Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4834. Program priprave lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje, stran 11776.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Obstoječa lokalna cesta LC 177 300 poteka skozi center vasi Hrastovlje do Dola pri Hrastovljah. Vozišče skozi vas je zelo ozko, izrabljeno in neustrezno tako v tehničnem kot tudi v prometnem smislu. Edina prometna povezava za prevoz turističnih avtobusov do kulturnega spomenika (cerkvica v Hrastovljah) je skozi center vasi.
Da se omogoči normalen promet, je predlagana ureditev obvoznice mimo centra vasi na zahodni strani po trasi obstoječega kolovoza.
 
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet lokacijskega načrta je obvozna cesto mimo vasi Hrastovlje.
Ureditev obvoznice je predlagana na zahodni strani vasi po trasi obstoječega kolovoza.
Pri tem je potrebno ohraniti obstoječe dostope do parcel oziroma do stanovanjskih hiš ter nadomestiti obstoječa napajalna korita, katera se pri gradnji rušijo. Prav tako je potrebno zaščititi obstoječe vodnjake in izvire.
 
Tehnični elementi trase
Trasa predlagane obvoznice ima naslednje tehnične elemente:
Vr = 40 km/h
širina prometnega pasu: 2 x 2,75 m
širina robnega pasu: 2 x 0,20 m
širina bankine: šb = 1,0 (0,50) m
širina koritnice: šk = 0,50 m
maksimalni prečni sklon: 7%
maksimalni vzdolžni sklon: 13%
Upoštevana je razširitev v krivinah za srečanje avtobusa in osebnega vozila.
 
Horizontalni potek trase
Obvoznica se začne ob ostrem levem ovinku ob začetku vasi Hrastovlje (iz smeri Kopra). V nadaljevanju poteka trasa po trasi obstoječega kolovoza. V stacionaži 0,045 levo, je uvoz k stanovanjskem objektu. Od stacionaže 0,040–0,060 imamo uvoz k rezervoarju in k stanovanjskem objektu. Na tem mestu pripeljemo stransko dostopno cesto do parcel-deviacijo. Na tej lokaciji imamo več izvirov in obstoječ vodnjak. Dalje se trasa vzpenja do najvišje točke v km 0,240. Tu je obvoznica na koti 187,18 m. Od te točke dalje se spuščamo do obstoječega križišča pri kapelici, oziroma pri gostinskem objektu "Švab". Trasa obvoznice poteka po trasi obstoječega kolovoza.
 
Vertikalni potek
Trasa se odcepi od obstoječe ceste tik pred ovinkom na začetku uvoza v vas Hrastovlje na koti 173,50. Po konkavni zaokrožitvi Rv = 240 m se trasa vzpenja na koti 180 m z 10,81% vzponom. Po kratki izravnavi se spet strmo vzpenja do kote 187,20 m z 11,5% vzponom. Po konveksni zaokrožitvi Rv = 300 m se trasa strmo spušča z maksimalnim padcem 13% do obstoječega križišča pred odcepom za vas Dol pri Hrastovljah. Tako velik vzdolžni sklon na dolžini 50 m je za vrsto in gostoto prometa še sprejemljiv. Obvoznica je namenjena predvsem turističnemu prometu (turistični avtobusi) –obisku znamenite cerkvice v Hrastovljah.
Podrobno se ureditveno območje lokacijskega načrta določi na podlagi strokovnih podlag.
Dne 10. 11. 2005 je Mestna občina Koper – Urad za okolje in prostor skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) sklical prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
 
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper,
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper, Ul.15. maja 13,
– Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec in pobudnik lokacijskega načrta je Mestna občina Koper.
Naročnik lokacijskega načrta je MOK, Urad za gospodarske javne službe in promet.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1. LN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem programom priprave. Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja LN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
 
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Strokovne podlage se izdelajo v naslednjih vsebinah:
1. strokovne podlage glede naravnih in ustvarjenih danosti:
– prikaz obstoječega stanja cestnega omrežja in komunalne infrastrukture,
– prikaz vplivnega območja z obstoječim stanjem in predvidenimi ureditvami,
– prikaz lastništva znotraj obravnavanega območja,
2. Analiza smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prometne ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev.
4. Idejna zasnova energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev, ki so predvideni v ali ob trasi obravnavanih cest, ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
Izdelajo se lahko tudi dodatne strokovne podlage, če se v postopku ugotovi, da so potrebne oziroma jih zahteva pristojni nosilec urejanja prostora. Dodatne strokovne podlage zagotovi pripravljavec oziroma naročnik.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere naročnik. Naročnik lokacijskega načrta zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo dokumenta.
Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec ali naročnik naročita tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
 
5. Faze in roki za pripravo LN
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|F A Z A              |nosilec     |rok         |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Pobuda o nameri          |MOP       |60 dni        |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Prostorska konferenca       |UOP       |november 2005    |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Sprejem in objava programa priprave|župan, UOP    |Po prejemu odločbe  |
|                  |         |MOP         |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora – |UOP       |30 dni        |
|pridobitev smernic         |         |           |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Analiza smernic, izdelava     |načrtovalec   |januar 2006     |
|strokovnih podlag in predloga LN  |         |           |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Prostorska konferenca       |UOP       |januar 2006     |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Dopolnitev predloga v skladu z   |načrtovalec   |7 dni        |
|usmeritvami PS           |         |           |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni |župan      |7 dni pred pričetkom |
|obravnavi             |         |javne razgrnitve   |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava z  |UOP, načrtovalec |februar 2006     |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb |         |           |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Prva obravnava na OS        |občinski svet  |februar 2006     |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Stališča do pripomb        |načrtovalec,   |15 dni po zaključku |
|                  |UOP, župan    |javne obravnave   |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga |načrtovalec   |15 dni po potrditvi |
|dokumenta z upoštevanjem pripomb  |         |stališč       |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev    |UOP       |30 dni        |
|urejanja prostora         |         |           |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka |župan,      |april 2006      |
|na občinskem svetu         |UOP       |           |
+-----------------------------------+-----------------+---------------------+
6. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev LN
Naročnik in pripravljavec zagotovi sredstva za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in lokacijskega načrta, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami, za izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklica prostorskih konferenc in druge potrebne javne in uradne objave) ter sredstva za morebitno recenzijo LN.
 
7. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu, veljati pa začne takoj.
Št. K3503-492/2005
Koper,
Župan
Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica, 58/03-ZZK-1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
del piano di sito riferito alla costruzione della strada di circonvallazione a Hrastovlje
1. 1. Stato di cose presenti, finalità e base giuridica
L’attuale strada locale LC 177 300 attraversa il centro del villaggio di Hrastovlje fino al vicino villaggio di Dol. La carreggiata è molto stretta, in cattivo stato ed inadeguata al traffico. Per questa strada transitano anche gli autobus che trasportano i turisti alla chiesetta, poiché essa rappresenta l’unica via d’accesso al monumento.
Al fine di porre rimedio a questa situazione divenuta ormai insostenibile, si propone di costruire una strada di circonvallazione ad ovest del villaggio, nel tracciato dell’esistente strada vicinale.
 
2. 2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
L’oggetto del piano di sito è la costruzione della strada di circonvallazione di Hrastovlje. Il suo tracciato dovrebbe scorrere ad ovest del villaggio, sull’esistente strada vicinale.
A tale scopo occorre preservare le vie d’accesso agli appezzamenti ovvero alle case abitative, oltre a sostituire gli abbeveratoi, demoliti durante i lavori. E’ necessario altresì proteggere gli attuali pozzi e sorgenti.
 
Aspetti tecnici del tracciato
Vp = 40 km/h
Larghezza della carreggiata: 2 x 2,75 m
Larghezza del ciglio: 2 x 0,20 m
Larghezza della banchina: šb = 1,0 (0,50) m
Larghezza della cunetta: šk = 0,50 m
Pendenza trasversale massima: 7%
Pendenza longitudinale massima: 13%
Sono previsti allargamenti in curva per consentire il passaggio simultaneo degli autobus e delle automobili.
 
Andamento orizzontale del tracciato
La strada di circonvallazione parte dalla stretta curva sinistra all’altezza dell’entrata nel villaggio (dalla direzione di Capodistria) e prosegue lungo il tracciato dell’attuale strada vicinale. A sinistra, all’altezza del km 0,045, si trova l’accesso all’edificio abitativo. Dal km 0,040 al km 0,060, è previsto l’accesso all’impianto del serbatoio ed all’edificio abitativo. Da qui parte la deviazione che conduce agli appezzamenti. In questo punto si trovano diverse sorgenti d’acqua ed il pozzo. Il percorso prosegue raggiungendo un dislivello maggiore fino al km 0,240, ove la quota è pari a 187,18 m. In seguito, la strada scende fino all’incrocio presso la cappella ovvero presso l’esercizio di ristorazione "Švab".
 
Andamento verticale
Il tracciato si dirama dall’attuale strada all’inizio della curva all’altezza dell’entrata nel villaggio, alla quota 173,50 m. Dopo il raggio di curvatura concavo Rv = 240 m, il tracciato sale fino alla quota 180 m con una pendenza pari a 10,81%. In seguito ad un breve tratto rettilineo, essa riprende a salire fino alla quota 187,20 m raggiungendo la pendenza di 11,5%. A termine del raggio di curvatura convesso Rv = 300 m, il tracciato inizia a scendere rapidamente con una pendenza pari al 13%, fino a raggiungere l’esistente incrocio che precede la diramazione per Dol. Tale andamento longitudinale sul tratto di 50 m risulta ancora ammissibile alla luce della tipologia e dell’intensità del traffico. La strada di circonvallazione è destinata soprattutto al traffico turistico (autobus) – visita della famosa chiesetta di Hrastovlje.
La zona d’intervento interessata dal piano di sito è ulteriormente definita in base agli approfondimenti tecnici.
In ottemperanza dell’articolo 28 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1), il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, ha convocato, il giorno 10. 11. 2005, la conferenza dei servizi istruttoria allo scopo di acquisire e concertare le raccomandazioni, gli indirizzi e gli interessi legittimi della comunità locale, del settore economico e delle associazioni d’interesse, come pure del pubblico interessato alla predisposizione del PS ovvero all’interevento previsto.
 
3. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione del PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PS previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Il Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria,
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, Direzione della RS per le infrastrutture stradali, Tržaška 19, Ljubljana,
– DRSC, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
– Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Kadeljeva Ploščad 21, Ljubljana.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù degli articoli 29 e 33 della ZUreP-1, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
Il promotore e l’ente che si fa carico della predisposizione del piano di sito è il Comune città di Capodistria.
Il committente del piano di sito è il CCC, Ufficio servizi pubblici economici e traffico.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1. Il piano di sito deve essere elaborato in ossequio alla legge ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità al presente programma di predisposizione. Il PS è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento del GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione del PP (nella fase della bozza o della proposta integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica di un esperto della pianificazione territoriale.
 
4. Approfondimenti tecnici e modalità della loro acquisizione
Si procederà alla compilazione dei seguenti approfondimenti tecnici:
1. Analisi e valutazione del territorio:
– Elaborato di stato di fatto riscontrato riguardo l’attuale viabilità ed alle opere infrastrutturali,
– Zona d’influenza in considerazione dello stato attuale e dell’intervento previsto,
– Proprietà in ambito alla zona di occupazione,
2. Analisi delle direttrici, fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio e di quelle contenute nella vigente normativa.
3. Progetto di massima per il previsto intervento di costruzione della strada comprendente le soluzioni urbanistiche, paesaggistiche ed architettoniche da adottare.
4. Il progetto di massima riferito agli impianti energetici, alle condotte idriche, a quelle fognarie e ad altri allacciamenti alle infrastrutture a rete, previsti nel tracciato o a ridosso del medesimo, oltre alle misure intese a prevenire un impatto negativo sull’ambiente, sui beni naturalistici e sul patrimonio culturale.
Approfondimenti tecnici aggiuntivi possono essere commissionati se nel corso del procedimento se ne rilevi la necessità oppure se sono richiesti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio. Della rispettiva realizzazione si occupa l’ente procedente ovvero il committente.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore designato dal promotore del PP i quale provvede anche alle basi geodetiche elaborate in conformità del relativo regolamento (Gazzetta uff. della RS, n. 40/04).
Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi, richiesti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio possono essere commissionati anche ad altri soggetti competenti.
 
5. Fasi e tempi di predisposizione del PS
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|F A S E            |Amministrazione  |Termine previsto    |
|               |procedente     |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Promozione dell’iniziativa  |Ministero     |60 giorni        |
|               |dell’ambiente e del|            |
|               |territorio     |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Conferenza dei servizi    |UAT        |Novembre 2005      |
|istruttoria          |          |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Approvazione e pubblicazione |Sindaco, UAT    |In seguito al      |
|del programma di       |          |ricevimento della    |
|predisposizione        |          |delibera del MAT    |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Invito agli enti preposti   |UAT        |30 giorni        |
|alla sistemazione del     |          |            |
|territorio – acquisizione   |          |            |
|delle direttrici       |          |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Analisi delle direttrici,   |Progettista    |Gennaio 2006      |
|realizzazione degli      |          |            |
|approfondimenti tecnici e   |          |            |
|della proposta        |          |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Conferenza dei servizi    |UAT        |Gennaio 2006      |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Invito agli enti preposti   |UAT        |30 giorni        |
|alla sistemazione del     |          |            |
|territorio – acquisizione   |          |            |
|delle direttrici       |          |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Integrazione della proposta, |Progettista    |7 giorni        |
|in armonia con le       |          |            |
|raccomandazioni scaturite   |          |            |
|dalla CI           |          |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Deliberazione         |Sindaco      |7 giorni precedenti   |
|sull’esposizione al pubblico |          |l’esposizione al    |
|e sul dibattito pubblico   |          |pubblico        |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Pubblica esposizione e    |UAT, progettista  |Febbraio 2006      |
|dibattito pubblico, esame di |          |            |
|tutte le osservazioni scritte |          |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Presentazione dell’atto al  |Consiglio comunale |Febbraio 2006      |
|Consiglio comunale in prima  |          |            |
|lettura            |          |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Prese di posizione nei    |Pianificatore, UAT,|15 giorni dalla     |
|confronti delle osservazioni |Sindaco      |conclusione       |
|               |          |dell’esposiz. pubblica |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Compilazione della proposta  |Progettista    |15 giorni successivi  |
|integrata del documento con  |          |all’approvazione delle |
|il recepimento delle     |          |prese di posizione   |
|osservazioni         |          |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Acquisizione dei pareri da  |UAT        |30 giorni        |
|parte degli enti preposti   |          |            |
|alla sistemazione del     |          |            |
|territorio          |          |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
|Seconda lettura nel Consiglio |Sindaco, UAT    |Aprile 2006       |
|comunale, con conseguente   |          |            |
|approvazione del relativo   |          |            |
|decreto            |          |            |
+------------------------------+-------------------+------------------------+
6. Obblighi di finanziamento
Il committente e l’ente procedente provvedono al finanziamento della preparazione dei necessari approfondimenti tecnici e del piano di sito, comprese le rispettive basi geodetiche, come pure ai fondi occorrenti allo svolgimento della procedura (acquisizione delle linee guida e dei pareri da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio, convocazione delle conferenze dei servizi ed altri avvisi al pubblico ed ufficiali), oltre ai fondi necessari per un’eventuale recensione del PS.
 
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
N.: K3503-492/2005
Capodistria,
Sindaco
Comune citta’de Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost