Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Št. 430-15/2014 Ob-3057/14 , Stran 1701
Št. 430-15/2014 Ob-3057/14
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06, 38/10 in 57/11), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Hoče - Slivnica (MUV, št. 6/2010 in 19/2010), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hoče - Slivnica (MUV, št. 8/2006), Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica (MUV št. 13/2014), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07, ZUP-E, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 – popr.), 8/10), Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13) Občina Hoče - Slivnica objavlja,
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe: dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, email: obcina@hoce - Slivnica.si, naslov spletne strani: www.hoce - Slivnica.si. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica (MUV, št. 13/2014). 3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe: dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica. Koncesija obsega opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica ter izvajanje drugih storitev, ki jih določajo zakon, podzakonski predpisi, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe, kvalitativni in tehnični standardi izvajanja javne službe, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica (MUV, št. 13/2014), razpisna dokumentacija in koncesijska pogodba. Variantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne. 4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesija se podeli za obdobje 15 let v skladu z Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica (MUV, št. 13/2014). 5. Postopek izbire koncesionarja: odločbo o izbiri koncesionarja za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica, bo izdala občinska uprava Občine Hoče - Slivnica v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl. US, 48/09 – popr. in 8/10). Razpisna dokumentacija za javni razpis je objavljena na spletnih straneh Občine Hoče - Slivnica. 6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi skupina gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje razpisne dokumentacije. Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ponudnik mora ponudbi priložiti dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo. 7. Merila za izbor koncesionarja: naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, skladno z merili, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije. 8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. 9. Način zavarovanja resnosti ponudbe: ponudnik mora pri prijavi predložiti bianco menico in menično izjavo za resnost ponudbe v višini 30.000,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dosegljiva na spletni strani naročnika, www.hoce - Slivnica.si. 11. Kraj in rok za predložitev ponudb: ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. Končni rok za oddajo ponudb je 14. 8. 2014 do 12. ure. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati ponudbe. 12. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naročnika: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, dne 14. 8. 2014, ob 13. uri. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb. 13. Odgovorne osebe za dajanje informacij: ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa pisno na naslov naročnika ali preko elektronske pošte na naslov: metka.meglic@hoce - Slivnica.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, odgovori bodo objavljeni na spletni stran naročnika. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina Hoče - Slivnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti