Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Prvomajski«, stran 11758.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 17. člena Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 29. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu »Ob Prvomajski«
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) se odlok o zazidalnem načrtu »Ob Prvomajski« (Uradni list SRS, št. 15/80, Uradni list RS, št. 69/93, 38/01) spremeni in dopolni po projektu št. 05-15, ki ga je izdelal biro URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p.
2. člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zajema dve območji zemljišč. Območje A zajema zemljišča s parcelnimi št. 936/45, 936/47 in 936/46 k.o. Ostrožno; območje B pa zemljišča s parcelnimi št. 936/32 k.o. Ostrožno.
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so izdelane za obe območji A in B v enovitem elaboratu.
4. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena vsebujejo besedilo in kartografski del.
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim načrtom,
– ureditveno območje lokacijskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– opis rešitev načrtovanih objektov in površin,
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta,
– roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč.
 
Kartografski del obsega naslednje vsebine:
– grafični načrt 1: ''načrt namenske rabe prostora''
– grafični načrt 2: ''načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije''
– grafični načrt 3: ''načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – zasnova objektov''
– grafični načrt 4: ''načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – zasnova gospodarske infrastrukture''
– grafični načrt 5: ''prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz strateškega prostorskega akta,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta,
– razlogi za pripravo lokacijskega načrta,
– obrazložitev in utemeljitev zasnove prostorske ureditve,
– strokovne podlage,
Geološko – geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja (Geosvet Samo Marinc s.p., junij 2005),
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani,
– ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– spis postopka priprave in sprejemanja,
– seznam lastnikov.
5. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
''Zazidalni načrt »Ob Prvomajski« (Uradni list SRS, št. 15/80, Uradni list RS, št. 69/93, Uradni list RS, št. 38/01) se spremeni in dopolni po projektu št. 05-15, ki ga je izdelal biro URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p.''
6. člen
Za 1. členom se doda 1.b člen, ki se glasi:
''Znotraj ureditvenega območja je predvideva izgradnja dveh individualnih objektov (v vsaki enoti po en objekt) ter ureditev gospodarske javne infrastrukture. Na samem ureditvenem območju oziroma v neposredni bližini se nahaja potrebna gospodarska javna infrastruktura.
Objekti
Območje A: predvidena je gradnja ene enostanovanjske stavbe, ki se lahko v deležu opredeli tudi kot pisarniška stavba; objekt je tlorisne velikosti največ 10 m x 12 m; dovoljena je gradnja največ treh etaž in sicer klet, pritličje ter mansarda; dovoljena je tudi gradnja garaže neposredno ob objektu velikosti 6 m x 6 m; oblikovanje objekta je lahko sodobno, pri tem pa mora upoštevati okolico; dovoljena je tudi izgradnja zidanega bazena.
Območje B: predvidena je gradnja ene enostanovanjske stavbe; objekt je tlorisne velikosti največ 10 m x 12 m; dovoljena je gradnja največ treh etaž in sicer klet, pritličje ter mansarda; oblikovanje objekta je lahko sodobno, pri tem pa mora upoštevati okolico.
Geomehanski pogoji in usmeritve
Območje A: pasovni temelji objektov naj bodo nalegani na homogeno nosilna raščena tla; globina temeljev naj bo najmanj 1.20 m glede na koto zunanje ureditve; potrebno je v celoti upoštevati geološko – geomehansko poročilo, ki je sestavni del strokovnih podlag.
Območje B: pasovni temelji objektov naj bodo nalegani na homogeno nosilna lapornata tla; globina temeljev naj bo najmanj 1.20 m glede na koto zunanje ureditve; potrebno je v celoti upoštevati geološko – geomehansko poročilo, ki je sestavni del strokovnih podlag.
Prometna infrastruktura
Območje A + B: predvidena je izgradnja dovozne ceste neposredno iz Prvomajske ulice do objektov; parkirne površine ter po možnosti tudi dovozi se v največji možni meri izvedejo z zatravitvami ter travnimi ploščami.
Energetska infrastruktura
Območje A + B: na obravnavanem območju je že zgrajeno visoko in nizkonapetostno električno omrežje; energija za napajanje objektov na obravnavanem območju se uporabi v R1 in R2, ki se napaja iz TP Vrečarjev hrib.
Telekomunikacijska infrastruktura
Območje A + B: na obravnavanem območju še ni izgrajenega telefonskega omrežja; le ta se bo izgradil tekom gradnje objektov.
Odvajanje voda
Območje A + B: na obravnavanem območju je urejen sistem odvajanja voda; komunalne odpadne in padavinske vode se speljejo iz objektov preko obstoječih revizijskih jaškov v javni kanal; padavinske vode iz obravnavanega območja se v nobenem primeru se ne sme spuščati nekontrolirano po pobočju navzdol. Predvideno je zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v obstoječo kanalizacijo na tak način, da se manipulacijske površine (parkirni prostori, interni dovozi) izvedejo s travnimi ploščami.
Vodovod
Območje A + B: v neposredni bližini obravnavanega območja je že izgrajen vodovod; nanj se priključita oba objekta in sicer preko vodovodnega priključka iz cevi polietilen 1''-10 barov; vodomerni jaški morajo biti na vedno dostopnem mestu.
Obveznost priključevanja
Območje A + B: vsi objekti se morajo priključiti na vso predvideno gospodarsko infrastrukturo.''
7. člen
3. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se črta drugi odstavek in nadomesti z novim, ki se glasi:
''Kot tolerance je v območju A dovoljeno povečanje tlorisnih velikosti predvidenih objektov za največ 2 m. V območju A in B je dovoljeno zmanjšanje tlorisnih velikosti predvidenih objektov ter zmanjšanje števila etaž. Prometno in komunalno infrastrukturo je dovoljeno izgraditi tudi na sosednjih zemljiščih v kolikor to dopuščajo tehnične razmere.''
8. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-008/2005
Celje, dne 29. novembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti