Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2384. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, stran 6120.

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 –ZDavNepr 17/14 in 22/14 – odl.US) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08 in 63/10) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pomoč za financiranje aktivnosti izdelave kontrolnih in lovnih nastav iz 1. točke, četrte alinee 2. točke, 3. in 5. točke 11. člena tega pravilnika, ki se izvajajo v zasebnih gozdovih, razen materialov za preventivna varstvena dela, in sofinanciranje aktivnosti iz 1. do 7. točke 12. člena tega pravilnika se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).«.
Tretji, četrti in peti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Pomoč de minimis se upravičencu dodeli v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(4) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013/EU, ne sme preseči 200.000,00 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev proračuna Republike Slovenije, občine ali Unije.
(5) V skladu z Uredbo 1407/2013/EU se pomoč de minimis, dodeljena po tem pravilniku:
– ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do zgornje meje 200.000 eurov;
– lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 360/2012) do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.«.
Za petim odstavkom se dodajo novi šesti do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Zato, da se zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) pred dodelitvijo sredstev pridobi od prejemnika pomoči pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejel na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu in
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
(7) Zavod obvesti prejemnika pomoči, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU in o znesku de minimis pomoči.
(8) Zavod hrani evidence o individualni pomoči de minimis po tem pravilniku deset proračunskih let od datuma dodelitve pomoči.«.
2. člen
V 7. točki 12. člena in 1. točki 13. člena se črta besedilo »in vzdrževanje«.
3. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »Programa razvoja gozdov v Sloveniji« nadomesti z besedilom »Programa vlaganj v gozdove«.
4. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sredstva pridobi lastnik gozda na podlagi:
– načrta sanacije gozdov, kadar je njegova izdelava določena s predpisom, ki ureja varstvo gozdov,
– gozdnogojitvenega načrta,
– odločbe Zavoda za obnovo gozda ali pogodbe med Zavodom in lastnikom gozda za gradnjo ali rekonstrukcijo, pripravo in popravilo gozdne vlake, ki je nujna za obnovo poškodovanega gozda in
– prevzema in obračuna del, ki ju opravi Zavod.«.
5. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Iz sredstev RS se sofinancira delež vzdrževanja gozdnih cest, ki je javnega značaja. Delež sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest iz sredstev RS v posamezni občini je določen v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Sredstva RS za vzdrževanje gozdnih cest pridobi občina, na podlagi pogodbe, sklenjene med ministrstvom, pristojnim za gozdarstvo, občino in Zavodom, ter prevzema in obračuna opravljenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki so vključene v letni program vzdrževanja gozdnih cest. Prevzem in obračun opravi Zavod.«.
6. člen
V prvem odstavku 24. člena se črta oznaka »(1)«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
7. člen
Tabela 4 iz priloge 1, obrazec 1 iz priloge 3 in priloga 4 se nadomestijo z novo tabelo 4 v prilogi 1, novim obrazcem 1 v prilogi 3 ter novo prilogo 4, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-143/2014
Ljubljana, dne 11. julija 2014
EVA 2014-2330-0145
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti