Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

Št. 342-18/2009/51 Ob-3047/14 , Stran 1690
Št. 342-18/2009/51 Ob-3047/14
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi: – IV. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: Uredba), – Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 1198/2006/ES, (v nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES), – Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z Odločbo Evropske komisije št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. novembra 2008 in spremembo OP 2007–2013, potrjenega z izvedbenim sklepom Evropske Komisije z dne 30. 1. 2014 o spremembi Odločbe C(2008) 7279 o odobritvi Operativnega Programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za ribištvo Sloveniji za programsko obdobje 2007–2013 št. CCI 2007 SI 14 F PO 001, objavlja
javni razpis
za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo
I. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic. 2. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. 3. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo znaša 350.000 EUR, od tega delež prispevka Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih znaša 75 odstotkov, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25 odstotkov. 4. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKO. 5. 9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU, v višini 262.500 EUR. 6. 9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, v višini 87.500 EUR. 7. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKO. II. Vlagatelji 1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje ribogojske dejavnosti, kot: – gospodarske družbe, – zadruge, – samostojni podjetnik posameznik ter – nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji. 2. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko le mikro in mala podjetja, kot so opredeljena v točki (f) 3. člena Uredbe 1198/2006/ES: – mikro podjetje je podjetje z manj kot deset zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh milijonov EUR. – malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od deset milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od deset milijonov EUR. III. Predmet podpore 1. Predmet podpore so naslednje naložbe v ribogojstvo: – naložbe v vališča s pripadajočo opremo, – naložbe v ribogojnice, ribogojne bazene in ribnike s pripadajočo opremo, – naložbe v kletke za vzrejo rib s pripadajočo opremo, – naložbe v školjčišča s pripadajočo opremo, – naložbe v objekte za prečiščevanje školjk s pripadajočo opremo, vključno z opremo za pakiranje živih školjk, – naložbe v druge objekte, namenjene ribogojni proizvodnji in skladiščenju, s pripadajočo opremo, – nakup zemljišč za ribogojnico, – nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport živih proizvodov ribogojstva iz lastne vzreje, – nakup delovnih plovil (čolni, ladje), – drugih plavajočih naprav (splavi, pontonska plovila) s pripadajočo opremo, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu, – nakup in postavitev zaščitnih mrež, nadstreškov proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev v naravi, – naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo, – naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo, – nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom. 2. Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije. IV. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni pogoji: 1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep v tiskani obliki. Priložene ji morajo biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji in ki morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva. 2. Vlagatelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do države. 3. Ribogojnica mora biti vpisana v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi MKO, razen novogradenj, ki se morajo v register vpisati pred zaključkom naložbe. Dokaz o vpisu pa se predloži zadnjemu vloženemu zahtevku. 4. Kolikor je ribogojska dejavnost registrirana kot dopolnilna dejavnost na kmetiji, mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano tudi v register kmetijskih gospodarstev. 5. Vlagatelj mora biti nosilec vodne pravice za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov in se mora nanašati na ribogojnico, ki je predmet naložbe. Vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti plačila vodnega nadomestila in koncesij oziroma vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov po predpisih o vodah. 6. Vlagatelj mora imeti v primeru novogradenj pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, v drugih primerih pa mora imeti pravnomočno uporabno dovoljenje oziroma mora biti pravnomočno uporabno dovoljenje izdano lastniku nepremičnine. Če gre za graditev objektov za namen opravljanja ribogojske dejavnosti, mora biti objekt grajen skladno s predpisi s področja gradnje objektov. Za plavajoče objekte na morju in celinskih vodah gradbeno dovoljenje ni potrebno. V tem primeru jih je potrebno postaviti v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja. 7. Ribogojnica mora imeti status odobrenega obrata pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin razen novogradenj, ki morajo dobiti status odobrenega obrata pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pred zaključkom naložbe. 8. Za naložbe morajo biti pridobljena vsa ostala predpisana upravna dovoljenja, mnenja in soglasja, skladno z zakonodajo. 9. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh MKO, www.mko.gov.si in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja; v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP www.arsktrp.gov.si. 10. Naložba v ribogojstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih posebnih ciljev ukrepa: – diverzifikacijo v nove vrste in proizvodnjo vrst z dobrimi tržnimi pričakovanji, nove vrste rib so tiste vrste, katerih ribogojska proizvodnja v Republiki Sloveniji je nizka ali ne obstaja in za katere so tržna pričakovanja dobra, – izvajanje novih metod gojenja, ki imajo v primerjavi z običajno prakso v sektorju znatno manjši negativni oziroma večji pozitivni učinek na okolje, in sicer ribogojnice, ki za gojitev rib namenijo najmanj 50 odstotkov iztočne vode za ponovno rabo, – podpora tradicionalnim ribogojskim dejavnostim, ki so pomembne za ohranjanje in razvoj gospodarske in družbene dejavnosti, to je ekstenzivna vzreja krapov v celinskih vodah, – podpora za nakup opreme, namenjene zaščiti ribogojnic pred plenilci narave, – izboljšanje delovnih in varnostnih razmer delavcev v ribogojstvu, – sistem fizikalnega čiščenja iztočne vode iz ribogojstva, oziroma ko gre za naložbo za gojenje alg, – izgradnja sedimentacijskega bazena za čiščenje iztočne vode, – oziroma ko gre za naložbo v školjčišče. 11. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja oziroma vodnim dovoljenjem ali koncesijsko pogodbo za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov. Posebni pogoji: 1. V primeru, da gre za naložbe v vzrejo novih vrst mora vlagatelj predložiti raziskavo o tržnih možnostih teh vrst ter ustrezno dovoljenje za njihovo vzrejo, če gre za tujerodne vrte rib, ki ga izda pristojni organ. 2. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je ribogojskih objektov in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za ribogojske namene ter nakup pripadajoče opreme za ribogojsko proizvodnjo), ki niso v njegovi lasti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: – vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj 10 let po datumu ob oddaji vloge, – vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov, k naložbi. 3. Če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, mora predložiti vsa dokazila, da je bil postopek izbire izvajalca in dobavitelja izveden v skladu z navedenimi predpisi. 4. Pri postavitvi linij za gojenje školjk klapavic znaša najvišji upravičljiv strošek 100 EUR brez DDV za tekoči meter gojitvene linije med prvo in zadnjo bojo nosilne vrvi, pri postavitvi posod za gojenje ladink pa do 2.500 EUR brez DDV za m2 površine gojitvene posode. 5. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni: – popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, – ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis, – predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis v primeru fazne gradnje. 6. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno konstrukcijo za priznani in nepriznani del naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz Tabele: »Finančna konstrukcija celotne naložbe na ribogojnem objektu« iz Prijavnega obrazca. 7. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov nakupa, izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada) se kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo ali na drug transparenten način razdelitve. 8. Kadar je ribogojstvo vključeno kot dopolnilna dejavnost kmetijskega gospodarstva, mora biti obseg ribogojske dejavnosti vsaj v višini polovice polnega delovnega časa, kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta; 9. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah: – Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. – Če je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo ribogojstva, mora imeti nosilec kmetije poravnane vse obveznosti do države in ne sme biti v osebnem stečaju. 10. Pogoji za nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji: – Vlagatelj mora biti nosilec dopolnilne dejavnosti. – Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti. 11. Kadar gre za nakup opreme v objektih in druge strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To mora biti razvidno iz ustreznih listin: originalni račun ter kopije garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo k opremi. Oprema se mora nahajati na prijavljeni lokaciji naložbe. 12. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. Obveznosti upravičenca: 1. Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena v razpisni dokumentaciji, in jo mora hraniti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. 2. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje, da bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu, opredeljenem v poslovnem načrtu. 3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 4. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb ali odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. 6. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobritvi sredstev, mora vrniti v proračun Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. 7. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTP izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. 8. Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo je prikazal v vlogi. 9. Naložba mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2015. 10. Pri naložbah v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge mora biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od prostorov, ki niso predmet podpore 11. Upravičenec mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru OP 2007–2013, ki je dosegljiv na spletni strani, www.mko.gov.si. 12. Upravičenec mora kadarkoli omogočiti kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije o projektu, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu, ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu, Računskemu sodišču Republike Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom v obdobju od oddaje vloge do petih let po zadnjem izplačilu sredstev. 13. Prejemnik sredstev je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev. 14. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot zaključek naložbe se šteje: – uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta, – vpis ali predlog za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo, ko gre za nakup nepremičnine, – vpis ribogojnice v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi MKO, – odobritev ribogojnice s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih aktivnostih. – vključitev ribogojske strojne ali transportne opreme v proizvodnji proces, kadar gre za nakup opreme. Zahtevkom se predložijo originalni računi z originalnimi potrdili o plačilu računov. Ko gre za nakup opreme, za katero se ti dokumenti zahtevajo, se originalnemu računu priložita kopiji tehničnega in garancijskega lista. 15. Prejemnik sredstev se strinja, da se opis aktivnosti oziroma naložbe in zneski odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKO ter, da se podatki o prejemnikih sredstev na konkretno zaprosilo lahko posredujejo. V. Upravičeni stroški 1. Upravičeni stroški so: – stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to je ribogojnih bazenov, ribnikov, kletk, sistemov za gojenje školjk, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, namenjenih za ribogojske namene (vključno s prodajalno rib iz lastne proizvodnje znotraj ribogojnega objekta), nakup pripadajoče opreme za ribogojsko proizvodnjo in opremo v prodajalni, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje ribogojske proizvodnje, – pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), – pri postavitvi linij za gojenje školjk klapavic znaša najvišji upravičljiv strošek 100 EUR brez DDV za tekoči meter gojitvene linije med prvo in zadnjo bojo nosilne vrvi, pri postavitvi posod za gojenje ladink pa do 2.500 EUR brez DDV za m2 površine gojitvene posode, – pri nakupu strojne opreme se priznavajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodnji oziroma tehnološki proces ribogojske proizvodnje, – nakup opreme za transport živih ribogojskih proizvodov, – nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila, prikolice), za transport živih ribogojskih proizvodov iz lastne vzreje: s tem, da skupni strošek za nakup transportnih sredstev ne sme presegati 100.000 EUR brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe, (v primeru, da gre za gospodarsko vozilo, ki se uporablja tudi za druge namene je opravičljiv strošek za nakup vozila, le v deležu povezanem z rabo izključno za namene ribogojske proizvodnje), – nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno za potrebe ribogojstva na morju, s tem, da skupni strošek naložbe v delovno plovilo ne sme presegati 200.000 EUR brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe, – nakup zemljišč za ribogojnico, ki ne presega 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe, – nakup in postavitev zaščitnih mrež, nadstreškov proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev v naravi, – naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo, – naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo, – nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom, – splošne stroške za izvedbo projekta, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta v obsegu do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti, stroški nadzornikov del ter stroški izdelave vloge, – splošni stroški, ki so vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom in pripravo zahtevkov, znaša najvišji upravičljivi strošek 5.000,00 EUR brez DDV. Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je sestavni del razpisne dokumentacije. 2. Upravičeni stroški naložbe iz prejšnjega člena so stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). 3. Ne glede na to se za upravičene štejejo tudi morebitni splošni stroški in stroški nakupa zemljišča, nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje. VI. Neupravičeni stroški Poleg neupravičenih stroškov iz člena 55 Uredbe 1198/2006/ES ter člena 26 Uredbe 498/2007/ES, se podpora po tem javnem razpisu ne dodeli za: – davek na dodano vrednost (DDV), – obresti na dolgove, – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – plačilo vodnih dovoljenj in koncesijskih dajatev, – naložbe zunaj območja Republike Slovenije, – prenos lastništva podjetja, – nakup rabljene opreme, – nakup transportnih sredstev, ki niso namenjena za namene ribogojstva, – nakup nepremičnin, razen zemljišča, – naložbe v nakup zemljišča, ki presegajo 10 odstotkov skupne vrednosti naložbe, – stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema), – bančne stroške in stroške garancij, – stroške promocije, – splošne upravne stroške, – plačila v naravi, – stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov, – stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani s projektom in presegajo 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe, – naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo, povezano z naložbo, – naložbe na ravni trgovine, razen naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo, – naložbe v ribiška plovila, ki so v registru ribiških plovil Evropske skupnosti, tudi če se uporabljajo v ribogojstvu – naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju, – naložbe v mesta za iztovor proizvodov iz marikulture, – naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom, – ukrepe za promocijo ribiških proizvodov, – nakup rib, – naložbe v zdravje živali v smislu izkoreninjena kužnih bolezni, – naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 3.500 EUR na posamezno vlogo, – naložbe, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter iz drugih javnih sredstev, – vavčersko svetovanje, – nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja, – zemljišča, ki so predmet izvršbe. VII. Merila za izbor 1. Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in ki so na podlagi ocene presegle minimalni prag 15 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo. VIII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. 2. Najvišja stopnja pomoči znaša do 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, od tega 75 odstotkov zagotovi EU in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija, ostalih 40 odstotkov zagotovi upravičenec. 3. Najmanjši znesek dodeljene podpore je 3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore je 350.000 EUR na vlogo. Upravičenec iz naslova ukrepa Produktivne naložbe v ribogojstvo lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ 1.000.000 EUR podpore. 4. Upravičenec mora v zahtevku za storitve, dobave in dela, katerih vrednost je višja od 10.000 EUR, predložiti vsaj tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije, ki jih mora priložiti zahtevku za izplačilo. Ponudbe morajo biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov. Če iz objektivnih razlogov vlagatelj ne more zagotoviti treh ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju z ARSKTRP zmanjša število ponudb. Vlagatelj mora utemeljiti izbor izvajalca oziroma dobavitelja. 5. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ki se morajo glasiti na vlagatelja in začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca. 6. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP. Število zahtevkov in roki za izplačilo se določijo v odločbi o odobritvi sredstev. Na naložbo se lahko izdajo največ 4 zahtevki za izplačilo. V primeru naložb, katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 EUR, pa se lahko vloži le 1 zahtevek za izplačilo. IX. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge 1. Razpisna dokumentacija za javni razpis za Produktivne naložbe v ribogojstvo, vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – Postopek za izbor vlagateljev, – Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog, – Seznam upravičenih stroškov, – Vlogo, ki vsebuje: – Prijavni obrazec za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo, – Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih predloži vlagatelj. 2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila. 3. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh, www.aktrp.gov.si, www.mko.gov.si. 4. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKO in ARSKTRP. X. Roki in način prijave 1. Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen namen, ki se objavi na spletni strani MKO. 2. Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati v glavni pisarni ARSKTRP v tiskani obliki. 3. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno pošiljko ali na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega dne po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO. 4. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas oddaje, označen s strani pošte oziroma glavne pisarne ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Produktivne naložbe v ribogojstvo«. 5. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. 6. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. XI. Obravnava vlog in postopek odobritve vloge ter zahtevka za izplačilo sredstev 1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. 2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. 3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca. 4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava na prvi delovni torek v tistem mesecu, ki sledi mesecu, ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema vloge se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se s sklepom zavrže. Če se ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se vloga zavrne. 5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa. 6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, se točkujejo in razvrstijo v skladu z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora presegati minimalni prag 15 točk. Vloge, ki ne presežejo tega minimalnega praga, se zavrnejo. Ostale vloge se razvrstijo glede na doseženo število točk in odobravajo do porabe sredstev, in sicer po vrstnem redu glede na doseženo število točk. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev in če dve ali več popolnih vlog doseže enako število točk, se do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo tiste vloge, ki so bile oddane prej. 7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosegajo enako število točk ter imajo na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in presega minimalni prag točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v petih dneh odkar ga je ARSKTRP o tem pisno obvestila, poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se s tem ne strinja. 9. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper določbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali odda v glavni pisarni ARSKTRP. 10. Prejemnik sredstev, se zavezuje, da bo vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo projekta utemeljil in obrazložil ter pridobil soglasje ARSKTRP, v nasprotnem primeru izgubi pravico do porabe sredstev. Stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti iz predpisov, javnega razpisa in odločbe o pravici do sredstev, vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev. Če bi bile tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila stranki dodeljena pravica do sredstev ARSKTRP zahtevku za spremembo ugodi. Kolikor ARSKTRP ugotovi, da ni dosežen namen, z odločbo strankin zahtevek za spremembo obveznosti zavrne. 11. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 67. člena Uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe, tega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne. 12. Vlagatelj lahko za pridobitev sredstev iz naslova tega ukrepa vloži največ 4 zahtevke za izplačilo sredstev. XII. Kršitev in sankcioniranje 1. Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali določbami te uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 2. Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Davčne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s to uredbo, se vloga zavrne. 3. Če upravičenec svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe ARSKTRP, ni izpolnil v roku, določenem v odločbi, ni upravičen do sredstev. V primeru, da upravičenec iz objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe, mora o tem obvestiti ARSKTRP. Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svojih obveznosti ni mogel izpolniti iz navedenih objektivnih razlogov, mu lahko podaljša rok za izpolnitev teh obveznosti. XIII Nadzor nad izvajanjem ukrepov 1. ARSKTRP izvaja kontrole na kraju samem. 2. Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo v več fazah, se kontrola na kraju samem pri upravičencu izvede vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti