Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4807. Uredba o načinu izdaje dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališčih, stran 11734.

Na podlagi tretjega odstavka 128. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 114/02, 31/05 in 39/05) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu izdaje dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališčih
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta uredba v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varovanja civilnega letalstva (UL L št. 355 z dne 30. 12. 2002, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 849/2004 z dne 29. aprila 2004 (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2320/2002/ES), ureja način izdaje enotnega dovoljenja za gibanje in zadrževanje na površinah in območjih, ki so namenjena za gibanje zrakoplovov in za navigacijske naprave, ter na nadzorovanih in varnostno čistih območjih, ki so opredeljena v varnostnih programih (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), ter razloge za zavrnitev izdaje ali odvzem dovoljenja.
(2) Ta uredba se nanaša na vsa javna letališča.
2. člen
(pomen izrazov)
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. obratovalec letališča ali njegovega dela je oseba, ki ima položaj obratovalca letališča ali njegovega dela na letališču, za katero je zaprošena izdaja dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališču. Obratovalec letališča ali njegovega dela se šteje za delodajalca v smislu drugega odstavka 128. člena Zakona o letalstvu;
2. kršitve varovanja so ravnanja, ki niso skladna z zahtevami letalskih predpisov, letalskih varnostnih programov in programov obvladovanja kakovosti na področju varnosti civilnega letalstva;
3. prosilka oziroma prosilec (v nadaljnjem besedilu: prosilec) je fizična oseba, za katero je zaprošena izdaja dovoljenja;
4. težja kršitev pravil varovanja je ravnanje v nasprotju s predpisi, za katero je bil izrečen ukrep inšpektorja iz 2. in 4. točke prvega odstavka 171. člena oziroma ukrep iz 173. člena Zakona o letalstvu;
5. varnostno preverjanje je preverjanje preteklosti neke osebe, ki je namenjeno ugotavljanju osebne identitete in preteklih izkušenj osebe, vključno z ugotavljanjem morebitne predkaznovanosti ter ali je proti osebi uveden kazenski postopek, izvaja pa se zaradi ugotavljanja osebne primernosti za samostojno gibanje in zadrževanje na varovanih območjih letališča;
6. začasno zadržanje izvajanja pravic iz dovoljenja je ustna ali pisna odredba pristojnega organa za izdajo dovoljenja ali za nadzor varovanja na letališču, ki za določen čas omeji uresničevanje pravic in koristi iz dovoljenja (začasni odvzem).
3. člen
(način izdaje dovoljenja)
(1) Postopek za izdajo dovoljenja se začne z vlogo obratovalca letališča ali njegovega dela, ki se predloži na obrazcu, določenem v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Vlogi je treba priložiti naslednje:
1. opis nalog, ki jih bo prosilec opravljal in na katerih delih letališča,
2. mnenje obratovalca letališča ali njegovega dela, ki je vložil vlogo, o potrebah za izdajo dovoljenja,
3. podatke o dnevnem in tedenskem času ter časovnem obdobju, v katerem bo prosilec te naloge opravljal,
4. življenjepis prosilca in opis njegovih delovnih izkušenj v preteklih petih letih, dokazilo, da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter izjavo o soglasju za varnostno preverjanje (v zaprti kuverti),
5. fotokopijo dokumenta, s katerim prosilec izkazuje svojo identiteto,
6. drugo, za kar prosilec meni, da lahko upraviči izdajo dovoljenja.
(2) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) po prejemu popolne vloge najprej preveri, ali je za opravljanje del in nalog, navedenih v vlogi, dejansko potrebno gibanje in zadrževanje na delih letališča, za katere je vloga podana, in ali je za prosilca v preteklih petih letih že bilo izdano dovoljenje ali izdano soglasje pristojnih služb organov in organizacij, ki so določene v varnostnih programih. Uprava na podlagi:
1. prejete popolne vloge,
2. ugotovljene utemeljenosti potrebe po gibanju in zadrževanju na delih letališča, za katere je potrebno dovoljenje,
3. varnostne ocene in dovoljenj za delo in zadrževanje na določenih območjih letališča, ki jih izdajajo pristojne službe organov in organizacij, če so predpisana,
4. vpogleda v letalske varnostne programe in v odobreno organizacijo, tehnike in tehnologije obratovanja letališča, ki so določene z obratovalnim dovoljenjem letališča, ter
5. preveritve obstoja morebitnih razlogov za zavrnitev izdaje,
izdela individualno oceno o upravičenosti izdaje dovoljenja. Na podlagi ocene upravičenosti izdaje dovoljenja uprava izda dovoljenje v obsegu zahtevka in izpolnjenih pogojev ter določi rok za varnostno usposabljanje, če je zahtevano z letalskim varnostnim programom. Če zahtevku ni ugodeno ali mu ni ugodeno v celoti, se o razlogih obvesti prosilec, vložnik zahtevka za izdajo dovoljenja pa le o obsegu odobritve.
(3) Osebam, ki imajo urejeno delovno, pogodbeno ali podobno razmerje z obratovalcem letališča ali njegovega dela, se dovoljenje izda za čas trajanja izpolnjevanja pogojev za njegovo izdajo, vendar največ za dve leti. Med dvoletno veljavnostjo dovoljenja mora uprava vsaj enkrat preveriti, ali so še vedno izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja, razen varnostnega pogoja (varnostno preverjanje), ali je dovoljenje v posesti in uporabi osebe, ki ji je bilo dovoljenje izdano, in ali identifikacijska priponka, ki jo oseba nosi, ustreza dovoljenju in imetniku dovoljenja.
(4) Prosilcu, ki nima urejenega delovnega, pogodbenega ali podobnega razmerja z obratovalcem letališča ali njegovega dela, se izda začasno dovoljenje za določen čas, vendar največ za en mesec. Če se pred izdajo začasnega dovoljenja zahteva varnostno preverjanje, a iz objektivnih razlogov ni bilo opravljeno, mora obratovalec letališča ali njegovega dela med zadrževanjem te osebe na nadzorovanem območju letališča zagotoviti ustrezen stalni nadzor (video nadzor, fizični nadzor ali ograditev prostora in podobne oblike nadzora) in na območjih letališča stalno naključno preverjati identiteto oseb, ki jim je bilo izdano začasno dovoljenje.
(5) Prosilec mora dovoljenje prevzeti osebno. Vsako izgubo dovoljenja je treba sporočiti upravi najpozneje 24 ur po ugotovitvi izgube.
(6) Uprava vodi evidenco vseh izdanih dovoljenj ločeno po letališčih in posameznih območjih letališč, za katera so dovoljenja izdana, v obliki poimenskih seznamov z roki veljavnosti. Ti seznami se vodijo v prilogi Letalskega varnostnega programa za Republiko Slovenijo.
(7) Imetniki dovoljenj za gibanje in zadrževanje na letališču morajo imeti identifikacijsko priponko ves čas gibanja in zadrževanja na letališču pripeto na vidnem mestu.
4. člen
(razlogi za zavrnitev izdaje, odvzem dovoljenja in začasno zadržanje izvajanja pravic iz dovoljenja)
(1) Uprava izdajo dovoljenja zavrne, če:
a) ni izkazana potreba po gibanju in zadrževanju na območjih letališča, za katero je dovoljenje potrebno;
b) prosilec ni soglašal z varnostnim preverjanjem;
c) je na podlagi vloge mogoče sklepati, da del in nalog, ki so navedene v vlogi, ni treba opravljati na zahtevanem območju letališča ali če te potrebe niso trajne;
d) prosilec ni predložil dokazila o posedovanju dovoljenja za dostop do tajnih podatkov določene stopnje, če je to zaradi narave dela ali seznanitve z ukrepi varovanja potrebno za gibanje in zadrževanje na določenem delu letališča;
e) je bil prosilec kaznovan za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti;
f) je prosilec v kazenskem postopku, ki se vodi po uradni dolžnosti, ali v disciplinskem postopku zaradi disciplinskega prekrška, za katerega se lahko izreče disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja;
g) ni izkazana identiteta prosilca;
h) je prosilec odvisen od alkohola, drog ali drugače zasvojen;
i) ima prosilec evidentirane težje kršitve pravil varovanja.
(2) Uprava dovoljenje odvzame, če se med veljavnostjo dovoljenja za gibanje ugotovi, da so nastali razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja.
(3) Za izdano dovoljenje uprava takoj začasno zadrži izvajanje pravic iz dovoljenja, če:
a) prosilec dovoljenja ni prevzel osebno ali ga ni prevzel v roku;
b) imetnik dovoljenja ni dosegljiv upravi zaradi preveritve iz drugega odstavka 3. člena te uredbe;
c) prosilec ni v roku končal varnostnega usposabljanja, če je zahtevano z letalskim varnostnim programom;
d) je pri imetniku dovoljenja nastala okoliščina, ki kaže na nastanek razlogov za preklic dovoljenja.
(4) Začasno zadržanje izvajanja pravic iz dovoljenja velja, dokler ne prenehajo razlogi za njegovo odredbo.
5. člen
(omejitve)
Kadar zaradi izrednih primerov nastopijo okoliščine, ki zahtevajo izredne varnostne ukrepe za zagotavljanje javne varnosti, varnosti zrakoplova ali potnikov, lahko pristojni organi za nadzor varovanja imetniku dovoljenja v obsegu, ki ga zahtevajo razlogi, omejijo pravico gibanja in zadrževanja na delih letališča, za katere je bilo dovoljenje izdano.
6. člen
(prehodne določbe)
(1) Vlogo za zamenjavo obstoječega dovoljenja je v skladu z določbami te uredbe treba vložiti najpozneje v treh mesecih od njene uveljavitve.
(2) Osebe, ki imajo na dan uveljavitve te uredbe pravico gibanja in zadrževanja na letališču, za katero ta uredba predpisuje dovoljenje, se lahko gibljejo in zadržujejo na tem letališču brez dovoljenja, če je bila podana vloga za izdajo dovoljenja, vendar najdlje do izteka treh mesecev po uveljavitvi te uredbe.
(3) Do izdaje dovoljenj v skladu s to uredbo, vendar največ eno leto od njene uveljavitve, se lahko uporabljajo dovoljenja in identifikacijske priponke, ki so bile v uporabi na dan uveljavitve te uredbe.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-25/2005/7
Ljubljana, dne 1. decembra 2005
EVA 2004-2411-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost