Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Št. 7113-42/2013 Ob-3034/14 , Stran 1704
Št. 7113-42/2013 Ob-3034/14
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 8. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in sklepa 30. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 18. 6. 2014 ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet javne dražbe sta naslednji nepremičnini: a) nepremičnina, parc. št. 1356/5, k.o. 2155 – Hraše, pozidano zemljišče, v izmeri 926 m2. Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 62.968,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin. b) nepremičnina, parc. št. 1364/15, k.o. 2155 – Hraše, pozidano zemljišče, v izmeri 1.140 m2. Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 77.520,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja je 300 €. 3. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 15 dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, na podračun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: 99. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. 4. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba za prodajo nepremičnin bo potekala v ponedeljek, 11. 8. 2014, ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina za eno ali za obe nepremičnini mora biti nakazana najkasneje do 8. 8. 2014 do 11. ure na podračun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic: 00. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 5. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo varščino. 7. Drugi pogoji Nepremičnini se prodajata v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško knjigo, plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponujeno ceno. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 8. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktni osebi Manca Tomažin, tel. 04/537-23-45 ali Barbara Ahačič, tel. 04/537-23-35, v delovnih dneh od 11. do 12. ure; 9. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
Občina Radovljica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti