Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2418. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – 1. faza, stran 6213.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09 – ZPNačrt-1A), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 12. in 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 23. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – 1. faza
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – 1. faza (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Alfa Ars d.o.o., PE Kranj, Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj, v juliju 2013.
2. člen
Program opremljanja se sprejme z odlokom in je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Programa opremljanja vsebuje:
– določitev obračunskih območij;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Občini Naklo.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(4) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
(5) Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
(6) Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen.
(7) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(8) Objekt je stavba ali gradbeno inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(9) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njeno namembnost.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– ceste in javno razsvetljavo,
– površine za ravnanje z odpadki.
(2) Prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme je razviden iz programa opremljanja.
6. člen
Roki za gradnjo komunalne opreme so razvidni iz programa opremljanja, podrobneje pa se bodo določili s pogodbo o opremljanju.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
(1) Obračunska območja za načrtovano (novo) komunalno opremo so naslednja:
– vodovod: eno obračunsko območje,
– kanalizacija: eno obračunsko območje,
– ceste: eno obračunsko območje.
(2) Obračunsko območje za gradnjo načrtovanega (novega) vodovodnega omrežja in cest je enako vsoti parcel od 1 do 10 znotraj območja urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – I. faza.
(3) Obračunsko območje za gradnjo načrtovanega (novega) kanalizacijskega omrežja je enako vsem 13 parcelam znotraj območja urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – I. faza.
(4) Obračunska območja za novo komunalno opremo so razvidna v grafičnem prikazu v programu opremljanja.
8. člen
Obračunska območja za obstoječe vodovodno, kanalizacijsko in cestno omrežje ter površinami za ravnanje z odpadki so določena na podlagi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Naklo (Uradni list RS, št. 79/11).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
9. člen
Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+---------------------------+
|    Komunalna oprema    |  Skupni stroški gradnje |
|               |  nove komunalne opreme  |
|               |      (EUR)      |
+------------------------------+---------------------------+
|Vodovod            |     37.401,08     |
+------------------------------+---------------------------+
|Kanalizacija         |     61.256,44     |
+------------------------------+---------------------------+
|Ceste             |     75.992,23     |
+------------------------------+---------------------------+
|Površine za ravnanje z odpadki|      0,00      |
+------------------------------+---------------------------+
|Skupaj            |     174.649,75    |
+------------------------------+---------------------------+
10. člen
Obračunski stroški za novo komunalno opremo so:
+------------------------------+---------------------------+
|    Komunalna oprema    | Obračunski stroški (EUR) |
+------------------------------+---------------------------+
|Vodovod            |     37.401,08     |
+------------------------------+---------------------------+
|Kanalizacija         |     61.256,44     |
+------------------------------+---------------------------+
|Ceste             |     75.992,23     |
+------------------------------+---------------------------+
|Površine za ravnanje z odpadki|      0,00      |
+------------------------------+---------------------------+
|Skupaj            |     174.649,75    |
+------------------------------+---------------------------+
11. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+---------------------------+
|    Komunalna oprema    |  Obračunski stroški za  |
|               | obstoječo komunalno opremo|
|               |      (EUR)      |
+------------------------------+---------------------------+
|Vodovod            |     4.281,89     |
+------------------------------+---------------------------+
|Kanalizacija         |     14.522,48     |
+------------------------------+---------------------------+
|Ceste             |     11.456,07     |
+------------------------------+---------------------------+
|Površine za ravnanje z odpadki|      562,14     |
+------------------------------+---------------------------+
|Skupaj            |     30.822,54     |
+------------------------------+---------------------------+
12. člen
(1) Obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo iz 10. člena in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena.
(2) Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------+---------------------------+
|    Komunalna oprema    |  Obračunski stroški za  |
|               |  komunalno opremo (EUR) |
+------------------------------+---------------------------+
|Vodovod            |     41.682,97     |
+------------------------------+---------------------------+
|Kanalizacija         |     75.778,88     |
+------------------------------+---------------------------+
|Ceste             |     87.448,30     |
+------------------------------+---------------------------+
|Površine za ravnanje z odpadki|      562,14     |
+------------------------------+---------------------------+
|Skupaj            |     205.472,29    |
+------------------------------+---------------------------+
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
13. člen
(1) Pri preračunu obračunskih stroškov načrtovane in obstoječe komunalne opreme za 13 objektov v območju urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – I. faza na enoto mere, so za kanalizacijo upoštevane površine parcel in neto tlorisne površine iz četrtega odstavka 18. člena odloka, za vodovod, ceste in površine za ravnanje z odpadki pa površine parcel in neto tlorisne iz petega odstavka 18. člena.
(2) Obračunski stroški za novo komunalno opremo iz 10. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|      Komunalna oprema      |  Cpi  |  Cti  |
|                   | (EUR/m2) | (EUR/m2) |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Vodovod                |  6,98  |  14,01  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Kanalizacija             |  8,69  |  17,59  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Ceste                 |  14,18  |  28,47  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Površine za ravnanje z odpadki    |  0,00  |  0,00  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Skupaj                |  29,85  |  60,07  |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
Cpi – obračunski stroški, preračunani na m2 parcele (EUR/m2)
Cti – obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
14. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------------+-----------+----------+
|      Komunalna oprema      |  Cpi  |  Cti  |
|                   | (EUR/m2) | (EUR/m2) |
+--------------------------------------+-----------+----------+
|Vodovod                |  0,80  |  1,60  |
+--------------------------------------+-----------+----------+
|Kanalizacija             |  2,06  |  4,17  |
+--------------------------------------+-----------+----------+
|Ceste                 |  2,14  |  4,29  |
+--------------------------------------+-----------+----------+
|Površine za ravnanje z odpadki    |  0,10  |  0,21  |
+--------------------------------------+-----------+----------+
|Skupaj                |  5,10  |  10,27 |
+--------------------------------------+-----------+----------+
Cpi – obračunski stroški, preračunani na m2 parcele (EUR/m2)
Cti – obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
15. člen
Obračunski stroški komunalne opreme iz 12. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------------+----------+-----------+
|      Komunalna oprema      |  Cpi  |  Cti  |
|                   | (EUR/m2) | (EUR/m2) |
+--------------------------------------+----------+-----------+
|Vodovod                |  7,78  |  15,62  |
+--------------------------------------+----------+-----------+
|Kanalizacija             |  10,75 |  21,76  |
+--------------------------------------+----------+-----------+
|Ceste                 |  16,31 |  32,76  |
+--------------------------------------+----------+-----------+
|Površine za ravnanje z odpadki    |  0,10  |  0,21  |
+--------------------------------------+----------+-----------+
|Skupaj                |  34,94 |  70,35  |
+--------------------------------------+----------+-----------+
Cpi – obračunski stroški, preračunani na m2 parcele (EUR/m2)
Cti – obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
16. člen
Za izračun komunalnega prispevka za objekte od 1 do 10 se upoštevajo obračunski stroški komunalne opreme iz 13. in 14. člena preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne opreme, ki so:
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|Komunalna oprema|nova komunalna |  obstoječa  |  skupaj  |
|        |  oprema   |  komunalna  |       |
|        |        |  oprema   |       |
|        +-------+-------+-------+-------+------+-------+
|        | Cpi | Cti | Cpi | Cti | Cpi | Cti |
+----------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+
|Vodovod     | 6,98 | 14,01 | 0,80 | 1,60 | 7,78 | 15,61 |
+----------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+
|Kanalizacija  | 8,69 | 17,59 | 2,06 | 4,17 |10,75 | 21,76 |
+----------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+
|Ceste      | 14,18 | 28,47 | 2,14 | 4,29 |16,32 | 32,76 |
+----------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+
|Površine za   | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,21 | 0,10 | 0,21 |
|ravnanje z   |    |    |    |    |   |    |
|odpadki     |    |    |    |    |   |    |
+----------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+
|SKUPAJ     | 29,85 | 60,07 | 5,10 | 10,27 |34,95 | 70,35 |
+----------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+
Cpi – obračunski stroški, preračunani na m2 parcele (EUR/m2)
Cti – obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
17. člen
(1) Ker se vsi načrtovani objekti ne bodo zgradili istočasno oziroma se bodo objekti 11, 12 in 13 zgradili kasneje in s tem tudi del načrtovane nove kanalizacije za te objekte, se bo tudi načrtovana nova kanalizacija za območje urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – I. faza zgradila v dveh fazah.
Od načrtovanih trinajstih objektov se bodo objekti 11, 12 in 13 ter načrtovana (nova) kanalizacija za te objekte zgradila v II. fazi, zato se bo sorazmerni del stroškov za izgradnjo načrtovane (nove) kanalizacije investitorjem teh objektov odmeril z odmerno odločbo pri odmeri komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja za te objekte.
(2) Za izračun komunalnega prispevka za kanalizacijo za objekte 11, 12 in 13 se upoštevajo naslednji obračunski stroški:
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|  Komunalna  | nova komunalna|  obstoječa  |  skupaj  |
|   oprema   |   oprema  |  komunalna  |       |
|        |        |   oprema  |       |
|        +-------+-------+--------+------+------+-------+
|        | Cpi | Cti |  Cpi | Cti | Cpi | Cti |
+----------------+-------+-------+--------+------+------+-------+
|Kanalizacija  | 8,69 | 17,59 | 2,06 | 4,17 |10,75 | 21,76 |
+----------------+-------+-------+--------+------+------+-------+
Cpi – obračunski stroški, preračunani na m2 parcele (EUR/m2)
Cti – obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele (Dp) in merila neto tlorisne površine (Dt) je 0,5:0,5.
(2) Faktor dejavnosti za stanovanjske objekte z garažo v OPPN za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti – I. faza je 1.
(3) Površine parcel in neto tlorisne površine posameznih objektov so:
+-----------------------+-------------+-------------+
| Oznaka objekta v OPPN | Površina  |  Neto   |
|NA4-Naklo-ob avtocesti |parcele (m2) | tlorisna  |
|    – 1. faza    |       | površina  |
|            |       |objekta (m2) |
+-----------------------+-------------+-------------+
|      1      |  525,00  |  250,99  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|      2      |  512,00  |  250,99  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|      3      |  522,00  |  270,91  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|      4      |  533,00  |  270,91  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|      5      |  533,00  |  270,91  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|      6      |  570,00  |  270,91  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|      7      |  530,00  |  270,91  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|      8      |  530,00  |  270,91  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|      9      |  502,00  |  270,91  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|     10      |  602,00  |  270,91  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|     11      |  603,00  |  270,91  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|     12      |  565,00  |  270,91  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|     13      |  522,00  |  270,91  |
+-----------------------+-------------+-------------+
|SKUPAJ         | 7.049,00  | 3.481,99  |
+-----------------------+-------------+-------------+
(4) Vsote površin parcel in neto tlorisnih površin za 13 objektov so:
+------------------+------------------+------------------+
|  Podatki za 13 | Vsota parcel (m2)| Vsota NTP (m2) |
|   objektov   |         |         |
+------------------+------------------+------------------+
|površina     |   7.049,00   |   3.481,99   |
+------------------+------------------+------------------+
(5) Vsote površin parcel in neto tlorisnih površin za objeke od 1 do 10 so:
+------------------+------------------+------------------+
|  Podatki za 10 | Vsota parcel (m2)| Vsota NTP (m2) |
|   objektov   |         |         |
+------------------+------------------+------------------+
|površina     |   5.359,00   |   2.669,26   |
+------------------+------------------+------------------+
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se načrtovanim objektom v območju urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – I. faza odmeri na zahtevo zavezanca ali upravne enote pred izdajo gradbenega dovoljenja.
20. člen
(1) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju se izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme, ki odpade na parcelo, in delež, ki odpade na neto tlorisno površino objekta, kot je to prikazano v naslednji enačbi:
KPi = (A(parcela) * Cpi * Dpi) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Cti * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi………..     komunalni prispevek za določeno vrsto
         komunalne opreme,
A(parcela)……   površina parcele objekta,
Cpi………...    stroški opremljanja kvadratnega metra
         parcele iz 16. in 17. člena za določeno
         komunalno opremo na obračunskem območju,
Dpi………..     delež parcele iz (1) odstavka 18. člena pri
         izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti)…  faktor dejavnosti iz (2) odstavka 18. člena,
Cti…………     stroški opremljanja kvadratnega metra neto
         tlorisne površine objekta iz 16. in 17. z
         določeno komunalno opremo na obračunskem
         območju,
A(tlorisna)……  neto tlorisna površina objekta,
Dti………...    delež neto tlorisne površine objekta iz (1)
         odstavka 18. člena pri izračunu komunalnega
         prispevka,
i        posamezna vrsta komunalne opreme;
j        posamezno obračunsko območje.
(2) Komunalni prispevek je enak vsoti komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Pri izračunu komunalnega prispevka za objekte od 1 do 10 je za novo komunalno opremo treba upoštevati obračunske stroške za posamezno vrsto komunalno opremo na enoto mere iz prvega odstavka 16. člena (nova komunalna oprema) ter površine parcel in neto tlorisne površine za objekte od 1 do 10 iz tretjega odstavka 18. člena. Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je treba upoštevati obračunske stroške za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na enoto mere iz prvega odstavka 16. člena (obstoječa komunalna oprema), površine parcel iz tretjega odstavka 18. člena in dejanske neto tlorisne površine objektov. Če bodo dejanske neto tlorisne površine objektov večje od neto tlorisnih površin, navedenih v tretjem odstavku 18. člena, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo za dodatne neto tlorisne površine izračuna skladno z določili v programu opremljanja.
(4) Pri izračunu komunalnega prispevka za objekte 11, 12 in 13, ki se priključujejo samo na kanalizacijo, je za novo komunalno opremo treba upoštevati obračunske stroške za načrtovano – novo kanalizacijo na enoto mere iz drugega odstavka 17. člena ter površine parcel in neto tlorisne površine iz tretjega odstavka 18. člena. Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je treba upoštevati obračunske stroške za obstoječo kanalizacijo na enoto mere iz drugega odstavka 17. člena, površine parcel iz tretjega odstavka 18. člena in dejanske neto tlorisne površine objektov. Če bodo dejanske neto tlorisne površine objektov večje od neto tlorisnih površin, navedenih v tretjem odstavku 18. člena, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo za dodatne neto tlorisne površine izračuna skladno z določili v programu opremljanja.
(5) Za izračun komunalnega prispevka za že zgrajeno komunalno infrastrukturo, na katero se bodo priključili objekti 11, 12 in 13 in se nahaja izven območje urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – I. faza, je treba za izračun komunalne infrastrukture na katero se bodo priključili objekti 11, 12 in 13 upoštevati obračunske stroške, ki so opredeljeni v Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Naklo (Uradni list RS, št. 79/11).
21. člen
Zavezancem objektov 11, 12 in 13, ki bodo objekte in načrtovano (novo) kanalizacijo za te objekte zgradili v II. fazi, se sorazmerni del stroškov za izgradnjo načrtovane (nove) kanalizacije za te objekte odmeri z odmerno odločbo pri odmeri komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja za te objekte. Drugih olajšav za zavezance ni.
22. člen
(1) Gradnjo komunalne opreme iz tega programa opremljanja lahko Občina Naklo s pogodbo o opremljanju odda zavezancem za plačilo komunalnega prispevka.
(2) S pogodbo o opremljanju se lahko zavezanci za plačilo komunalnega prispevka in Občina Naklo dogovorijo, da bodo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka sami zgradili del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcel, na katerih nameravajo graditi objekte. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
23. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 16. in 17. člena se pri odmeri komunalnega prispevka uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
25. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občina Naklo.
26. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3505-0005/2011-93
Naklo, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti