Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2436. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja, stran 6227.

Na podlagi 8. in 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja
1. člen
V Uredbi o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 64/12 in 7/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa shemo šolskega sadja in zelenjave za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 94 z dne 8. 4. 2009, str. 38), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 500/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spremembo Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 v zvezi z dodelitvijo pomoči za spremljevalne ukrepe v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave (UL L št. 145 z dne 16. 5. 2014, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: uredba 288/2009/ES);
– Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2013, str. 12);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671; v nadaljnjem besedilu: uredba 1308/2013/EU).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Shema šolskega sadja in zelenjave (v nadaljnjem besedilu: shema) po tej uredbi pomeni sistem razdeljevanja v skladu z uredbo 288/2009/ES v obliki finančne pomoči Evropske unije in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah ter otrok in mladostnikov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: šola).«.
3. člen
V 3. členu se besedilo »103. ga člena uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »23. člena uredbe 1308/2013/EU«.
4. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(vnos vloge v elektronski sistem)
(1) Šola lahko izpolni vlogo na obrazcu v elektronskem sistemu agencije in ga natisne z izpisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, še ni zaključena vloga. Za vlogo se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode, ki ga šola vloži v skladu s prejšnjim členom.
(2) Podrobnejša navodila o izpolnjevanju in oddaji prijavnega obrazca v elektronski sistem se objavijo na spletni strani agencije.«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(upravičeni stroški)
(1) Kot pomoč iz prve alineje 4. člena te uredbe se šoli, ki se šteje za odobrenega vlagatelja, priznajo stroški za dobavo svežega sadja in zelenjave, ki sta dobavljena franko šola, brez davka na dodano vrednost.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šoli prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z dobavami sadja in zelenjave na podlagi sheme, če plačanega davka na dodano vrednost šola ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
(3) Šoli se priznajo upravičeni stroški, ki so v obdobju sheme nastali v dneh, ko poteka pouk, v skladu s šolskim koledarjem.
(4) Izvajalcu vrednotenja se priznajo stroški za izvedbo nalog skladno s 16. členom te uredbe brez davka na dodano vrednost.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajalcu vrednotenja prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z izvajanjem vrednotenja iz 16. člena te uredbe, če plačanega davka na dodano vrednost izvajalec vrednotenja ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
(6) Izvajalcu obveščanja javnosti se upravičeni stroški za izvedbo dejavnosti obveščanja javnosti opredelijo v skladu s 14. členom te uredbe brez davka na dodano vrednost.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajalcu obveščanja javnosti prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z izvajanjem dejavnosti obveščanja iz 14. člena te uredbe, če plačanega davka na dodano vrednost izvajalec obveščanja ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
(8) Izvajalcu spremljevalnih ukrepov iz petega odstavka 13. člena te uredbe se priznajo stroški za izvedbo projektnih vsebin v skladu s petim odstavkom 13. člena te uredbe brez davka na dodano vrednost.
(9) Zunanjim izvajalcem spremljevalnih ukrepov iz šestega odstavka 13. člena te uredbe se upravičeni stroški za izvedbo spremljevalnih ukrepov priznajo v skladu s šestim odstavkom 13. člena te uredbe brez davka na dodano vrednost.
(10) Ne glede na osmi in deveti odstavek tega člena se izvajalcem spremljevalnih ukrepov iz petega in enajstega odstavka 13. člena te uredbe prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z izvajanjem spremljevalnih ukrepov iz petega oziroma enajstega odstavka 13. člena te uredbe, če plačanega davka na dodano vrednost izvajalec spremljevalnih dejavnosti ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(spremljevalni ukrepi)
(1) Šola mora v obdobju izvajanja sheme izvajati spremljevalne ukrepe iz četrtega odstavka 3. člena uredbe 288/2009/ES (v nadaljnjem besedilu: spremljevalni ukrepi) v skladu s strategijo.
(2) Spremljevalne ukrepe poleg šole izvajajo službe, ki opravljajo naloge javnih služb na kmetijskem področju, na področju zdravstvene dejavnosti in na področju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v skladu s strategijo. Vsaka od njih, razen šol, o izvedenih spremljevalnih ukrepih pripravi poročilo, ki ga ministrstvu predloži kot dokazilo za njihovo izvedbo v treh mesecih po končanem obdobju sheme.
(3) Sredstva za stroške spremljevalnih ukrepov iz prejšnjega odstavka se skladno s tretjim pododstavkom drugega odstavka 5. člena uredbe 288/2009/ES zagotovijo iz sredstev Evropske unije in sredstev Republike Slovenije.
(4) Znesek sredstev iz prejšnjega odstavka določi ministrstvo na podlagi strategije.
(5) Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: CŠOD) kot javna služba na področju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti iz drugega odstavka tega člena izvaja za učence v šoli v naravi projektne vsebine na temo sadja in zelenjave v povezavi s kmetijstvom, zdravo prehrano in okoljem, skladno s strategijo. V izvajanje vključi lokalne kmete oziroma kmetije.
(6) Spremljevalne ukrepe lahko izvajajo tudi zunanji izvajalci skladno s strategijo. Ministrstvo na podlagi strategije odda javna naročila za izbiro zunanjih izvajalcev spremljevalnih ukrepov iz četrtega odstavka 5. člena uredbe 288/2009/ES v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(7) CŠOD in zunanji izvajalci iz prejšnjega odstavka pošljejo na agencijo priporočeno po pošti ali oddajo na vložišču agencije zahtevek za povrnitev stroškov za izvajanje spremljevalnih ukrepov v shemi šolskega sadja in zelenjave (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za spremljevalne ukrepe). Upravičeni stroški v primeru CŠOD so stroški za opravljene naloge iz petega odstavka tega člena in v primeru zunanjih izvajalcev iz prejšnjega člena stroški za opravljene naloge iz predmeta javnega naročila. Zahtevek za spremljevalne ukrepe je treba oddati na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.
(8) K zahtevku za spremljevalne ukrepe mora CŠOD priložiti finančno poročilo s specifikacijo stroškov za opravljene naloge iz petega odstavka tega člena, zunanji izvajalci pa finančno poročilo s specifikacijo stroškov za opravljene naloge iz predmeta javnega naročila. Vsi morajo priložiti tudi kopije plačanih računov za dobavo blaga ali storitev, potrebnih za izvedbo spremljevalnih ukrepov, in potrjen izpisek plačil. Če je plačilo izvedeno preko Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom uprave oziroma ga potrdi CŠOD z žigom in podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje; če pa je plačilo izvedeno na banki, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.
(9) Zahtevek za spremljevalne ukrepe je treba vložiti na agencijo najpozneje zadnji dan tretjega meseca po koncu vsakega od treh obdobij:
– prvo obdobje: od 1. septembra do 31. decembra;
– drugo obdobje: od 1. januarja do 31. marca;
– tretje obdobje: 1. aprila do 24. junija.
(10) CŠOD in zunanji izvajalci spremljevalnih ukrepov iz šestega odstavka tega člena morajo hraniti dokazila o stroških za opravljene naloge iz petega odstavka tega člena še najmanj pet let po dnevu pridobitve sredstev.
(11) Na podlagi prejetega zahtevka za spremljevalne ukrepe agencija izda odločbo, s katero se CŠOD ali izvajalcu spremljevalnih ukrepov iz petega ali šestega odstavka tega člena odobrijo sredstva do vrednosti zneska iz četrtega odstavka tega člena.«.
7. člen
V tretjem odstavku 14. člena se beseda »izvede« nadomesti z besedilom »odda«.
8. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šole in izvajalci spremljevalnih ukrepov iz 13. člena te uredbe pri vrednotenju sodelujejo z izvajalcem vrednotenja.«.
V četrtem odstavku se na koncu prve alineje pred podpičjem doda besedilo:
»in za izvajalce spremljevalnih ukrepov iz 13. člena te uredbe«.
9. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Doda se nova priloga 6, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
10. člen
(prehodna določba)
Strategija, sprejeta na podlagi 3. člena Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 64/12 in 7/13) za obdobje od 1. avgusta 2014 do 1. julija 2015, se šteje za strategijo iz spremenjenega 3. člena uredbe.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2014.
Št. 00728-37/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-2330-0008
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti