Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Št. 430-71/2014 Ob-3048/14 , Stran 1700
Št. 430-71/2014 Ob-3048/14
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) župan Občine Litija Franci Rokavec v skladu s prvim odstavkom 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 42. v povezavi s 44. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06) in 15. členom Odloka o izvajanju izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na lesno biomaso v Podružnični osnovni šoli Dole (Uradni list RS, št. 49/14) sprejme
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na lesno biomaso v Podružnični osnovni šoli Dole
1. Koncedent: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. 2. Predmet koncesije Podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na lesno biomaso v Podružnični osnovni šoli Dole, ki obsega: a. prenovo kotlovnice in postavitev nove kotlovske opreme z izgradnjo ustreznega zalogovnika za lesno biomaso, b. upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice, c. priključitev uporabnika na kotlovnico in d. prenos toplotne energije do uporabnika. Koncesija se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in posest). Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v času izvajanja koncesije, vključno s kotlovnico, preidejo s prenehanjem koncesijske pogodbe v last koncedenta. 3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 10 let. Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi. Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi in kolikor je to v interesu koncedenta, vendar ne več, kot za pet let. Koncesija se lahko po preteku časa trajanja podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja. Podaljšanje v skladu s prejšnjim stavkom je mogoče tudi po preteku časa, za katerega je bila podaljšana koncesijska pogodba. 4. Območje izvajanja koncesije: javna služba se opravlja na objektu, ki stoji na parc. št. 35/14, k.o. 1842 Dole pri Litiji (na naslovu Dole pri Litiji 28, 1273 Dole pri Litiji). Koncedent lahko s sklepom občinskega sveta razširi obseg območja izvajanja koncesije iz predhodnega odstavka. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: a. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da izpolnjuje pogoje za osnovno sposobnost: i. da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja oziroma dejanja v zvezi s poslovanjem ni bil pravnomočno obsojen, ii. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, iii. da ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, iv. da pooblašča javnega partnerja, da lahko pridobi ustrezna potrdila iz uradnih evidenc tako za ponudnika kot za njegove zakonite zastopnike, b. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da izpolnjuje pogoje za ekonomsko-finančno sposobnost: i. v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov, ii. je imel v letu 2013 bonitetno oceno vsaj SB6. c. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da bo zagotavljal nemoteno dobavo energenta v času trajanja koncesije, d. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da bo zgradil kotlovnico in ustrezen zalogovnik za lesno biomaso ter vse naprave, ki so potrebne za izvajanje koncesije, e. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da razpolaga z ustreznimi dovoljenji za opravljanje predmetne dejavnosti, f. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, g. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da zagotavlja kvalitetno in strokovno odzivnost na morebitne napake ali okvare na sistemu, v 8 urah po ugotovitvi napake oziroma okvare, h. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva, i. da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije, j. da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote, k. da predloži zahtevana jamstva, l. da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam, m. da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava, n. da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, in sicer je pogoj, da je v zadnjih petih letih izvedel vgradnjo vsaj treh kotlov na lesno biomaso z močjo najmanj 50 kW, o. da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije. 6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar: a. javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih, določenih z zakonom in koncesijsko pogodbo, b. uporaba dobrin, ki jih zagotavlja javna služba, mora biti zagotovljena vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, c. zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev, d. izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov, e. upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde, normative in predpise za izgradnjo naprav ter izvajanje in opravljanje koncesijske dejavnosti, f. predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesijske dejavnosti, g. na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom, h. prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti, i. po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last naprave kotlovnice in posest prostor kotlovnice, s katero bo izvajal koncesijsko dejavnost, j. ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije, k. izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe. 7. Vsebina ponudbe je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo. 8. Koncedent bo skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu uveljavljal izločitveno pravico za naprave kotlovnice v primeru stečaja koncesionarja. 9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna cena MWh toplote (90% možnih točk); število izvedenih projektov za oskrbo objektov v rabi javnih zavodov na področju vrtcev ter osnovnih in srednjih šol (10% možnih točk). Merili sta podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku. 11. Rok za oddajo ponudbe: glede roka bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 30. 7. 2014 do 11. ure, v sprejemno pisarno Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. 12. Javno odpiranje do pravočasno prejetih ponudb bo 30. 7. 2014 ob 12. uri, v veliki sejni sobi občine, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. 13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije oziroma izboru koncesionarja bo sprejeta najkasneje v dveh mesecih po roku za oddajo ponudbe. 14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Litija, http://www.litija.si/.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti