Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4798. Zakon o spremembah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4799. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
4800. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
4801. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4802. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Odloki

4803. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4804. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
4805. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov
4806. Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu
4807. Uredba o načinu izdaje dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališčih
4808. Uredba o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Podmark v Občini Šempeter – Vrtojba
4809. Uredba o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest

Sklepi

4810. Sklep o spremembah Sklepa o Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4811. Pravilnik o postopku premestitve oseb z začasno zaščito
4812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
4813. Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu
4814. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu
4815. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni laboratoriji za kontrolo ustreznosti krme, dodatkov in premiksov
4816. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
4817. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika Ministrstva za kulturo o podeljevanju štipendij

USTAVNO SODIŠČE

4818. Odločba o razveljavitvi 50. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara v delu, ki ureja morfološko enoto 030 I/A2
4819. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4820. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 2005

OBČINE

Celje

4821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2005 in 2006
4822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Prvomajski«
4823. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2006
4824. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Spodnja Hudinja in k.o. Zvodno
4825. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Medlog
4826. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4827. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerknica

4828. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2004

Črnomelj

4867. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas

Gornji Petrovci

4868. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2006

Grosuplje

4869. Pravilnik o oddajanju oglasnih mest in/ali oglasnih objektov v lasti Občine Grosuplje v najem
4870. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje
4871. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje

Ig

4872. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2006

Komen

4829. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2005
4830. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2006
4831. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks za leto 2006

Koper

4832. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja centralne dejavnosti KC-58 (območja v planskih celotah KC-58)
4833. Program priprave lokacijskega načrta »Počitniško naselje Sv. Katarina v Ankaranu, območje T1«
4834. Program priprave lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje

Laško

4835. Sklep o ustanovitvi Območne lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v občinah Laško in Radeče

Litija

4836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2005
4873. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija

Markovci

4874. Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika za leto 2006
4875. Sklep o višini točke za izračun komunalne takse za leto 2006
4876. Sklep o ceni priključitve na KTV sistem Markovci za leto 2006
4877. Sklep o ceni priključitve na KTV sistem Markovci za leto 2006

Miren-Kostanjevica

4878. Odlok o oskrbi s pitno vodo
4879. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda
4880. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4881. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren - Kostanjevica

Mirna Peč

4837. Program priprave Prostorskega reda Občine Mirna Peč
4838. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Mirna Peč

Pivka

4839. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka
4840. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Podčetrtek

4841. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek
4842. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2006
4843. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2006
4844. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2006
4845. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Rogaška Slatina

4846. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2006
4847. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina
4848. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina
4849. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina
4850. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina

Slovenj Gradec

4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2005

Sveti Jurij ob Ščavnici

4852. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005
4853. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2006

Šempeter-Vrtojba

4854. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2006
4855. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2006
4856. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba
4857. Sklep o imenovanju člana v svet Javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Šmarje pri Jelšah

4858. Sklep o financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006

Tišina

4859. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2005 – II. rebalans
4860. Sklep o odprodaji stavbnih zemljišč

Vipava

4861. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005

Vrhnika

4862. Program priprave za občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki

Zagorje ob Savi

4863. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zagorje ob Savi

Zavrč

4864. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005

Zreče

4865. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2005

Žetale

4866. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale

POPRAVKI

1. Popravek Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
2. Popravek naslova Odločbe o podelitvi statusa družba, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave
3. Popravek naslova razdelka
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti