Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Ob-3018/14 , Stran 1710
Ob-3018/14
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13), določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 15/14) in spremembi Letnega načrta razpolaganja z nepremičninami Občine Slovenska Bistrica v letu 2014 na 24. redni seji dne 2. 7. 2014 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, mat. številka: 5884250000, ID št. za DDV: SI49960563. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: 2.1. Nepremičnina parc. št. 2480/3, v površini 427 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot zazidano stavbno zemljišče, območje za proizvodne dejavnosti – cona E. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 21.100,00 €, brez davka. 3. Vrsta pravnega posla: Prodaja nepremičnine – kupoprodajna pogodba. 4. Pogoji prodaje: 4.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. 4.2. Ponudba je zavezujoča in dokončna. 4.3. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS, po veljavnih predpisih. 4.4. Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene, s priloženo celotno številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska Bistrica, števila 01313-0100009691, pri UJP Slov. Bistrica, sklicna št. 00 76139 – 7221002-0520, z navedbo »varščina za nakup nepremičnine – z navedbo številke parcele«. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končni izbiri. Varščina bo izbranemu ponudniku všteta v kupnino. 4.5. Kupec mora poravnati vse stroške z izvedbo pogodbe (notarska overitev, vpis v zemljiško knjigo ...) ter poravnati davek. 5. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne želi skleniti. 6. Način in rok plačila kupnine: pozvani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe na TR prodajalca. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto in se plačana varščina obdrži. 7. Prehod lastništva: prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. 8. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 60 dni. Ponudbo lahko ponudnik umakne samo, če je prodajalec prejel umik preden je prejel ponudbo ali sočasno z njo. 9. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani varščini. Obrazec OBR-1 lahko ponudnik dvigne v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani http://www.slovenska-bistrica.si. 10. Kriterij in izbor Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 11. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je vključno do 7. 8. 2014, do 10. ure. Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe ter pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in o tem obvestila ponudnika. Ponudbe se bodo odpirale 7. 8. 2014 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica. Odpiranje ponudb bo javno. 12. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmetne ponudbe so dostopni na Občini Slovenska Bistrica pri Sandra Justinek, tel. 02/843-28-10, 02/843-28-14, vsak delovni dan od 8. do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Slovenska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti