Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Št. 430-0013/2014 Ob-3025/14 , Stran 1699
Št. 430-0013/2014 Ob-3025/14
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami), ter sprejetim Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Mežica za leto 2014, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica. II. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 1. Predmet javnega zbiranja ponudb je zemljišče parc. št. 480/4, k.o. Meža Takraj, v velikosti 788 m2, ID znak 888-480/4-0, gre za nezazidano stavbno zemljišče – SS stanovanjske površine. Izhodiščna cena je 10,91 €/m2 brez DDV v vrednosti 8.597,08 € brez DDV ter 10.488,44 € z vključenim DDV. Izhodiščne cene so določene v skladu s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom. Občinski svet je s sklepom na 27. redni seji potrdil prodajo nepremičnine po vrednosti 8.597,08 € brez DDV ter 10.488,44 € z vključenim DDV. III. Pogoji prodaje in merila za izbor 1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetne prodaje. 2. Varščina za resnost ponudbe: – (zemljišče parc. št. 480/4, k.o. Meža Takraj) ponudniki morajo varščino poravnati na račun Občine Mežica št. 01274-0100010050, sklic 00 430-0013-2014 najkasneje 14. 8. 2014 in znaša 10% od izklicne cene v točki II/1 (1.048,84 €). Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil v 15 dneh, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti, po končani izbiri. 3. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem. 4. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s cenitvijo nepremičnine za zemljišče pod št. II/1 v znesku 200,00 EUR, ter sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev ter sodne takse) v vrednosti 40,00 €. Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni nepremičnine. 5. Upoštevane bodo le pravočasne in popolne ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. 6. V primeru, da se v razpisnem roku za prodajo zemljišča oziroma nepremičnine ne prijavi nihče od ponudnikov se šteje, da se rok za predložitev ponudb podaljša najkasneje do 28. 8. 2014. Naročnik bo v podaljšanem roku upošteval in ocenil ponudbe po vrstnem redu kot bodo prispele na naslov naročnika. S prvo ponudbo, ki bo formalno in finančno ustrezna, bo sklenjena kupoprodajna pogodba. 7. Po sklenitvi kupoprodajne pogodbe za prodajo nepremičnine iz točke II/1 se razpis zaključi. 8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1 javno zbiranje ponudb); – izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2/1); – podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe za predmetno nepremičnino (OBR-3/1); – fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne sme biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.; – potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.); – dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene. 9. Nakup zemljišča – izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru manjših ponudbenih razlik, za isto nepremičnino (do 500,00 €) ali enakih ponudb, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 10. Vsi interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo nepremičnino, ki je predmet javnega razpisa s predhodno najavo na Občini Mežica, Trg svobode 1, Mežica tel. 02/82-79/357 Mateja Mešnjak ali mateja.mesnjak@mezica.si. 11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb, ki ne bo javno. IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe 1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do 14. 8. 2014 do 10. ure, na naslov, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni razpis – prodaja nepremičnine »prodaja zemljišča parc. št. 480/4, k.o. Meža Takraj«. 2. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje ponudb, ne bo javno. 3. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Občine Mežica: www.mezica.si (pod razpisi). Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini Mežica vsak delovni dan, na tel. 02/82-79-357 – Mateja Mešnjak ali e-mail mateja.mesnjak@mezica.si.
Občina Mežica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti