Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4846. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2006, stran 11793.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02, 11/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1) in 100. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni seji dne 30. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogaška Slatina
za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Rogaška Slatina za leto 2006 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
Po ekonomski klasifikaciji:
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |       |
+------------------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina                     |Proračuna 2006|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           | 1.652.240.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |  994.629.620|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                    |  863.863.449|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček            |  512.047.305|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje                |  197.441.104|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve         |  154.375.040|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                   |  130.766.171|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |  53.400.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine               |   2.627.064|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni                   |   2.339.107|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki             |  72.400.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                  |  99.345.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |  91.345.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat. premoženja  |   8.000.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                   |    500.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov         |    500.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                  |  557.765.380|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih   |  557.765.380|
|   |institucij                      |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             | 1.652.240.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                    |  282.480.817|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         |  95.660.167|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |  15.458.300|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve           |  156.935.840|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti              |   1.000.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve                      |  13.426.510|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                   |  664.478.796|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     |  401.690.830|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |  46.138.366|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi           |  216.649.600|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |  506.101.787|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |  506.101.787|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |  199.178.600|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |430 Investicijski transferi              |  199.178.600|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI      |       0|
|   |PRIMANJKLJAJ)                     |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |       |
|   |DELEŽEV (750+751+752)                 |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil           |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev            |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije         |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|   |(440+441+442)                     |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila                   |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |       |
|   |DELEŽEV                        |       |
|   |(IV.–V.)                       |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                  |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                     |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje                |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA                    |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                    |   4.900.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga             |   4.900.000|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU          |  -4.900.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE                   |  -4.900.000|
|   |(VII.-VIII.-IX.)                   |       |
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)              |       0|
+-----+------------------------------------------------------+--------------+
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Rogaška Slatina so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti, načrt razvojnih programov in načrt nabav in gradenj.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– taksa za obremenjevanje vode v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
– prispevek za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod,
– prispevki občanov,
– prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Rogaška Slatina. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom, praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan s sklepom o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
7. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31. 12. 2005, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2006.
8. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60% skupnih predvidenih investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, od tega:
– v letu 2007 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% skupnih predvidenih tekočih odhodkov in tekočih transferov v okviru sprejetega proračuna za leto 2006.
9. člen
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2006 oblikujejo v višini 8.261.200,00 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.
10. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 4.600.000,00 SIT kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostni višini. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v višini do 2.000.000,00 SIT odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
11. člen
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni in največ 60 dni. Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovarjati 60-dnevni rok plačila, za poravnavo vseh ostalih obveznosti pa najmanj 30-dnevni plačilni rok. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni proračunski uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu ali situaciji določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način kot je določen s tem odlokom.
12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
13. člen
Župan lahko dolžniku do višine 1.000.000,00 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
Posredni in neposredni uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2006, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto do 28. 2. 2007.
15. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati Navodilo o postopkih oddaje naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
16. člen
Krajevne skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina smejo brez predhodnega soglasja župana sklepati pravne posle do višine 1.000.000,00 SIT.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
17. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do zakonske višine.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Rogaška Slatina, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogaška Slatina v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni občini predložiti finančne načrte za leto 2006 ne glede na to, ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna in zaključne račune v skladu z zakonodajo.
20. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 1. 2006.
Št. 06202-008-02/2005
Rogaška Slatina, dne 30. novembra 2005
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti