namen določeni pogoji sorazmerni,«.
(2) V četrti alineji drugega odstavka se znesek »1.000.000 SIT« nadomesti z zneskom »15.000 EUR«, pika na koncu alineje pa se nadomesti z vejico.
(3) Na koncu drugega odstavka se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– da ima zavarovano odgovornost iz naslova dejavnosti.«.
(4) Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Tehnični pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da razpolaga s primernimi poslovnimi prostori za sprejem strank na območju Mestne občine Celje, in to v bližini mestnega središča (oddaljeno največ 5 km),
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago vsaj en avtomobil – furgon s hladilnimi napravami za prevoz pokojnikov,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago ustrezno vozilo za odvoz smeti s priključkom za zimsko pluženje snega,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago stroj za kopanje grobnih jam,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago škropilnico za škropljenje poti,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago tudi ostala tehnična sredstva, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti.«.
(5) Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kadrovski pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja pogodbeno razmerje vsaj z eno osebo z najmanj srednjo strokovno izobrazbo za delo s strankami,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja pogodbeno razmerje vsaj z eno osebo z najmanj srednjo izobrazbo kot vodja pokopališča ter pogrebnih svečanosti,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja pogodbeno razmerje z vsaj eno osebo z vozniškim dovoljenjem ter opravljenim izpitom za upravljanje s strojno mehanizacijo,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja pogodbeno razmerje z vsaj tremi osebami za opravljanje pogrebnih svečanosti ter vzdrževanja pokopališč.«.
6. člen
Besedilo 1. točke drugega odstavka 13. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»1. Višina letne koncesijske dajatve:
   – 25.000 EUR ali več         40 točk
  – 23.000 EUR do 24.999 EUR      30 točk
  – 21.000 EUR do 22.999 EUR      20 točk
  – 19.000 EUR do 20.999 EUR      15 točk
  – 17.000 EUR do 18.999 EUR      10 točk
  – 15.000 EUR do 16.999 EUR      5 točk«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-9/2012
Celje, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti